Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ- Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.


1. μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών


2.μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.


3.μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γήν.


4.μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται.


5.μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.


6.μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί ελεηθήσονται.


7.μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί θεού κληθήσονται.


8.μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών.


9.μακάριοι έστε όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ'υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.Χαίρεται και αγαλλιάσθε ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: