Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Τῇ 14ῃ/27ῃ Φεβρουαρίου μηνός μνήμην καί πανήγυριν ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ὁσίου & Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ ἱερομονάχου, τοῦ Κατουνακιώτου.

Τῇ 14ῃ/27ῃ Φεβρουαρίου μηνός μνήμην καί πανήγυριν ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ὁσίου & Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ ἱερομονάχου, τοῦ Κατουνακιώτου.

Εις τιμήν και μνήμην του Οσίου πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου.
ΑΠΟΛΥΤίΚΙΟΝ. Ἦχ. α΄.
Τῆς ἐρήμου τό κάλλιστον θρέμμα τιμήσωμεν*. Τόν ἐν ἰσαγγέλῳ πολιτείᾳ* βιοτεύσαντα ὅσιον*, Ἐφραίμ, Κατουνακίων τό τερπνόν* τοῦ Ἄθωνος ὑπόδειγμα στερρόν*. Τόν ἐσχάτως κοιμηθέντα* ὑπακοῆς καί εὐχῆς τόν ἀδάμαντα.
Ἐγράφη τῇ 9ῃ Μαρτίου 1998. Πανήγυρις Ἱ.Μονῆς Ξηροποτάμου.

ΚΟΝΤάΚΙΟΝ. Ἦχ. γ΄.
Λίθος ἔκλαμπρος ἐδείχθης, πάτερ*, τάς ἀκτῖνας γάρ* φωτός μαρμαίρων* τῆς τρισηλίου Θεότητος γέγονας* ἥλιος ἄλλος, καμάτοις καί χάριτι*, ὑπομονῇ δέ ἕως ἐσχάτων, τρισόλβιε*. ΠαπαΕφραίμ, πάντιμε*, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε*, σωθῆναι δεόμεθα τάς ψυχάς ἡμῶν.  24/2/2021.

ΜΕΓΑΛΥΝάΡΙΑ
Δεύτε της ερήμου οι ερασταί*, θείον μαργαρίτην* και αδάμαντα νοερόν* των Κατουνακίων** τον μέγαν υποφήτην* Εφραίμ εν ευφροσύνῃ* πόθῳ τιμήσωμεν.

Δένδρον ως κατάκαρπον ιερόν* πλουσίων χαρίτων* καρποφόρον και αρετών*, εκ Κατουνακίων* τον μέγαν υποφήτην** Εφραίμ τον θεοφόρον* ύμνοις τιμήσωμεν.

Δεύτε ευφημήσωμεν νοερώς* αρετἠς τον μέγαν* αθλητήν της υπακοής*, τον εν μαρτυρίῳ** τελέσαντα τον δρόμον* οσίων των αρχαίων* Εφραίμ τον πάγκαλον.

Χαίρε εγκρατείας ο θησαυρός* της ευχής ο λύχνος* Ιησού της καρδιακής*, της υπακοής δε* ο χριστοφόρος άκμων*, παπαΕφραίμ γενναίε*, χάριτος έσοπτρον.

Έσχες της ερήμου καθηγητήν* Ιωσήφ τον θείον* και ως μύρον το νοητόν* Αιμιλιανόν δε* ως φίλον και προστάτην*, τριάς, οι θεοφόροι*, ημάς διάσωσον.

Δέχου, οσιώτατε ασκητά*, ύμνους ευχαρίστους* αναξίων εκ σων υιών* πόθῳ προσκυνούντων* το θείον λείψανόν σου*, περίσωζε δε τούτους* εκ περιστάσεων. 10. 2/28.2.2020 Α. Π. Κ.

Οἰκτρός μονώτης, τάχα καί ἱερεύς, τῇ κλήσει Πορφύριος.

Ταῖς αὐτοῦ παντίμοις καί γλυκυτάτοις εὐχαῖς, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: