Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Χαίρε ο γόνος της ατεκνίας.
 Χαίρε παιδίον θείας ευλογίας.
Χαίρε ο δι' αγγέλου προκηρυξάμενος.
 Χαίρε θείω τάγματι ο προστιθέμενος.
 Χαίρε η δόξα των Ασωμάτων.
 Χαίρε το δέμας των ακήρατων.
 Χαίρε αμνέ προ Αμνού ο φανείς.
Χαίρε ο αμώμως τελειωθείς.
Χαίρε ο κήρυξ της μετανοίας.
Χαίρε ο τύπος της ησυχίας.
Χαίρε Μεσσία προάγγελε.
Χαίρε Δυνάμεων ισάγγελε.
Χαίρε Ιορδανού πνευματοβάμων.
Χαίρε της Νέας Εδέμ θεάμων.
Χαίρε αμαρτίας μακράν ο σκηνώσας.
Χαίρε αγνείας οδόν ο βιώσας.
Χαίρε δι' ύδατος ο κα θα για σας.
Χαίρε αγίους ο υπερκεράσας.
Χαίρε προφήτην Ηλίαν μιμησάμενος.
 Χαίρε διά Κύριον ημών αθλησάμενος.
Χαίρε θυσία προ του Σταυρού.
 Χαίρε λατρεία του ασκητού.
Χαίρε φθαρτής κεφαλής ο τμηθείς.
Χαίρε εις καινή ν βιοτήν ο εισέλθεις.
 Χαίρε το πάθος Χριστού ο προτυπώσας.
 Χαίρε τυράννους σφοδρώς ταπεινώσας.
 Χαίρε περαίωσις κόσμου παλαιού.
 Χαίρε προετοίμασις Αδάμ καινού.
Χαίρε ανόθευτος καρδία ένθεος.
 Χαίρε αχώριστος Κυρίου φίλτατος.
Χαίρε ανθρωπίνων κεχωρισμένε.
Χαίρε υλοφρόνων διαζευγμένε.
Χαίρε η λήθη των εφήμερων.
Χαίρε η πρόταξις των αιωνίων.
Χαίρε ο αύλαξ ψυχών τελείων.
 Χαίρε ο δίαυλος επουρανίων.
 Χαίρε η κάρα εκ γης φωτίζουσα.
 Χαίρε η χειρ σου αιώνων άζουσα.
Χαίρε Ανοίξεως η αηδών.
Χαίρε πνευμάτων η μεληδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: