Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Ειλικρινείς Απαντήσεις σε Ἐσχατολογικές Ερωτήσεις (Α') 

 

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννη Φωτόπουλου

 

                                                                                  Εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής

 

 

 

Ἀπό τίς πρῶτες, πρώϊμες προσπάθειες τῆς Νέας Τάξεως νά ἐπιβάλει στήν πατρίδα μας τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση-σκλαβιά τό 1986 καί τό 1997 καί μέχρι σήμερα πολλά ἐρωτήματα, ὄχι πάντοτε εἰλικρινῆ προέκυψαν κι ἔγιναν πολλές "ἰδεολογικές" μάχες, μεταξύ ἐπισκόπων λοιπῶν κληρικῶν μοναχῶν καί λαϊκῶν.

 

Τό ὅλο ζήτημα ἐμφανίζεται πολύπλοκο. Κατά τίς συζητήσεις καί τίς ἀνταλλαγές "πυρῶν" ἐμπλέκονται ἐπί μέρους ἐρωτήματα ἀπό τά στοιχειώδη πνευματικά - ἐσχατολογικά, ἕως τεχνολογικά, νομικά καί οἰκονομικά ,συγκερασμένα μέ τίς τρέχουσες πολιτικές εὐρωπαϊκές καί διεθνεῖς ἐξελίξεις.

 

 

Ἀποφάσισα λοιπόν μέ προσοχή νά ἀπαντήσω σέ διάφορα τέτοια ἐρωτήματα πού συνάντησα ὅλα αὐτά τά χρόνια εἴτε σέ προσωπικές ἐπαφές καί συζητήσεις, εἴτε σέ ἐκπομπές, κείμενα βιβλία ἤ ἀκόμα καί στό Ἱστολόγιο που μας φιλοξενεῖ, τό ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ.

 

 

 

1η ΕΡΩΤΗΣΗ :

 

 

 

Γίνεται τά τελευταῖα χρόνια πολύς λόγος περί Ἐσχάτων καί περί τοῦ Ἀντιχρίστου. Μήπως εἶναι προτιμότερο νά ἀσχολούμαστε μέ τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή;

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τρία εἶναι ἐδῶ τά ὑποερωτήματα.

 

 

 

α) Γιά τήν Ἐσχατολογία. Περί τῶν ἐσχάτων, ὡς χριστιανοί, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἀσχολούμαστε καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι. "Γίνεσθε ἕτοιμοι"(Ματθ. 24,44) μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Χριστός. "Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν" ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἡ ὀρθόδοξη ἐσχατολογία περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής. Μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, μέ τήν παρουσία τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ ἀρχίζει ἡ Βασιλεία Του. Ἀρχίζουν τά ἔσχατα. Οἱ ἄξιοι χριστιανοί, στό μέτρο τῆς καθαρότητός τους προγεύονται καί δοκιμάζουν τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ κατά τή Θ. Εὐχαριστία ἀλλά καί κατά τήν κοινωνία τοῦ Θεοῦ στήν ἀδιάλειπτη προσευχή.

 

Ὅμως αὐτά εἶναι πρόγευση. Δέν εἶναι ἡ πληρότητα τῆς Βασιλείας. Ἀκόμη περισσότερη ἀπόλαυση τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν ἔχουν οἱ τελειωθέντες χριστιανοί μετά τήν κοίμησή τους. Ὅμως κι ἐκεῖ δέν ὑπάρχει ἡ πληρότητα πού θά ὑπάρξει μετά τή δευτέρα Παρουσία, τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, τήν Κρίση καί τήν κατάταξη τῶν δικαίων στόν Παράδεισο, ὅπου θά ἀπολαμβάνουν τήν πρόσωπο πρός πρόσωπο κοινωνία μέ τόν Θεό φέροντες καί τά ἀναστημένα καί μεταμορφωμένα σώματά τους.

 

Πρίν ὅμως ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία θά γίνουν ὅλα αὐτά πού ἀναφέρουν ὁ Χριστός οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Προφήτες, περί τῶν φοβερῶν σημείων, τῶν πολέμων, κλπ. τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου.

 

 

 

Ἐδῶ χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά μιά ἐσφαλμένη ἐσχατολογία πού κυκλοφορεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἀνάμεσα στούς διανoουμένους.

 

 

 

Ὁμιλοῦν μόνο γιά τήν πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στή θεία Εὐχαριστία τονίζοντας ὅτι αὐτά εἶναι τά Ἐσχατα. Ὁμιλοῦν γιά μεταμόρφωση τοῦ κόσμου διά τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκεῖ τελειώνει ἡ Ἐσχατολογία τους. Μέ ἐμπνευστή τό π. Ἀλέξανδρο Schmeman αὐτή ἡ παραθεολογία κυριαρχεῖ ἀνάμεσα στούς διανοουμένους πού δέν θέλουν νά στενοχωροῦνται μέ Δευτέρα Παρουσία, Ἀντίχριστο, Παράδεισο καί Κόλαση. Ἄς χωνέψουμε ὅτι αὐτή ἡ τουλάχιστον περίεργη Ἐσχατολογία εἶναι ἀντίθετη ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί μέχρις ἑνός βαθμοῦ ὑποκρύπτει χιλιαστικές ἀντιλήψεις γιά μιά ἐπίγεια Βασιλεία.

 

 

 

β) Γιατί νά ἀσχολούμαστε μέ τόν Ἀντίχριστο κι ὄχι μέ τόν Χριστό. Εἶναι ἀδύνατο νά ἀσχοληθοῦμε μέ τόν Χριστό καί τή Βασιλεία Του χωρίς νά ἀσχοληθοῦμε μέ τόν Ἀντίχριστο. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι ὅταν ἐρωτήθηκε ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπό τούς χριστιανούς γιά τό χρόνο τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ τούς μίλησε πρῶτα περί τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε νά τούς προφυλάξει ἀπό ἐνδεχόμενη πλάνη. Μήπως πρέπει νά κατακρίνουμε τόν Ἀπόστολο γιά...ἀντιχριστολογία;

 

 

 

Παραθέτουμε τό σχετικό ἀπόσπασμα σέ κείμενο καί μετάφραση

 

 

 

Κείμενο

 

 

 

Ἐρωτῶμεν δέ ὑμᾶς ἀδελφοί, ὑπέρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν, εἰς τό μή ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπό τοῦ νοός μήτε θροεῖσθαι, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

 

Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατά μηδένα τρόπον...ὅτι ἐάν μή ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρὼτον καί ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καί ὑπεραιρόμενος ἐπί πάντα λεγόμενον Θεόν ἤ σέβασμα, ὥστε αὐτόν εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτόν ὅτι ἐστι Θεός.

 

 

 

Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὤν πρός ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; καί νῦν τό κατέχον οἴδατε, εἰς τό ἀποκαλυφθῆναι αὐτόν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. τὀ γάρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.

 

Καί τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὅν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καί καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ'ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καί σημείοις καί τέρασι ψεύδους καί ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ'ὧν τήν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τό σωθῆναι αὐτούς. καί διά το[το πεμψει αὐτοῖς ὁ Θεός ἐνέργειαν πλάνης εἰς τό πιστεῦσαι αὐτούς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μή πιστεύσαντες τη ἀληθείᾳ, ἀλλ΄εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

 

 

 

Μετάφραση

 

 

 

Ὅσον ἀφορᾶ, ἀδελφοί, τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν συνάντησή μας μέ αὐτόν, σᾶς παρακαλοῦμε νά μή σαλευθῆτε γρήγορα ἀπό τήν ὀρθή κρίση, οὔτε νά θορυβηθῆτε, εἴτε διά τοῦ πνεύματος, εἴτε διά τοῦ λόγου, ἤ δι'ἐπιστολῆς πού νά προέρχεται δῆθεν ἀπό μᾶς καί νά σᾶς εἰδοποιεῖ ὅτι ἔφθασε ἠ Ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

 

Ἄς μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι δέν θά ἔλθει ἡ Ἡμέρα ἐκείνη ἐάν δέν ἔλθει πρῶτα ἡ ἀποστασία καί φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ὁποῖος ἐπαναστατεῖ καί σηκώνει τό κεφάλι ἐναντίον κάθε ὄντος πού λέγεται Θεός ἤ λατρεύεται, ὥστε νά καθίσει σάν Θεός εἰς τόν ναό τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀξίωσηὅτι εἶναι αὐτός Θεός. Δέν θυμᾶσθε ὅτι σᾶς ἔλεγα αὐτά ὅταν ἤμουν ἀκόμη μαζί σας;

 

Καί τώρα ξέρετε ἐκεῖνο πού τόν ἐμποδίζει νά φανερωθεῖ πρίν ἀπό τόν καιρό του, διότι ἡ ἀνομία ἤδη ἐνεργεῖ μυστικά, ἕως ὅτου φύγει ἀπό τό μέσον ἐκεῖνος πού τώρα ἐμποδίζει καί τότε θά φανερωθεῖ ὁ ἄνομος τόν ὁποῖον ὁ Κύριος θά καταστρέψει μέ τήν πνοή τοῦ στόματός του καί θά τόν ἐκμηδενίσει μέ τήν ἐμφάνιση τῆς ἐλεύσεώς του.

 

Ἡ ἔλευση δέ τοῦ ἀνόμου θά γίνει διά τῆς ἐνεργείας τοῦ Σατανᾶ μέ πᾶσαν δύναμιν καί μέ ψευδῆ σημεῖα καί τέρατα καί μέ κάθε εἶδος ἀπάτης τοῦ κακοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού χάνονται, διότι δέν δέχθηκαν νά ἀγαπήσουν τήν ἀλήθεια ὥστε νά σωθοῦν. Διά τοῦτο ὁ Θεός θά στείλει σ'αὐτούς μιά ἐνέργεια παραπλανητική, ὥστε νά πιστέψουν στό ψεῦδος, γιά νά κατακριθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν πίστεψαν στήν ἀλήθεια ἀλλά ἔδειξαν εὐχαρίστηση στό κακό.

 

 

 

Ἑπομένως ἡδιδασκαλία περί τοῦ Ἀντιχρίστου δέν εἶναι καινούργια. Εἶναι εὐαγγελική διδασκαλία. Καί σάν τέτοια πρέπει νά τή γνωρίζουμε. Ὁ Χριστός ὁμιλεῖ γιά τό "βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως" πού θά σταθεῖ "ἐν τόπῳ ἀγίῳ" (Ματθ. 24, 150). Ὁμιλεῖ γιά κάποιον ὁ ὁποῖος θά ἔλθει "ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ" καί πολλοί θά πιστεύσουν σ'αὐτόν (Ἰω. 5, 43). Ἐκτενέστερα ὁμιλεῖ, ὅπως προαναφέραμε ὁ ἀπ. Παῦλος. Καί βεβαίως ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη. Ὀφείλουμε λοιπόν, ἔστω κι ἄν μᾶς στενοχωρεῖ, νά γνωρίζουμε κ α ί αὐτή τή διδασκαλία.

 

 

 

γ) Γιατί "τά τελευταῖα χρόνια" αὐξάνεται τό ἐνδιαφέρον περί τῶν ἐσχάτων.

 

 

 

Ἡ Ἁγία Γραφή ὁμιλεῖ γιά παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά καταδυνάστευση ὅσων ἀρνηθοῦν τή λατρεία του καί γιά οἰκονομικό ἀποκλεισμό (δέν μπορεῖς νά πουλήσεις και νά ἀγοράσεις) ὅσων ἀρνηθοῦν τό χάραγμά του. Πιστεύω ὅτι μόνο ἕνας τυφλός πνευματικά, ἕνας ἄνθρωπος ὑπερβολικά κλεισμένος στόν ἑαυτό του ἤ ὑπερβολικά φοβισμένος δέν βλέπει σήμερα τά σημεῖα τῶν καιρῶν. Ὅλοι οἱ μεγάλοι καί τρανοί ὁμιλοῦν μέ περισπούδαστο ὕφος γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας κυβερνήσεως, πού ἀσφαλῶς ἔχει τήν ἀνάγκη ἀπό κάποιον παγκόσμιο κυβερνήτη.

 

Τό οἰκονομικό στράγγισμα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο δέν ἔχει προηγούμενο. Ἡ μεθοδική παρακολούθηση τοῦ καθενός καί ὁ ἔλεγχος τῆς προσωπικῆς ζωῆς καί δράσεως ἔγινε κοινός τόπος. Καί ὁ ἐξαναγκασμός νά πάρουν ὅλοι ἡλεκτρονικές ταυτότητες χωρίς τίς ὁποῖες δέν θά μπορεῖς νά πουλήσεις καί νά ἀγοράσεις εἶναι ἀσφυκτικός.

 

Ὁ αριθμός 666 πού συμβολίζει τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου φανερά καί κρυφά διαδίδεται ὥστε ὅλοι νά ἐξοικειωθοῦν μ' αὐτόν. Ἡ ἀποστασία ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα εἶναι ἰλιγγιώδης. Πῶς λοιπόν νά μείνεις ἀδιάφορος καί ἀδρανής γιά τά Ἔσχατα;

 

 

 

Τελειώνοντας τίς ἀπαντήσεις σ'αυτό τό πρῶτο ἐρώτημα δέν θέλω νά θεωρήσει ο ἀναγνώστης ὅτι πρέπει νά ἀγχωθοῦμε καί νά μήν ἀσχολούμεθα μέ τίποτε ἄλλο παρά μέ τόν Ἀντίχριστο καί τήν μεθοδευμένη τυραννία του.

 

 

 

Ὁ Χριστός πρέπει νά παραμένει τό κέντρο τῆς ἀγάπης μας τῆς ἀναπνοῆς μας, ἡ δύναμη καί ἡ ἐλπίδα μας.

 

 

 

Θά βοηθοῦσε ὅλους μας νά διαβάζαμε τό κείμενο τοῦ π. Σαρἀντη Σαράντου πού εἶναι ἀναρτημένο στό Ορθόδοξο παρατηρητήριο "Εἰς τάς ἀπαρχάς τῆς ἡμέρας" ὅπου ἡ ἐπίκληση τοῦ σωτηρίου ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ εἰδικά αὐτές τίς δύσκολες μέρες πρέπει νά γίνει ἡ μόνιμη πνευματική μας ἐργασία.

 

 

 

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννη Φωτόπουλου

 

Εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής

 

 

 

Πηγή: Ορθόδοξο Παρατηρητήριο


Δεν υπάρχουν σχόλια: