Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

ΠΑΤΉΡ ΕΥΣΈΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ. Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΟΥ.
..."Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, θά πρέπη νά ξέρουμε μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα πώς κανένας καί καμμία δύναμη στόν κόσμο δέν θά μπορέση νά καταβάλη τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Μπορεῖ βέβαια ἐμεῖς πού πιστεύουμε σ'αὐτό νά ὑποστοῦμε κακώσεις, ταλαιπωρείες, βασανισμούς καί αὐτό τό μαρτύριο ἀκόμη. Ἀλλά τό Εὐαγγέλιο θά προχωρῆ καί θά κερδίζη ψυχές καί θά νικάη παρά τίς ἀντιδράσεις τοῦ Ἐχθροῦ καί τῶν ὀργάνων του. Καί ἐμεῖς σήμερα βλέπουμε μέ τά μάτια μας τή νίκη αὐτή τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Παρά τήν τρομερή καταπίεση, τούς διωγμούς, τά ἀνθρωπίνως ἀφόρητα μαρτύρια, στά ὁποῖα ἒχουν ὑποβληθῆ ἀναρίθμητοι ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί ἁπλοἰ πιστοί στίς χῶρες τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, ἡ Ἐκκλησία του Χριστοῦ ἐπέζησε καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο νίκησε, ἐνῶ οἱ διῶκτες του ἐξαφανίσθησαν. Στή λαίλαπα τῶν διωγμῶν ἀντιστάθηκαν οἱ ἀσήμαντες κατά κόσμο καί δύναμη...γιαγιές τῶν 70-80 ἐτῶν πού μετέδιδαν τή φλόγα τῆς πίστεως στίς καινούργιες γενιές ἐπί ἑβδομήντα χρόνια ἀθεΐστικῶν καθεστώτων πού εἶχαν ὃλα τά μέσα γιά προπαγάνδα  καί κάθε εἲδους καταπίεση ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, διωγμούς, ἐξορίες,καί καταναγκαστικά ἒργα μέχρι ἐξαντλήσεως καί θανάτου.Ἡ πρόβλεψη λοιπόν τῆς νίκης τοῦ Εὐαγγελίου ἒδινε στούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς πού γραφόταν ἡ Ἀποκάλυψη τό ἀναγκαῖο θάρρος για τήν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων.Ὁ Χριστός καί τό Εὐαγγέλιο θά νικοῦν πάντα. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ θά ἐπιβιώνη παρά τούς σκληρούς διωγμούς."Πύλαι ἁδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς", τῆς Ἐκκλησίας δηλαδή (Ματθ.ις 18), βεβαίωσε ὁ Κύριος. Ἱερομ. Εὐσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Β΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: