Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Άπολυτίκιον ψαλλόμενον επί τη αισία λήξει του πολιτικού έτους.Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

O χρόνων έπέκεινα, και των αιώνων Θεός, την δέησιν πρόσδεξαι, τη συμπληρώσει Χριστέ, του έτους δεόμεθα, θείαν ίσχύν δε δίδου, εν ειρήνη τελέσαι, άμα και ευσέβεια το άρχόμενον έτος, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον.

Ήχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον.

Εις το τέλος φθάσαντες, του χρόνου μόνε Οίκτίρμον, την σήν ατελεύτητον, ύμνούμεν χάριν άπαύστως πάντας γάρ, εκ πάσης βλάβης θάττον έρρύσω, δίδου δε, και τα ελέη σου δυσωπούμεν, τω ένιαυτω τω νέω, τοις προσκυνούσι την δυναστείαν σου.

Μεγαλυνάριον.

Τη του χρόνου λήξει Χριστέ Σωτήρ, διάρρηξον Λόγε, των άμετρων αμαρτιών, ημών το δελτίον, και χάριτος άγιας, ημών τας διανοίας πλήρωσον Κύριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: