Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Response to W. Bradford Littlejohn’s “Honoring Mary as Protestants A meeting place for Evangelicals, Reformed & Orthodox Christians


Response to W. Bradford Littlejohn’s “Honoring Mary as Protestants
A meeting place for Evangelicals, Reformed & Orthodox Christians

Dear People,

            The following article was written by Robert Akakaki, a former Protestant who discovered the Orthodox Christian Faith through an icon of Christ that he saw at an Orthodox Christian Bible Study.  He was Hawaiian and fell asleep in the Lord this past March.  His journey to the Orthodox Christian Church is truly an amazing story.  He tells us in his own words: “When l left Hawaii in 1990 to study at Gordon-Conwell Theological Seminary, I went with the purpose of preparing to become an evangelical seminary professor in a liberal Church of Christ seminary.  The UCC is one of the most liberal denominations, and I wanted to help the denomination back to its biblical roots.  The last thing I expected was that I would become an Orthodox Christian. After my first semester, I flew back to Hawaii for the winter break.  While there, I was invited to a Bible study at Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church.  At the Bible study I kept looking across the table to the icons that were for sale.  My eyes kept going back to this one particular icon of Christ holding the Bible in His hand.  For the next several days I could not get that icon out of my mind.  I went back and bought the icon. When I bought it I wasn’t thinking of becoming Orthodox.  I bought it because I thought it was cool, and as a little gesture of rebellion against the heavily Reformed stance at Gordon-Conwell.  However, I also felt a spiritual power in the icon that made me more aware of Christ’s presence in my life.”

            I wonder how many cradle Orthodox Christians today ever think of icons containing the spiritual power of the person that they depict.   In a secular world in which we live today, I sometimes get the feeling that far too many cradle Orthodox Christians look upon their icons as simply decorative art rather than windows into heaven.  Having experienced a powerful encounter with the spiritual world through an icon in an altar that I served for 45 years, I can assure you that icons are spiritual portals that often transport us into the Kingdom of Heaven.  

            The author of this commentary presents some very interesting insights into the theological divide that separates the Eastern Orthodox Church from the Roman Catholic and the Protestant Church.  I had never read anything quite like this understanding of the terms Dormition verses Assumption.  The implications of this understanding of the Falling Asleep (Dormition of the Theotokos) are far-reaching concerning the very Incarnation of our Lord and Savior Jesus Christ.  It is a wonderful read and the late Mr. Arakaki presents some very interesting insights about the Holy Mother dying a natural death like all human beings.

Edited by:
+Fr. Constantine (Charles) J. Simones, Waterford, CT, USA, August 20, 2014, 860-460-9089, cjsimones300@gmail.comTHE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD

            “On August 15, 2011, W. Bradford Littlejohn unloaded an interesting posting: Honoring Mary as Protestants on his blog: The Sword & the Plowshare.  What is so striking about this blog posting is that it is by a young Reformed scholar reflecting on his recent worship experience on the Feast of the Assumption of the Virgin Mary.

            The posting is significant because it is evidence of a growing interest among young Reformed scholars in rediscovering the historic roots of the Christian Faith.  Littlejohn is a protégé of Peter Leithart; he is currently doing his doctoral studies at the University of Edinburgh. 

            The subject of the Virgin Mary is a huge stumbling block between Protestants and the historic Christian Churches.  The divide is not just doctrinal but also emotional.  Littlejohn writes: ‘We Protestants certainly have a problem when it comes to Mary—so allergic are we to any sign of Marian devotion that we flip out and run the other way at any sign of it, including thoroughly Orthodox phrases like “Mother of God” and “Hail Mary, full of grace.”’

West vs. East

            On the same day that Littlejohn found himself in an Anglo-Catholic parish in Scotland celebrating the Feast of the Assumption of Mary, I was at a Greek Orthodox parish in Hawaii celebrating the Dormition (Falling Asleep) of the Theotokos.  What Littlejohn experienced that day was influenced by Roman Catholicism which is quite different from Eastern Orthodoxy.  I plan to discuss Littlejohn’s blog posting from an Eastern Orthodox standpoint. 

            The term “Assumption” stems from the Roman Catholic belief that Mary did not die but was assumed or taken up bodily into heaven.  The Eastern Orthodox term Dormition stems from the belief that Mary fell asleep, that is, died a natural death. This points to a major theological divide.  Roman Catholicism believes that Mary was immaculately conceived, meaning that she was completely untouched by Original Sin even from the moment of her conception.  Orthodoxy believes that Mary was affected by Original Sin and was subject to mortality like the rest of humanity.  Eastern Orthodoxy rejects the Catholic dogma of Mary’s Immaculate Conception.  The Orthodox Church teaches that Mary became Immaculate at the moment that she voluntarily accepted the invitation of the Archangel to become the Mother of Jesus.  Orthodox Christians believe that Mary’s body was miraculously taken up into heaven after her physical death.  The belief in Mary’s Immaculate Conception implies a parallel humanity that is ontologically separate from our fallen humanity.  If so, then the Roman Catholic position contains a disturbing implication that Christ does not really share the same human nature as ours which raises serious questions about the meaning of the Incarnation. The Eastern Orthodox understanding is that while sharing in a human nature that was mortal and susceptible to corruption, Mary was preserved or protected from sinning by God’s Grace.  For this reason the Orthodox Church refers to Mary as Panagia (All Holy).  How this happens to be is a mystery rooted in God’s mercy.  While quite similar to the Catholic position, the Orthodox understanding of Mary safeguards the doctrine of the Incarnation and also Mary’s free will.  Mary had the option to say no to the Archangel Gabriel.

VIRGIN VS THEOTOKOS        

            Both terms, Virgin and Theotokos, are accepted by Eastern Orthodoxy.  However, it becomes clear after listening to the Divine Liturgy that the Orthodox Church prefers to address Mary as Theotokos (God Bearer).  It is significant that whereas in the West Mary is primarily the Virgin, a being almost totally different from us in her absolute and celestial purity and freedom from all carnal pollution, in the East she is always referred to and glorified as Theotokos, the Mother of God, and virtually all icons depict her with the Christ Child in her arms.

            Thus, the different titles ascribed to Mary in the Anglo-Catholic service attended by Littlejohn and the Greek Orthodox service I attended is far more than interesting trivia.  They point to the quite different approach Orthodoxy and Roman Catholicism have taken in the way they view Mary.  I hope that in his quest to discover the ancient roots of the Christian Faith Littlejohn will look into the Eastern Orthodox Tradition.

THE ECUMENICAL COUNCILS ON MARY

            Littlejohn was mistaken when he said that the term Theotokos was coined to refute the heresy of Nestorius.  Actually, the controversy began when Nestorius rejected the term Theotokos which was already in use at the time.  What the Third Ecumenical Council did was to formally endorse the title Theotokos.  I appreciate Littlejohn’s openness about his lack of familiarity with the early Ecumenical Councils, but still I am disconnected by this gap in historical theology.  If someone with his educational background happened to be confused about the Nestorian controversy, to what extent have others in the Reformed tradition forgotten the historical roots of their Christology and belief in the Trinity?  Mary played no small role in the findings of the Ecumenical Councils.  This is because the Incarnation is key to Christology.  Mary’s role in the economy of salvation is touched upon in three councils” 1) Nicaea 325, 2) Ephesus, 431, and 3) Chalcedon 451.  The First Council promulgated the Nicene Creed which is recited at every Divine Liturgy in the Eastern Orthodox Church.  The Nicene Creed states: ‘For us and for our salvation He came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.’

            In this pivotal sentence our salvation is directly linked to the Incarnation.  The Incarnation could not have happened apart from Mary’s free consent.  By this act of faith and obedience Mary became the New Eve who helped reverse the Fall of Adam and Eve.  At the Third Ecumenical Council, the Council of Ephesus, the Church affirmed the application of the title Theotokos to Mary and condemned those who refused to call Mary the Theotokos.  The Chalcedonian formula explicated the two natures of Christ stating that Christ received His full humanity from Mary the Theotokos.  Reformed Christians who affirm the Ecumenical Councils need to be aware of the high view of Mary articulated by the Fathers who attended the Councils.  The Council states: “If anyone shall not confess that the Word of God has two nativities, the one from all eternity of the Father, without time and without body; the other in these last days, come down from Heaven and being made flesh of the holy and glorious Mary, Mother of God and always Virgin, and born of her: let him be anathema. ….begotten of His Father before all ages according to His Godhead, but in these last days for us men and for our salvation made man of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, strictly and properly the Mother of God according to the flesh.”

            Most Protestants would have no problem accepting the theological rationale behind giving Mary the title Theotokos or Mother of God in their intellect but would gag at the thought of saying that title out loud in a worship service.  Despite their claim to have accepted the Ecumenical Councils most Reformed Christians profess to accept the first Four Councils—their reluctance to honor Mary as Theotokos or Mother of God raises the possibility of their being de facto Nestorians.

Lex Orans, Lex Credens

            The ancient principle: lex orans, lex credens (the rule of prayer is the rule of faith) teaches that the way we worship shapes what we believe and vice versa.  This means that by observing how a congregation addresses Mary in its liturgical services tells us much about what they believe about her.  Littlejohn recounts how at the end of the service the congregation rose to face the statue of the Virgin Mary and began reciting Ave Maria: “Hail May, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb.  Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.”  In Orthodox services Mary is honored through the veneration of the icon showing her holding the Christ Child in her arms.  Where Roman Catholics recite the Ave Maria, Eastern Orthodox Christians sing the hymn “Άξιον εστίν ώς άληθώς... (It is truly right): It is truly right to bless you, the Theotokos, ever blessed and most pure and Mother of our God.  More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, incorruptibly you gave birth to God the Word.  We magnify you, the true Theotokos.”’

            A thoughtful Protestant will readily recognize that both prayers are grounded in Scripture.  But even given the biblical basis for these prayers, many Protestants will struggle to say them out loud in a worship service.  Littlejohn observes: “For to honor Mary theologically in the way I described might seem like one thing; to honor her liturgically is quite another.”

            Much of the difficulty here rests with the way Protestants have understood the nature of worship.  Kimberly Hahn, wife of Scott Hahn, a former Presbyterian minister who converted to Roman Catholicism, made an illuminating observation.  “Protestants defined worship as songs, prayers, and a sermon.  So when Catholics sang songs to Mary, petitioned Mary in prayer and preached about her, Protestants concluded she was being worshiped.  But Catholics defined worship as the sacrifice of the Body and Blood of Jesus, and Catholics would never have offered a sacrifice of Mary nor to Mary on the altar.”  This astute observation is one that an Eastern Orthodox Christian could also endorse.  Hahn’s observation underscores how much Protestantism had drifted away from a Eucharistic-centered understanding of Christian worship to a sermon focused understanding of worship.

DIAGNOSING THE PROTESTANT ALLERGIC REACTION

            The difficulty Protestants have in honoring Mary is more than an emotional hang-up.  Underlying the visceral allergic reaction Protestants feel when they contemplate praying to her there are a number of theological and world view issues.  To put it simply and bluntly: Protestantism is a modern, secular religion.  It contains assumptions and beliefs that depart from the historic Christian Faith.  What are the assumptions that prevent Protestants from honoring Mary?

            One, there is this unspoken belief that physical matter is spiritually neutral.  Littlejohn writes: “We claim to have a high doctrine of creation, but many Protestants—at least Reformed Presbyterians, don’t like creation to play much of a role in worship, purging our Churches of any kind of imagery.  While of course part of this might be a legitimate avoidance of idolatry, more of it seems to be part of the same old Puritan fear that to honor God through His creation is to dishonor him.”

            While Protestants reject Gnosticism’s heretical view that physical matter is evil, they also reject the historic Christian view that physical matter can become a channel for Divine Grace, i.e., become a sacrament.  They believe that physical objects can become signs and symbols that stimulate faith in our hearts and remind us of God’s Grace in Christ.  But they are quite reluctant to believe that a physical object can acquire a sanctity that sets it apart from ordinary use and is reserved exclusively for God.  They have abandoned an ontological understanding of holiness for a functional understanding of holiness.  In the Protestant world view holiness resides in the intended purpose, not in the object itself.  This is evident in the way they handle the leftovers from a communion service like leftovers from an ordinary meal.  This is evident in the practice of allowing the Church sanctuary to be used for secular functions after hours.

            The problem with the Protestant understanding of physical matter as spiritually neutral is that this is essentially a secular world view.  Missing in the secular world view is the notion of approaching creation with respect, gratitude, and restraint.  The secular world view opens the door for modern science’s manipulation of the physical universe to test scientific hypotheses, including thermonuclear explosions, genetic modifications, and the creation of exotic toxic chemicals.  It also opens the door for modern capitalism’s exploitation of the natural environment and the creation of a consumerist culture.  This in turn has spurred the desacrilizing of creation through quasi-religious belief systems like veganism and Rastafariansim.

            This secular approach seems to underlie modern Protestant disregard for Mary’s perpetual virginity.  Mary having other children besides Jesus is the closest thing to a dogma among Protestants.  Practically all Protestants today hold this view, despite the fact that both Luther and Calvin both affirmed Mary’s perpetual virginity.  It goes hand in hand with Protestantism’s rejection of celibacy and the monastic lifestyle.  Protestantism seems to want to anchor Mary solely within the present age and overlook her role as an historical-eschatological figure that links the present age with the age to come.  The secular world view has led to the rejection of marriage as a sacrament.  This has led to marriage viewed as a civil right, sex as a recreational activity, and the family as a social unit bounded by social conventions.

            Two, the Protestant world view assumes that those who have died are completely out of the picture.  This is not a formal teaching of Protestant Churches but a widely held and unquestioned assumption.  Littlejohn states: “there is not necessarily any idolatry or heresy in the notion that we could call upon some deceased Saint and ask him to pray for us, though we Protestants might well doubt whether there was any way they could hear us.”
            The severance of ties with the afterlife results in a strong this worldly orientation.  This is at odds with the biblical world view which views the faithful here on earth being surrounded by a great cloud of witnesses (Hebrews 12:1).  In Revelation we are told that the deceased stand before the throne of God in Heaven engaged in worship day and night (Rev. 7:9-15).  Revelation 6:10 tells how those recently martyred plead with God for justice.  A similar perspective can be seen in the Transfiguration narrative that appears in all three Synoptic Gospels in which Moses and Elijah enter into conversation with Jesus.  For the Orthodox the dead in Christ are very much alive in Christ.  In contrast, the Protestant view of the afterlife reduces Mary and the heroic martyrs to abstract historical figures.
            Three, in reducing Mary to a distant historical figure or a piece of theological datum, Protestant theology has taken on an abstract and impersonal quality.  This is at odds with the line in the Apostles Creed which professes faith in the communion of Saints.  This line has been understood to mean Christians enjoying fellowship with the living and the dead. The Orthodox veneration of Mary is based upon the doctrine of the communion of Saints.  It goes beyond thinking of Mary as a distant historical figure to a real personal presence.  Jim Forest in Praying with Icons recounts a conversation between a Dutch theology professor and an elderly Russian woman during the Cold War.  She began to cross-examine him.  “And you also are a believer?” “Yes, in fact I teach theology at the university.”  “And people in Holland, they go to Church on Sunday?”  “Yes, most people go to Church.  We have Churches in every town and village.”  “And they believe in the Father, Son, and Holy Spirit?”  She crossed herself as she said the words.  “Oh, yes,” Hannes assured her, but the doubt in her face increased—why had he not crossed himself? Then she looked at the icon and asked, “And do you love the Mother of God?”  Now Hannes was at a loss and stood for a moment in silence.  Good Calvinist that he was, he could hardly say yes.  Then he said, “I have great respect for her.”  “Such a pity,” she replied in a pained voice, “but I will pray for you.”  Immediately she crossed herself, kissed the icon, and stood before it in prayer.  This anecdote vividly illustrates the differences in attitude the Reformed and Orthodox Christians have towards Mary and the communion of Saints.
Four Its independent stance to Mary gives Protestant spirituality a rugged individualism.  Having abandoned the notion of the communion of Saints, Protestants, especially Reformed Christians, have become detached from Mary and the Saints in their prayer life.  It has given rise to the erroneous impression that asking the Saints for their prayers is a form of necromancy.  This ludicrous notion shows how far they have departed from the historic faith.
            The communion of Saints provides the basis for the corporate approach to prayer.  For the Orthodox Church the corporate approach to prayer extends beyond the Sunday Liturgy to the daily Morning and Evening Prayers. In the morning prayers we say: “Having risen from sleep, we fall before you, O good One, and sing to you, mighty One, the angelic hymn: Holy, Holy, Holy are, O God. Through the prayers of the Theotokos have mercy on us.” Here we have the individual Orthodox Christians praying in unison with Mary.  Likewise, praying with Mary leads us to praying with the other departed Saints in Heaven.  We say before sleep: “Intercede for us, Holy Apostles, and all you Saints, so that we may be saved from danger and sorrow.  We have received you as fervent defenders before the Savior.”
            This approach to prayer takes us beyond the individual and the local congregation into the vast corporate worship in Heaven described in Hebrews 12 and Revelation 5:7.  This is the way Christians understood worship until the Protestant Reformation and especially the Puritan movement stripped away a rich spiritual heritage.
            Protestants’ acute allergic reaction is rooted in the assumption in the Protestant world view.  Having broken with historic Christian Faith Protestantism has evolved into a modern, secular religion.  Protestants who witness the honoring of Mary in the historic Churches—Anglo-Catholic, Roman Catholic, or Eastern Orthodox—find their theology and their world view challenged on the deepest levels.  To overcome this emotional hang-up Reformed Christians will need to critically scrutinize the foundational premises of their belief system and their relation to the historic Christian Faith. 
Reforming Reformed Worship?
            Littlejohn objects to the language used to honor the Virgin Mary deeming it genuinely idolatrous language.  Yet he also recognizes that Protestantism has suffered an impoverishment of their faith in their reaction to the extremes of Roman Catholicism. He writes: “On the other hand, it certainly seems that Protestants have impoverished their faith by completely excising from it any real consideration of Mary, and the disregard this shows for the faith of the early Church does not boost our credibility when we claim to be recovering that faith.  Finding the appropriate balance is sure to prove a difficult task, but continuing to neglect that task is not a responsible option.
            Much of the imbalance in the Protestant understanding of Mary can be traced to a reaction to Roman Catholicism and the Puritans’ desire to carry out the Reformation further than the original Reformers had intended.  It will be impossible to recover this balance unless there is a historical benchmark for doing theology and ordering worship.  I would urge W. Bradford Littlejohn and other like minded Reformed Christians to do three things: 1. Examine what the early Church Fathers have to say about Mary, 2. Examine what the Orthodox Church has to say about Mary in its liturgical prayers, and 3. Reread Scriptures from the standpoint of the early Church.
            Littlejohn closes his posting suggesting the need to recover a balance to counter the long standing neglect of Mary in Reformed worship.  I think he is overly optimistic in his belief that this balance can be brought to Reformed worship.  It would be fair warning to Littlejohn and others that the quest to recover a balanced view of Mary can lead to some disturbing questions about the basic premises of their Reformed theology.  However, realigning one’s faith and worship with the historic Christian Faith will bring the blessings of receiving “the faith that was once for all delivered to the Saints.”
THE THEOTOKOS AND THE CHRIST CHILD
 ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ
HOLY MARY, MOTHER OF GOD, SAVE US


ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ. - Монастырская пасека в Оптиной пустыни


The Archangel Rafael.


ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ


ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ


Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕΚΝΙΑΣ.


Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ


AYASOFYAAYASOFYA

Κάτω απο "ουρανό"
αναστρολόγητο
ψυγμένη κατάνυξη.

Χρόνος παγερός
με μυστηρίου καθήλωση
πικρώς εισπνεόμενος.

Κολώνες απέρατες
εις ύψος και βαθός
χέρι στον παντοτεινό.

Μαρτυρικό απο σαράντα
κι αποστολικό απο δώδεκα
"φως ιλαρόν"

Ογκος φτερωτός
χερουβικά ανάλαφρος
βυζαντινός.

Κύμα κι άνεμοι
γύρα που ηχοποντούν
και συντροφεύουν.

Βλέμματα ψηφιδωτά
λιτανείες ασάλευτες
χρυσά μωσαικά.

Εκτός "εν φωναίς αλαλάξωμεν".
εντός και αεί
"εν ωδαίς μαγαλύνωμεν".

Θνητοί του νύν
που πληρώνουν το Θεό
και μπαίνουν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ο ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΑΣΚΗΤΗΣ.
Ο ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΑΣΚΗΤΗΣ.

Σ` αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα
πίσω απο τις ράχες των Πριγκηπονήσων
ο λόφος της ελπίδας
στην εσπερίζουσα Χάλκη
παίρνει το χρώμα το πορτοκαλί
και γιγαντωνεται σαν ασκητής
απ` τον χρωστήρα του Θεοτοκόπουλου βγαλμένος
και με πευκόραμα ζωσμένος
το μυστικό της καρτερίας
μέχρι της καινούργιας ικεσίας
τ`άκουσμα απ` την κορφή
με του καινούργιου ήλιου τη φανή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΤΟΛΜΗ.ΤΟΛΜΗ

Πήρα την πέννα ν` απλωθώ
με το γραμμένο λόγο
ως τη χαρά του κόσμου
και τον πόνο.

Πήρα τη χ'αρη να εισδύσω
με τον άγραφο το νόμο
ως τη λάμψη του Λόγου
και τον ουρανό.

Πήρα το νύν
μαζί με το αιώνιο

ώσπου να νιώσω το ανόμοιο.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ο γέρων Αγάθων (καθηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αγ. Όρους) απαντά στις ερωτήσεις.


ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο γέρων Αγάθων (καθηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αγ. Όρους) απαντά στις ερωτήσεις.


People Line up in Khabarovsk to Venerate the Myrrh-Streaming Icon of St. Innocent of Alaska and MoscowIn Khabarovsk, on Glory Square, a long line of people waited to venerate the icon of St. Innocent of Alaska and Moscow that has recently become myrrh-streaming. Adults and children are waiting to behold the “weeping” face, relates the news agency EA AmurMedia.
It should be noted that, during a meeting of the Academic Council of the Khabarovsk Orthodox Theological Seminary, chaired by Metropolitan Ignatius of Khabarovsk and Priamursk, one of the seminarians saw that the icon was streaming myrrh.
“The myrrh was first seen by our entrants, who were gathered for evening prayers. When we were told about this, we saw drops on the eyes of St. Innocent of Moscow and smudges from them. This is the icon of our heavenly patron, so we immediately served a moleben [supplicatory service],” related Bishop Ephraim of Bikin, the first vice-rector of the Khabarovsk Theological Seminary. “When the icon was opened in order to verify that myrrh was streaming, the church was filled with a pleasant fragrance. To document the fact that the icon was streaming myrrh, the seminary made a special report.”
The myrrh continued to flow the next day. Large drops, which looked like tears running down the saint’s face, accumulated at the bottom of the icon.
The icon with the saint’s relics was painted at the Holy Trinity-Sergius Lavra and donated to the seminary’s church by the late Patriarch Alexy II.


To Hσυχαστήριο των Οσίων Ποιμένος του Μεγάλου και Μωυσέως του Αιθίοπα στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου


Στο Γυναικωνίτη του Ναού του Τιμίου Προδρόμου στον Αποζαρι της Καστοριάς ειναι Αγιογραφημένος ο Τροχός του Ανθρωπίνου Βίου «Ως όναρ, ως άνθος ο χρόνος του βίου τρέχει».


Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣ. Ο γέρων Αγάθων (καθηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αγ. Όρους) απαντά στις ερωτήσεις.


Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΓΕΛΩΣΕΩΣ.
ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΓΕΛΩΣΕΩΣ.

Ο πόνος Σου
¨εφ ημάς και επί τα τέκνα ημών".
Οχι όμως και ο ιματισμός Σου.
Στο πλάι μας βρίσκονται,
οι άνομοι
αυτοί που έβαλαν κλήρο
"τίς τί άρη'ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΤΟ ¨ΦΑΝΑΡΙ"
ΤΟ ¨ΦΑΝΑΡΙ"

Ουράνισμα
στη μολπή του Λόγου.

Στίχος 
στον ειρμό της Ορθοδοξίας.

Ακροστιχίδα
στην παράξενη πατρίδα.

Εφύμνιο της Πόλης.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΧΟΡΟΙ
ΠΡΟΧΟΡΟΙ

Ανοίξτε
κι άλλο , κι άλλο ουρανοί,
να ξεδιαλύνει
κι άλλο, κι άλλο, πάνω στη γή
το μυστικό και το μυστήριο
του Λόγου και της Σιωπής!
Αμέτρητοι γίναμε
αυτοί που με τον Ιωάννη
στήνουμε αυτί
να σας ακούσουμε.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ο γέρων Αγάθων (καθηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αγ. Όρους) απαντά στις ερωτήσεις.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Ο γέρων Αγάθων (καθηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αγ. Όρους) απαντά στις ερωτήσεις.


ΜΟΥΧΛΙΟΜΟΥΧΛΙΟ.

Μια αυγουστιάτικη μέρα
πέτρα την πέτρα
ανέβηκα το καλντερίμι
και χτύπησε την πόρτα Σου
Μουχλιώτισσα,
την ώρα που ξεχώριζες
τους μαργαρίτες της γιορτής Σου.
Κι ενώ τα χείλη μου
την μυστική λαβίδα της ζωής,
τέλειωνε κι η ψυχή μου
της παληάς αυτής εξέδρας
το σενάριο
καλογερεόντας
με ρούχα Κυριακάτικα

απ` την ορμή του χρέους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΨΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΥΔΙΟΥ.
ΥΠΟΨΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΥΔΙΟΥ.

Σε ρημαγμένα πάτησα μωσαικά
σαν μπήκα στη μονή Στουδίου
την άλλοτε περίφημη , στα Ψωμαθεία
και στα φθαρμένα μαρμαροθετήματα
σα ναβλεπα ακομη κρεμασμένα
σκούφια και ράσα ηγουμένων,
των Θεοδώρων, του Βρυέννιου και του Στηθάτου
με το μοναστικο χείρογραφο μπροστά του.

Τους έβλεπα σιλέντιους τους μοναχούς
κάτω απ` τα εντοίχια ψηφιδωτά
και στη σκιά του Επταπύργιου
να σημειώνουν την ξαγρύπνια τους
στο φως του κηροπήγιου
και αγνατεύοντας την Προποντίδα
τους έβλεπα να συνεχίζουν οι Ακοίμητοι
την άληκτο Υμνολογία.

Ηταν μια μέρα ανοιξιάτικη
λένε τα Συναξάρια
που με το φύσημα της μπορας
κόπηκε την ώρα της λατρείας
και το Ανάγνωσμα της τελευταίας Ωρας
και άλλη μια Απόλυση
-όλες στου Θεού την κρίση-
σταμάτησε το λόγο δια βίου.
Ητανε της Μονής Στουδίου.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ.


Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

«IHΣΟΥΣ , ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ..» ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΣΣΥΡΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ«IHΣΟΥΣ , ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ..»
ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΣΣΥΡΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ,
ΟΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΑ, ΑΦΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ.


https://www.facebook.com/misha.sarov?fref=ts

ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ.
ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ.

Πάνω σε ανθισμένο κάμπο
με ανοιγμένες τις καρδιές
μας ρίχτηκαν τροφές
για τους καιρούς τους δίσεκτους
και με αποστολές
τη "δωρεά", τον "ασπασμό", τη "μαρτυρία".

Στην ίδια της χαράς απλοχωριά
μοιράσηκε κι ο άρτος ης ζωής
σα συμπαράσταση και δωρεά
κάθε τετράπλατης ψυχής
με φουντωμένη ευσπλαχνία
για την "ειρήνη". το "το αγαθό", την "ευλογία".

Κι απ` του φιλόξενου
του Αβραάμ τις κάνουλες
γευθήκαμε και ξένες ευφροσύνες
αντί της λήθης το νερό
που σταματά τις θλίψεις
μα ξαναφέρνει δίψες.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ.
ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΗΘΟΠΛΑΣΤΙΚΟΗΘΟΠΛΑΣΤΙΚΟ

Ηταν Εβραίος
και μιλούσε Τούρκικα.
Τον έλεγαν Λεβί
και τον φώναζαν Μεμέτη.
Αλλαξε 'υπόσταση"
και παρέμεινε στην ίδια ¨στάση".

Ηταν Ρωμιός
και μιλούσε ελληνικά.
Τον ελέγανε Γιώργο
και τον φώναζαν Γιώργο
Δεν άλλαξε "υπόσταση"
και άλλαξε "στάση".

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

ΘΕΟΤΟΚΙΟ


Είμαστε
σαν το τροπάρι εκείνο του Εσπερινού
το ακροτελεύτιο
που υπογράφει δεσμό για πάντα,
"και νυν και αει και εις τους αιώνας".

Είμαστε
η προσευχή των απόντων
με τη δύναμη των αγνώστων
σαν τα παραλειπόμενα γράμματα
του "Προσομοίου" της ημέρας.

Είμαστε
οι πλούσιοι ενδεείς της μεσιτείας
μπασμένοι σε Θεοτόκιο
"ου η ακροστιχίς"
"πάντων θλιβομένων η χαρά".