Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Ὁ καθηγητής κ. Μουρατίδης, ἒγραψε γιά τόν π. Εὐσέβιο
Ὁ καθηγητής κ. Μουρατίδης, ἒγραψε γιά τόν π. Εὐσέβιο:
Μία φωνή ἀπό τήν "ἒρημον"...τῆς Εὐρώπης!
   Πρόκειται περί ἑνός τῶν πλέον διακεκριμένων ἐπί παιδεία καί εὐσεβεία Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Κληρικῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὁ ὁποῖος τιμᾶ τό ἱερόν σχῆμα του μέσα εἰς τήν ἐκκοσμικευμένην χριστιανοσύνην τῆς Δύσεως κατά τρόπον ἰδιαιτέρως συγκινητικόν.Καθ΄ ἐποχήν μέσα εἰς τήν κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπάρχουν κληρικοί, οἱ ὁποῖοι προδίδουν καί διά τῆς ἐξωτερικῆς αὐτῶν ἀκόμη περιβολῆς τήν κανονικήν τῆς Ἐκκλησίας τάξιν καί παράδοσιν, ὁ ἀνωτέρω κληρικός δίδει μίαν ὑπέροχον καί κατά πάντα, συμφώνως πρός τάς πληροφορίας αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων ὀρθοδόξων, συνεπῆ μαρτυρίαν τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Χαρακτηριστικόν τῆς λαμπρᾶς αὐτοῦ ὀρθοδόξου παρουσίας καί μαρτυρίας ἀποτελεῖ καί τό λεχθέν ὑπό ξένου πλοικτήτου πρός Ἓλληνα συνάδελφόν του, μετά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ὡς ἂνω κληρικοῦ ἱεράν ἀκολουθίαν κατά τήν καθέλκυσιν  ἑνός νεοτεύκτου πλοίου, καθ'ἣν ὡμίλησεν οὗτως ἐπικαίρως: Ἒχετε, ἠρώτησεν ὁ ξένος πλοικτήτης τόν Ἓλληνα συνάδελφόν του, πολλούς παρομοίους κληρικούς εἰς τήν Ἑλλάδα; Ἐάν εἲχομεν 10 μόνον ἰσαξίους κληρικούς εἰς τήν χώραν μου, θά μεταμορφοῦτο αὓτη θρησκευτικῶς!  (ἀπό τό ἀναμνηστικόν τεῦχος τῆς Ὀρθοδόξου Κυψέλης, 4.11.09-4.11.2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια: