Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Eκ του ενθρονιστηρίου λόγου του απλού και ταπεινού Πατριάρχου Δημητρίου…

Eκ του ενθρονιστηρίου λόγου του απλού και ταπεινού Πατριάρχου Δημητρίου…

     … Ο Κύριος εζήτει Κυρηναίον. Η Ἐκκλησία εζήτει Κυρηναίον. Ημείς προσωπικώς ούτε το σθένος ούτε το ανάστημα είχομεν τού Κυρηναίου τής Σταυρώσεως. Ούτε εκείνου το πνεύμα τής αυτοθυσίας. Δεν προσεφέρθημεν αυτοβούλως ίνα γίνωμεν Κυρηναίος. Φωνή εκ των ένδον τού θυσιαστηρίου, φωνή εκ των ένδον τής ιστορίας, φωνή τραγική εκ των περί ημάς, φωνή Κυρίου εγένετο πρός ημάς. Ημείς εφύγομεν. Παρεκαλέσαμεν, ικετεύσαμεν, συναίσθησιν πλήρη έχοντες αφ'  ενός μεν τού πελωρίου τού Σταυρού, αφ'  ετέρου δε τής ημών αναξιότητος και ασθενείας.
     Προκειμένου να διασωθή τό γνήσιον τής Εκκλησίας φρόνημα, εις ουδέν λογιζόμενοι ημάς αυτόν, αλλά τα πάντα δια την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, παρεδόθημεν ολοτελής τω Κυρίω και τω Πνεύματι τω Ἁγίω…

Από το Βιβλίο «Πολίτικη Ανθολογία, Αύρα Βοσπορινή » του Γέροντος Δοσιθέου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ www.eptalofos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: