Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ELDER PAISIOS: SAY THIS PRAYER EVERY DAY AND GOD WILL ALWAYS BE AT YOUR SIDE

ELDER PAISIOS: SAY THIS PRAYER EVERY DAY AND GOD WILL ALWAYS BE AT YOUR SIDE
           
            The love of the Elder Paisios for the whole world is well known.  The Elder has helped a whole host of people before and after his physical death.  But the question is from where did he receive his ability to help people and to perform miracles?  He received this heavenly power through his fervent prayers to God. 

            The following prayer of his was given to a convent which had asked the Elder for a prayer rule that could be used by the nuns in their evening vigils.  This directive was given to the nuns during the final years of his life.  The main emphasis of this prayer is his profound love for all of humanity.

            This prayer can be used by every Christian believer since it takes in all the issues of life that need our prayers.  Even the children can understand it easily since it is expressed in simple words.  It can be used by families during their evening prayers.

Our Lord Jesus Christ:

Do not abandon your servants who live far away from the Church.   May your love convict them and bring them back to you.

Lord have mercy on your servants who are suffering from cancer.

On your servants who suffer either from small or serious ailments.
On your servants who suffer from physical infirmities.

On your servants who suffer from spiritual infirmities.

Lord have mercy on our leaders and inspire them to govern with Christian love.

Lord have mercy on children who come from troubled homes.

On troubled families and those who have been divorced.

Lord have mercy on all the orphans of the world, on all those who are suffering pain and injustices since losing their spouses.

Lord have mercy on all those in jail, on all anarchists, on all drug abusers, on all murderers, on all abusers of people, and on all thieves.  Enlighten these people and help them to straighten out their lives.

Lord have mercy on all those who have been forced to emigrate.

On all those who travel on the seas, on land, in the air,  and protect them.

Lord have mercy on our Church, the bishops, the priests and the faithful of the Church.

Lord have mercy on all the monastic communities, male and female, the elders and eldresses and all the brotherhoods of Mt. Athos.

Lord have mercy on your servants who find themselves in the midst of war.

On your servants who are being pursued in the mountains and on the plains.

On your servants who are being hunted like birds of prey.

Lord have mercy on your servants who were forced to abandon their homes and their jobs and feel afflicted.

Lord have mercy on the poor, the homeless and the exiled.

Lord have mercy on the nations of the world.  Keep them in your embrace and envelope them with your holy protection.  Keep them safe from every evil and war.  Keep our beloved Greece (we can add here the USA) in your protective embrace day and night.  Embrace her with your holy protection defending her from all evil and war.

Lord have mercy on those who have been abandoned and have suffered injustice.  Have mercy on families that are going through trying times.  Pour your abundant love upon them.
Lord have mercy on your servants who suffer from spiritual and bodily problems of all kinds. 

Lord have mercy on those who are despairing.  Help them and grant them peace.

Lord have mercy on those that have requested that we pray for them.

Lord grant eternal rest to all those who have passed on to eternal life throughout the ages.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑϊΣΙΟΣ: ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΛΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Ή άγαπη τού Γέροντος Παϊσίου διά όλον τόν κόσμον είναι γνωστή.  Ό Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος άνθρώπων καί πρίν καί μετά τήν κοίμησίν του.  Άπό πού έλάμβανε τήν δύναμιν νά στηρίζει τούς άνθρώπους άλλά καί νά θαυματουργεί; Άπό τήν θερμήν του προσευχήν πρός τόν Θεόν.

Ή παρακάτω προσευχή είχε δοθεί σέ κάποιο γυναικείο μοναστήρι, πού τού είχε ζητήσει κάποιο τυπικό διά τήν άγρυπνίαν τους στό κελί.  Είναι άπό τά τελευταία έτη τής ζωής του.  Σέ αύτό κυριαρχεί ή άγάπη του διά όλον τόν κόσμον.

Μπορεί νά χρησιμοποιηθή καί άπό τόν κάθε πιστόν άφού καλύπτει όλας τάς περιπτώσεις τών άνθρώπων πού έχουν άνάγκην άπό προσευχήν.  Άκόμη καί τά παιδιά τήν καταναούν, διατί είναι γραμμένη μέ άπλά λόγια, καί έτσι μπορεί νά διαβάζεται κατά τήν οίκογενειακήν βραδινήν προσευχήν.

Κύριε ήμών Ίησού Χριστέ:

Μήν έγκαταλείπεις τούς δούλους Σου πού ζούν μακριάν άπό τήν Έκκλησίαν.  Ή άγάπη Σου νά ένεργήση καί νά τούς φέρη όλους κοντά Σου.

Μνήσθητι, Κύριε, τών δούλων Σου πού ύποφέρουν άπό τόν καρκίνον.

Τών δούλων Σου πού ύποφέρουν άπό μικρά ή μεγάλα νοσήματα.

Τών δούλων Σου πού ύποφέρουν άπό σωματικάς άναπηρίας.

Μνήσθητι τών άρχόντων καί βοήθησον αύτούς νά κυβερνούν Χριστιανικά.

Μνήσθητι Κύριε τών παιδιών πού προέρχονται άπό προβληματικάς οίκογένειας.

Τών προβληματικών οίκογενειών καί τών διαζευγμένων.

Μνήσθητι, Κύριε τών όρφανών όλου τού κόσμου, όλων τών πονεμένων καί τών άδικημένων στήν ζωήν, όσον έχουν χάσει τούς συζύγους τους.
Μνήσθητι, Κύριε, όλων τών φυλακισμένων, τών άναρχικών, τών ναρκομανών, τών φονέων, τών κακοποιών, τών κλεφτών, φώτισον καί βοήθησον αύτούς νά διορθωθούν.

Μνήσθητι όλων τών ξενιτευμένων.

Όλων όσων ταξιδεύουν στήν θάλασσαν, στήν ξηράν, στόν άέρα καί φύλαξον αύτούς.

Μνήσθητι τής Έκκλησίας μας, τών πατέρων (κληρικών) τής Έκκλησίας καί τών πιστών.

Μνήσθητι, Κύριε, όλων τών μοναστικών άδελφοτήτων, άνδρικών καί γυναικών, τών γερόντων καί τών γεροντισσών καί όλων τών άδελφοτήτων  καί τών άγιορειτών πατέρων.

Μνήσθητι, Κύριε, τών δούλων Σου πού είναι σέ καιρόν πολέμου.

Όσων καταδιώκονται στά βουνά καί στούς κάμπους.

Όσων είναι σάν κυνηγημένα πουλάκια.

Μνήσθητι τών δούλων Σου πού άφησαν τά σπίτιά τους καί τές δουλειές τους καί ταλαιπωρούνται.

Μνήσθητι, Κύριε, τών πτωχών, άστέγων καί προσφυγών.

Μνήσθητι, Κύριε, όλων τών έθνών, νά τά έχης στήν άγκαλιάν Σου, νά τά σκεπάζης μέ τήν άγίαν Σου Σκέπην, νά τά φύλάγης άπό κάθε κακόν καί άπό τόν πόλεμον.  Καί τήν άγαπημένην μας Έλλάδα μέρα καί νύκτα νά τήν έχης στήν άγκαλιάν Σου, νά τήν σκεπάζης μέ τήν άγίαν σου Σκέπην, νά τήν φυλάγης άπό κάθε κακόν καί άπό τόν πόλεμον.

Μνήσθητι, Κύριε, τών ταλαιπωρημένων έγκαταλελειμμένων, άδικημένων, δοκιμασμένων οίκογενειών καί δώσε πλούσια τά έλέη Σου σ’αύτάς.

Μνήσθητι τών δούλων πού ύποφέρουν άπό ψυχικά καί σωματικά προβλήματα πάσης φύσεως.

Μνήσθητι όσους βρίσκονται σέ άπόγνωσιν, βοήθησε καί γαλήνευσε τους.

Μνήσθητι, Κύριε, τών δούλων Σου πού ζήτησαν τές προσευχές μας.

Μνήσθητι καί πάντων τών ἀπ’αίώνος κεκοιμημένων καί άνάπαυσον αύτούς.
           
Translated from the Greek by: Fr. Constantine (Charles) J. Simones, December 20, 2014, Waterford, CT, USA, Δεν υπάρχουν σχόλια: