Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΗΣ «ΚΛΙΜΑΚΟΣ»


Πάτερ Ιωάννη Όσιε, διαπαντός αληθώς, τού Θεού εν τώ λάρυγγι, τάς υψώσεις έφερες, μελετών πρακτικώτατα, τά θεόπνευστα, λόγια πάνσοφε, καί τήν εκείθεν, αναπηγάζουσαν, χάριν επλούτησας, γεγονώς μακάριος, τών ασεβών, πάντων τά βουλεύματα, καταστρεψάμενος.


Πάτερ Ιωάννη ένδοξε, ταίς τών δακρύων πηγαίς, τήν ψυχήν καθαιρόμενος, και παννύχοις στάσεσι τόν Θεόν ιλασκόμενος, ανεπτερώθης πρός τήν αγάπησιν τήν τούτου Μάκαρ, καί ωραιότητα, ής επαξίως νύν απολαύεις άληκτα, χαρμονικώς, μετά τών συνάθλων σου, θεόφρον Όσιε.

Πάτερ Ιωάννη Όσιε, αναπτερώσας τόν νούν, πρός Θεόν διά πίστεως, κοσμικής συγχύσεως, εβδελύξω τό άστατον, καί τόν Σταυρόν σου, αναλαβόμενος τώ Παντεπόπτη, κατηκολούθησας, σώμα δυσήνιον αγωγαίς ασκήσεως τώ λογισμώ, σθένει δουλωσάμενος τού θείου Πνεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: