Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

MIA ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ Ή προσευχή αύτή είναι άρχαία. Είναι άχειροποίητος. Έμφανίστηκε στόν προθάλαμον τής μονής Κρέμλ τής Έκκλησίας τού Άρχιστρατήγου Μιχαήλ.

MIA ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΜΙΧΑΗΛ
 ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ


Ή προσευχή αύτή είναι άρχαία. Είναι άχειροποίητος. Έμφανίστηκε στόν προθάλαμον τής μονής Κρέμλ τής Έκκλησίας τού Άρχιστρατήγου Μιχαήλ.


Σύμφωνα με τήν Ρωσικήν παράδοσιν, ό άνθρωπος πού θά διαβάση τήν προσευχήν αύτήν , άπό τήν ήμέραν έκείνην, δέν θά τόν άγγίζει ούτε διάβολος, ούτε κακός άνθρωπος καί με κολακεία δέν θά προσβληθή ή καρδία του καί άν πεθάνει, τότε καί κόλαση ή ψυχή του δέν θά πάρη.  


"Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα Άναρχε!  Άπόστειλον, Κύριε, τόν Σόν Άρχάγγελον Μιχαήλ έπί τούς δούλους Σου Ίωάνναν, Κώσταν, Γρηγόριον, Άθανάσιον, Αίκατερίνην, Γεώργιον καί Δημήτριον ίνα ρύσης ήμάς άπό έχθρών όρατών καί αοράτων.


Άρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός είρήνην καί εύημερίαν τοίς Σοίς δούλοις Ίωάνναν, Κώσταν, Γρηγόριον, Άθανάσιον, Αίκατερίνην, Γεώργιον καί Δημήτριον.
Άρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ τών δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τούς έχθρούς τούς πολεμούντας ήμάς, ποίησον αύτούς ώσπερ άμνούς καί άπόστρεψον αύτούς ώς ό άνεμος τήν κόνιν.


Ό Μέγα Άργάγγελε Κυρίου Μιχαήλ Άρχηστράτηγε, Πρώτε τών έξαπερύγων Χερουβίμ καί Σεραφείμ καί πάντων τών Άγίων, γενοί ήμάς προστάτης καί βοηθός έν ταίς θλίψεσι καί ταίς στενοχωρίσας ήμάς, έν τή έρήμω, είς τάς όδούς είς τούς ποταμούς καί έν τή θαλάσση γενού ήμάς γαλήνους λιμήν.


Σώσον ήμάς, Αρχάγγελε Μιχαήλ, άπό τών πονηριών  τού διαβόλου όταν άκούσης ήμάς τούς άμαρτωλούς δούλους τήν Ίωάνναν, τόν Κώσταν, τόν Γρηγόριον, τόν Άθανάσιον, τήν Αίκατερίνην, τόν Γεώργιον καί τόν Δημήτριον. καλούντας τό Όνομά Σου τό Άγιον Γενού ήμάς βοηθός ταχύς καί έπάκουσον τής προσευχής μας.


¨Ω Μέγα Άρχάγγελε Μιχαήλ! Νίκα πάντας  τούς έναντίους μας τή δυνάμει τού Τιμίου καί Ζωοποιού Ούρανίου Σταυρού τού Κυρίου, εύχαίς τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, τών Άγίων Άγγέλων, τών Άποστόλων, τού Άγίου Προφήτου Ήλιού του Άγίου Νικολάου τού Θαυματουργού, τού Άγίου Άνδρέου τού διά Χριστόν Σαλού, τού Άγίου Μεγαλομάρυτυρος Νικήτα καί Εύσταθίου καί πάντων Σου τών Άγίων.


Ώ Μέγα Άρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει ήμάς τούς άμαρτωλούς Σου τήν Ίωάνναν, τόν Κώσταν, τόν Γρηγόριον, τόν Άθανάσιον, τήν Αίκατερίνην, τόν Γεώργιον καί τόν Δημήτριον, σώσον ήμάς άπό σεισμού, πλημμύρας καί πυρός, άπό άοράτων έχθρών, άπό άνοήτου θανάτου, άπό παντός κακού καί άπό πονηρών.  Μέγα Μιχαήλ Άρχάγγελε Κυρίου, νύν καί άεί καί είς τούς αίώνας τών αίώνων.  Άμήν.Δεν υπάρχουν σχόλια: