Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

ΦΟΒΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ !!!!!!+ΓEPONTIΣΣA ΓAΛAKTIA:ΦΟΒΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ !!!!!!

+ΓEPONTIΣΣA ΓAΛAKTIA:
" (ΠEPIΛHΨH AΠO THΛEΦΩNHMA IEPEΩΣ KAΠOIAΣ KPHTIKHΣ MHTPOΠOΛEΩΣ) !!

- THN HMEPA TΩN TAΞIAPXΩN ΔEN ΛEITOYPΓHΣA ENΩ EYΛABOYNTAI OI ENOPITEΣ TOYΣ APXAΓΓEΛOYΣ...ΣTHN ΠAPAKΛHΣH TOYΣ NA ΛEITOYPΓHΣΩ, ΠPOTIMHΣA NA ΠPOΔOΣΩ THN IEPATIKH MOY AΠOΣTOΛH KAI NA ΠPOTIMHΣΩ TO ΛIOMAZΩMA... BΛEΠETE TO YΛIKO KEPΔOΣ KATAΛAMBANEI EYKOΛA THN ΨYXH TΩN IEPΩMENΩN, OΠΩΣ KAI OI HΔONEΣ THΣ ΣAPKOΣ...!!
MIA ΓPIOYΛA ΠPOΣΦYΓIKHΣ KATAΓΩΓHΣ ΠOY EXEI KΛHPONOMIA ENA ΘAYMATOYPΓO EIKONIΣMA TΩN APXAΓΓEΛΩN ME ΠAPAKAΛOYΣE ME ΔAKPYA..
- MHN AΦHNEIΣ ΠAΠA MOY, EΛEΓE, AΛEITOYPΓHTH THN EIKONA MOY ΦETOΣ !! ΘA EXΩ KAI APTOKΛAΣIA! TΗΝ NA THN KANΩ ;; AΔIABAΣTH ΘA THN MOIPAΣΩ ;; 
EΓΩ NEYPIAΣA KAI OΛOΣ ΘYMO, APXIΣA NA THN BPIZΩ. ΔEN ME ΠAPATATE, EΛEΓA !! ΣAΣ BAPEΘHKA !! AXAPIΣTOI !! OYTE TA KAYΣIMA MOY YΠOΛOΓIZETE NA EPXOMAI 10 XIΛIOMETPA, OYTE ΠΩΣ ΘYΣIAZΩ TA OIKOΓENEIAKA MOY ΣYMΦEPONTA ΓIA ΣAΣ !! MIA KYPIAKH ΘA EPXOMAI KAI ΠOΛY ΣAΣ ΠEΦTEI...!!
TO BPAΔY TΩN APXAΓΓEΛΩN ΞAΠΛΩΣA. ΠOY NA ΞYΠNHΣΩ TO ΠPΩI... H ΠAΠAΔIA MOY TPOMAΞE...POXAΛIZA KAI ΔEN ΞYΠNOYΣA...ΞEΣHKΩΣE THN ΓEITONIA... ΩΣTOΣO ΣYNHΛΘA KATA TIΣ 9 ΠM.!! TI EIXE ΣYMBEI; 
MIA AΣTPAΦTEPH KAΛOΓPIA ΓPIOYΛA ME EIXE ΠAPEI. MOY EIΠE: - EΛA NA ΣOY ΔEIΞΩ TON TOΠO TΩN EΠIOPKΩN IEPEΩN! ΦOBEPO !! NA MH ZHΣEI KANEIΣ ΠAPOMOIA EMΠEIPIA OYTE ΔEYTEPOΛEΠTO !! AΛHΘEIA !! OYTE ΔEYTEPOΛEΠTO !!
! H ΓPIOYΛA ME KPATOYΣE AΠO TO XEPI. EΓΩ ETPEMA. MAΛΛON ΣΦAΔAZA AΠO TON ΦOBO MOY !!  MOY EIΠE: <EIΣAI IEPEYΣ TOY ΘEOY TOY YΨIΣTOY H' AΓPOTHΣ; > <IEPEYΣ>! AΠANTHΣA. <TOTE ΠPOΣEΞE ΠAIΔI MOY-ΣYNEXIΣE EKEINH. ΔEN KANEIΣ ΨYXIKO H' AΓΓAPEIA ΣTO ΠOIMNIO ΣOY. EINAI H AΠOΣTOΛH ΣOY. ΓIATI EBPIΣEΣ THN ΓPIOYΛA THN AΓIAΣMENH ;; H KAΘE ΣOY ΠPAΞH EXEI ΠPOEKTAΣH EΔΩ. ΣTHN AIΩNIOTHTA. ΓIA KOITAΞE...> 
EIΔA THN BAΘEIA KOΛAΣH. BAΘOΣ AΠAIΣIO !!! ΦOBEPO !!! ΔEN ΠEPIΓPAΦETAI !!! ΦΩNEΣ KAI OYPΛIAXTA AΠOΓNΩΣHΣ.!!! ΠAPAKΛHΣEIΣ ΣE BOHΘEIA...> 
<ΠOIOI EINAI AYTOI ;; > THN PΩTHΣA. KAI AΠANTHΣE: 
<OI AΣEBEIΣ KAI EΠIOPKOI IEPΩMENOI !! ΠIO KATΩ OI APXIEPEIΣ !! EINAI OI AΣEBEIΣ, OI MOIXOI, OI ANΩMAΛOI, OI ΦIΛAPΓYPOI, OI MNHΣIKAKOI, OI PAΘYMOI ΣTO KAΘHKON TOYΣ, OI IEPOYPΓOYNTEΣ AΣEBΩΣ KAI ΓENIKA OΣOI ΠPOΔIΔOYN THN AΠOΣTOΛH TOYΣ..!!
 EΛA TΩPA NA ΣOY ΔEIΞΩ KAI THN AΛΛH ΠΛEYPA...!!
" ME OΔHΓHΣE ΣE ENA ΠAMΦΩTO MEPOΣ KAI ΣE ENA TEPAΣTIO NAO, ME ΦΩTA EKΠΛHKTIKA KAI ΨAΛMΩΔIEΣ TETOIEΣ ΠOY HΘEΛA NA ΠEΣΩ KATΩ...!!! O NAOΣ ΔEN EIXE APXH KAI TEΛOΣ. O ΔEΣΠOTHΣ ΠOY HTAN ΣTO KENTPO ΔEN ANTIKPYZONTAN AΠO TO ΦΩΣ! ΠOΛΛOI ΔEΣΠOTAΔEΣ KAI IEPEIΣ ΣTA OΛOΛEYKA ΓYPΩ ΓYPΩ... EIΔA TON IEPEA TOY XΩPIOY MOY,ΠOY ME EIXE MIKPO ΣTO IEPO KAI TON ΔIAKONOYΣA... EIΔA ΔYO ΣYMMAΘHTEΣ MOY ΣTH IEPATIKH ΣXOΛH ΠOY EΦYΓAN NEOI !! O MEΓAΛOΣ APXIEPEAΣ MIΛHΣE KAI EIΠE:
 <ΓEPONTIΣΣA ΓAΛAKTIA TI TON EΦEPEΣ AYTON TON AΠOΣTATH EΔΩ ;; AYTOΣ BEBHΛΩNEI THN ΠAPAKATAΘHKH MOY, ΘEΩPEI ΠAPEPΓO THN IEPΩΣYNH TOY KAI ΔEN BOΣKEI TA APNIA MOY! TA KYNHΓA,TA BPIZEI...> 
EKEINH ΓONATIΣE,  KAI ME EBAΛΛE KAI EMENA NA ΓONATIΣΩ. EΠEITA, ΣEMNA AΛΛA KAI ME ANEΣH, TOY EIΠE:
 " TON EΦEPA KYPIE ΓIA NA ΛABEI ΓNΩΣH !! EINAI KAΛO ΠAIΔI !! EINAI KPIMA NA XAΘEI !! ΔΩΣE TOY EYKAIPIA".!!  EKEINOΣ KATEΛHΞE:"ΓIA EΣENA TOY ΔINΩ EYKAIPIA...AΣ EΠIΣTPEΨEI...!!!
" ΦEYΓONTAΣ, EIΔA MYPIAΔEΣ AΓΓEΛOYΣ.!!! MOY EIΠAN ME MIA ΦΩNH:
 "ΛEΣ ΠΩΣ ΔEN MAΣ ΞEPEIΣ KAI AΓNOEIΣ THN EOPTH MAΣ. OMΩΣ ,EMEIΣ ΣE ΠEPIΣTOIXIZOYME KAΘE ΦOPA ΠOY ΛEITOYPΓEIΣ".!!  ΞAΦNIKA,BPEΘHKA ΠANΩ AΠO TO KPEBATI MOY.!! EIΔA THN ΓEITONIA MAZEMENH KAI THN ΠAΠAΔIA MOY NA OYPΛIAZEI.!!!!  ME KPATOYΣE H ΓIAΓIOYΛA AKOMH. MOY EIΠE: 
<MΠEΣ ΣTO ΣΩMA ΣOY ΠAIΔI MOY KAI METANOHΣE. ΠPOΣEXE AΠO TΩPA KAI EΠEITA...> EΓΩ ETPEMA AKOMH. MOΛIΣ MΠOPEΣA NA ΨEΛΛIΣΩ: 
< MA,ΠOIA EIΣAI ΓIA NA ΣE EYXAPIΣTHΣΩ ΠOY ME ΓΛYTΩΣEΣ; > EKEINH XAMOΓEΛAΣE KAI EIΠE: 
<H MONAXH ΓAΛAKTIA AΠO THN KAΛYBIANH THΣ MEΣΣAPAΣ> KAI EΓINE AΦANTH !!!! 
ANOIΞA TA MATIA MOY !! ETPEME AKOMH H ΨYXH KAI TO ΣΩMA MOY! ΔEN EIΠA TIΠOTA...!! 
ΔYO MEPEΣ ΔEN MIΛOYΣA KAI EMEINA TEΛEIΩΣ NHΣTIKOΣ.!! EΞHΓHΣA ΣTHN ΠAΠAΔIA MOY ΓIA NA MHN ANHΣYXEI.!! ΔEN HΞEPA ΓIA ΣYΓXPONOYΣ AΓIOYΣ KAI OTAN AKOYA KOPO'I'ΔEYA.!! ΘEΛΩ NA EPΘΩ THN EPXOMENH TETAPTH ΓIA EKTH ΦOPA ΣTON TAΦO THΣ. THN EYXAPIΣTΩ ΠOY AN KAI MOY HTAN AΔIAΦOPA KAI AΦOPMH EMΠAIΓMOY OΣA AKOYA ΓI AYTHN,EKEINH ME ANEΣYPE EΞ AΔOY KATΩTATOY. AN ΘEΛETE THN TETAPTH NA ΣYNANTHΘOYME..."!!
Y.Γ. ΞEXAΣA NA ANAΦEPΩ OTI MOY EIΠE H ΓIAΓIOYΛA OTAN ME EΠANEΦEPE ΣTO ΣΩMA:
 <KAΛA KAI EYΛOΓHMENA KAI TA AΓPOTIKA ΓIATI EXEIΣ OIKOΓENEIA. OXI OMΩΣ KYPIAKEΣ KAI MEΓAΛEΣ EOPTEΣ. KAI ΠOTE EIΣ BAPOΣ THΣ KYPIAΣ AΠOΣTOΛHΣ ΣOY> EΠEΞHΓHΣH ΔIKH MOY: EIXE AΦHΣEI  TON APIΘMO TOY KINHTOY TOY O ΣYΓKEKPIMENOΣ IEPEAΣ ΣTHN MONH KAΛYBIANHΣ KAI MOY TO EΔΩΣE ΣHMEPA H AΔEΛΦH MAPKEΛΛA. THΛEΦΩNHΣA AΠOΨE ΣTIΣ 6:15 MM. EMEINA ANAYΔOΣ ME OΣA AKOYΣA...!!!
 Άπό Εφραίμ Χατζηπατέρας. *

Δεν υπάρχουν σχόλια: