Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Ἡ Ἀνάσταση συνδέεται μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἡ Ἀνάληψη μὲ τοὺς ἁγίους.Ἡ Ἀνάσταση συνδέεται μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἡ Ἀνάληψη μὲ τοὺς ἁγίους. Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστὸς νίκησε τὸν θάνατο καὶ ἔδωσε σὲ ὅλους τὸ δῶρο τῆς 'Ἀναστάσεως. Ὅλοι θὰ ἀναστηθοῦν κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ δίκαιοι καὶ ἁμαρτωλοὶ· τὴν ἀνάληψη ὅμως δὲν θα ἐπιτύχουμε ὅλοι, ἀλλὰ μόνο ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ζωὴ εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὁ θάνατος εἶναι κέρδος (Φιλ. 1,21), ὅσοι πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατο σταύρωσαν τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν εὐαγγελικὴ διαγωγή. Μόνον οἱ δίκαιοι, οἱ θεούμενοι, θὰ ἀξιωθοῦν αὐτῆς τῆς μεγάλης ἐμπειρίας, ὅπως ὁ Μέγας Ἀπόστολος ὀμολογεῖ: (Α’ Θεσ. 4,16-17) «καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα». Ὅλοι θὰ ἀναστηθοῦν, ἀλλὰ μόνον οἱ δίκαιοι θὰ ἀναληφθοῦν, θὰ ἁρπαγοῦν μέ νεφέλες γιὰ νὰ προϋπαντήσουν τὸν Χριστὸ ἐρχόμενο ἀπό τοὺς Οὐρανούς. Γι' αὐτό καὶ άπὸ σωτηριολογικὴς ἀπόψεως ἡ Ἀνάληψη θεωρεῖται μεγαλύτερη ἑορτή, ἀκριβῶς γιατὶ αὐτός πού μετέχει τῆς Ἀναλήψεως μετέχει τῆς θεώσεως.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς


Δεν υπάρχουν σχόλια: