Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Ἐγὼ ὅσους ἀγαπῷ, τοὺς ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλεψε λοιπόν, καὶ ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ.19 Ἐγὼ ὅσους ἀγαπῷ, τοὺς ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλεψε λοιπόν, καὶ μετανόησον.Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει ἠθικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ ὑπαρξιακό. Είναι
ὁ τρόπος ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν ἰωάννεια ἄλλωστε διατύπωση ό
Θεὸς ἀγάπη ἐστί» (Α' Ἰωάν. 4,8). Πάλι, μάλιστα, κατὰ τὸν Ἰωάννη, «ἐν
τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ' ὅτι
αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Ιων 4,10). Μπορεῖ νὰ εἶναι αὐστηρὸς ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς ἐπιλήσμονες (τοὺς «χλιαροὺς») τῆς ἐκκλησίας τῆς
Λαοδίκειας, ἀλλὰ εἶναι ἐλεγκτικὸς πρὸς φίλους, πρὸς ἀγαπώμενους.
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐπισημαίνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «ὃν γὰ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται» Εβραίων  12,6), ἀνακαλώντας τὴ σοφία τῶν προγόνων του: «Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος
παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται» (Παροιμ. 3,11).
Τὸ ρῆμα «ζηλόω, -ῶ» (ζηλεύω) σημαίνει ἔχω ζῆλο, ἐνθουσιασμό,
εἶμαι ἀφοσιωμένος σὲ ἕνα σκοπό. Μαζὶ μὲ τὸ ρῆμα «μετανοῶ» περιγράφεται ἡ διαρκὴς διὰ βίου συνθήκη ζωῆς ἑκάστου πιστοῦ, ὁ διαρκὴς  ἔρωτας γιὰ τὸν ἐρχόμενο Νυμφίο. Ανακαλεῖ τὴν ὑπογράμμιση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς μαθητές του: «γρηγορεῖτε».

Δεν υπάρχουν σχόλια: