Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗ . Δώρο οδοντογλυφίδες
Δώρο οδοντογλυφίδες


 
Η προσφορά ώς δώρου οδοντογλυφίδων, όπως και των νούρων τής άγκινάρας πού άναφέραμε, είναι έξω από τις συνήθειες καί τις έκδηλώσεις άγάπης των συνανθρώπων μας. Καί όμως στον Γέροντα Γαβριήλ βρέθηκε κάποιος να του προσφέρει οδοντογλυφίδες, όταν τις είχε άμεση άνάγκη καταδεικνύνοντας τήν ταχινή άνταπόκριση του ουρανού στις έπιθυμίες τού χαριτωμένου 'Ιερομονάχου. Βρισκόμενος στο κελλάκι του, στο Μετόχι τού Κύκκου, στη Λευκωσία, ό Γέροντας έκανε μάθημα αγιογραφίας σε ένα πνευματικοπαίδι του. Είχαν προχωρήσει στην αγιογράφηση του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί έμενε ό χρωματισμός του δόρατός του.


 Ή εικόνα ήταν μικρή, σε χαρτί, καί τα πινέλλα δέν βοηθούσαν. Ήθελε ό Γέροντας μερικές οδοντογλυφίδες, για τή μεταφορά του χρώματος στο δόρυ. Εκείνη τή στιγμή, προχωρημένη έσπερινή ώρα, ή κουζίνα του Μοναστηριού ήταν κλειδωμένη καί ή εξεύρεση αυτού τού άναλωσίμου προϊόντος, τόσο όμως πολυτίμου εκείνη τή στιγμή, ήταν άδύνατη. Ό Γέροντας τό έκανε θέμα προσευχής. Καί ή άπάντηση ήλθε άμεσα από τον ούρανό, από τον Κύριό μας, «τον έμπιμπλώντα έν άγαθοΐς» (Ψαλμ. 102, 5) κάθε μας άγαθή επιθυμία.Μιά άπρόσμενη έπίσκεψη τού έφερε καί τού άπόθεσε στο τραπεζάκι του ένα μικρό πακετάτι. Όταν τό άνοιξε ό Γέροντας, έκπληκτος είδε να περιέχει τις πολυπόθητες οδοντογλυφίδες καί δοξολόγησε γιά μιά άκόμη φορά τον εύεργέτη του Κύριο.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: