Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝῌ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΑ

 
ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝῌ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΑΤήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς  τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 6ης/19ης Μαρτίου 2023, ἀκραῖος φανατικός Ἰουδαῖος, παρεισέφρυσεν ἐντός τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν ὥρᾳ θείας Λειτουργίας, κρατῶν αἰχμηρά ἀντικείμενα, ἀποπειρώμενος νά προξενήσῃ βλάβην καί φθοράν.


Τό ἀπευκταῖον τοῦτο κατώρθωσε νά ἀποτρέψῃ ὁ λειτουργῶν καθηγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, βοηθούμενος ὑπό τῶν προσευχομένων ἐντοπίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι συνέλαβον τόν δράστην καί ἐξήγαγον  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅτε καί κατέφθασεν ἡ εἰδοποιηθεῖσα ἐν τῷ μεταξύ Ἀστυνομία καί συνέλαβεν αὐτόν.


Τό Πατριαρχεῖον διά τοῦ ἡγουμένου καί τοῦ νομικοῦ συμβούλου αὐτοῦ κατέθεσε καταγγελίαν εἰς τό Ἀστυνομικόν Κέντρον, διαμαρτυρόμενον ἐντόνως καί ζητοῦν νά ληφθοῦν τά ἀπαραίτητα μέτρα διά τήν προστασίαν τοῦ Παγχριστιανικοῦ τούτου Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί  νά ἐπιβληθοῦν εἰς τόν δράστην αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ νόμου κυρώσεις διά τήν βιαίαν καί βέβηλον ταύτην πρᾶξιν.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Δεν υπάρχουν σχόλια: