Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

ΎΜΝΟΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.
 Ό Άγιος Άνθιμος ήταν ζηλωτής του Έθνους και πατριώτης. Έζησε τα γεγονότα της απελευθέρωσης της Χίου από τους Τούρκους το 1912. Στον πόλεμο του ’40 ευλογούσε τούς στρατιώτες, μοίραζε φυλακτά και πακέτα με υλικά εφόδια ως και σημαία με την εικόνα της Παναγίας της Βοήθειας. Από το ύψωμα πάνω από την Μονή ευλογούσε τά καράβια και κατά την διάρκεια του πολέμου, έστειλε επιστολές, δέματα και χρήματα στα παλληκάρια του αγώνα. Στην συνέχεια δημοσιεύουμε τον ύμνο πού συνέθεσε για να ψάλλετε στον καιρό του πολέμου.


ΎΜΝΟΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ.


Και πάλιν σοι προσπίπτομεν, Βοήθεια Μαρία, κι’ από την εύσπλαγχνίαν σου, ζητούμε σωτηρίαν.

Ιδού και άλλη μάστιγα, μαστίζει τον λαόν σου, πρόφθασον, λύτρωσον Αγνή, τον χριστιανισμόν σου.

Πρέπουν μας κακοπάθειες, μεγάλες τιμωρίες, γιατί δεν έφυλάξαμεν, τις έντολές τις θείες.
Αλλά ή εύσπλαγχνία σου, γλυκιά μας Παναγία, είναι μεγάλη και νικά κάθε λογής κακίαν.

Στρέψε το όμμα προς ημάς, οδέ τούς στεναγμούς μας, και κατασύντριψον Αγνή, τούς βδελυρούς εχθρούς μας.

Τών στρατευμάτων οδηγός, σύ είσαι Παναγία, είδες πώς κακοπάθησαν, στα χιόνια και στα κρύα.

Εύχαριστούμεν σε θερμώς, πού έφερες την νίκην, κι δόξασες τά όπλα μας, με θείαν ευφροσύνην.

Αλλά και άλλος εφθασεν, εχθρός ενώπιον σου, και τούτον κατατρόπωσον, δείξον το έλεος σου.
Ακόμη πριν να διωχθεί, ό άνανδρος εχθρός σου, έπιδρομεύς ανώτερος, πλήττει το ποίμνιόν σου.

Τά άγια εδάφη μας, ζητούν να τά μολύνουν, το αίμα τών Χριστιανών, επιθυμούν να πίνουν.

Βασίλισσα Πανθαύμαστε, πρόφθασον
να μάς σώσης, κι’ από τας χείρας τών εχθρών,
να μάς ελευθερώσης. 

Λυπήσου τούς αμαρτωλούς, σπλαγχνίσου τον λαόν σου, και μη θέλησης να χυθή αίμα χριστιανών σου.

Καθώς θαυματούργησες, στα χιονισμένα μέρη, φύλαξε πάλιν τον στρατόν, άπ’ τού εχθρού τά βέλη.

Εσένα μόνο έχομεν οι δυστυχείς προστάτην, και του στρατού μας βοηθόν, και μόνον στρατηλάτην.


Πρόφθασον, έλευθέρωσον, από κινδύνους νέους, μην θέλης και να μάχωνται, στον καύσωνα του θέρους.

θερμώς παρακαλοΰμέν σε, τον πόλεμον να παύσης, και τά παιδιά πού μάχονται, πλέον να ξεκουράσης.

Οι στρατιώται ευλαβώς, το όνομά σου κράζουν, σε έχουν πάντα βοηθόν, κι’ άπαύστως σε δοξάζουν.

Μητέρα μας ευσπλαχνική. Βασίλισσα τών πάντων, το άσμα το γλυκύτατον, τών άνω στρατευμάτων.

Επίβλεψον στάς θλίψεις μας, ίδε την συμφορά μας, και σπεύσον και βοήθησαν, στα στρατεύματά μας.

Κατάπεμψον την χάριν σου, στα στρατόπεδά μας ένίσχυσον και φύλαξον, τά δυστυχή παιδιά μας. 

Πού άφησαν τά τέκνα των, γυναίκας και γονείς των και μάχοντ’ υπέρ πίστεως. με ολην την ψυχήν των.
Ιδε πώς πάσχει σήμερον, ολ’ ή χριστιανοσύνη καταπολέμησον εχθρούς, και φέρε την ειρήνην.


Τον σον Υιόν ίκέτευσον, Θεόνυμφε Μαρία, να άποστείλη εις ημάς, χάριν και ευλογίαν.

Να σπλαγχνισθή το πλάσμα του, να ρύση των δεινών μας και σύντομα και νικητήν, να φέρη τον στρατόν μας.

Σύ να μάς γίνης βοηθός, δύναμις και άνδρεία, στην θάλασσαν Ύπέρμαχος, στην γην παρηγοριά.

Θαυμάσια έτέλεσας. στο Μέτωπον μεγάλα, ύφάπλωσον την Σκέπην σου, εις ολην την Ελλάδα.
Ημείς εις σε έλπίζομεν, την πόλιν μας να σώσης, να γίνης τείχος και λιμήν, κι’ εχθρούς ν’ άποδιώξης.


Εις Σε μόνην καυχώμεθα, και Σε παρακαλούμε, και διά της σης χάριτος, πάντα έχθρόν νικούμε.

Τά Χερουβείμ και Σεραφείμ, άπαύστως σε υμνούνε, και όλοι οι χριστιανοί, ειρήνην σού ζητούμεν.

Ω Παναγιά Βοήθεια. Μήτερ ευλογημένη, γενού και πάλιν βοηθός, Κόρη Χαριτωμένη!

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ 2015. ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: