Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ἐρώτηση: Περιγράφετε στό βιβλίο σας τόν Γέροντα Σωφρόνιο ὡς ἕνα ἁπλό ἄτομο στήν καθημερινή του ἀνθρώπινη ζωή. Ἴσως ὑπάρχει κάτι γιά τό ὁποῖο δέν ἔχετε γράψει;

Ἐρώτηση: Περιγράφετε στό βιβλίο σας τόν Γέροντα Σωφρόνιο ὡς ἕνα ἁπλό ἄτομο στήν καθημερινή του ἀνθρώπινη ζωή. Ἴσως ὑπάρχει κάτι γιά τό ὁποῖο δέν ἔχετε γράψει; Πῶς ἦταν ὁ Γέροντας, πῶς τόν βρήκατε, πῶς τόν εἴδατε, πῶς τόν βλέπατε;

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Ὅταν πῆγα στό Μοναστήρι τοῦ Ἔσσεξ Ἀγγλίας καί συνάντησα τήν πρώτη φορά τόν Γέροντα, καί κάθε φορά πού πήγαινα, τόν ἔβλεπα μέ μία ἁπλότητα. Ὁ ἴδιος δέν ἤθελε, ὅταν ἔρχονταν οἱ ἐπισκέπτες, νά τόν ἐκλαμβάνουν ὡς ἅγιο. Ὅταν αἰσθανόταν ὅτι κάποιος στεκόταν ἀπέναντί του μέ σεβασμό θεωρώντας ὅτι αὐτός εἶναι ἅγιος, αὐτό τό αἰσθανόταν σάν φρίκη. Ἔτσι εἶχε μία ἁπλότητα. 

Καί ἐγώ τόν αἰσθάνθηκα τόν Γέροντα ἐξωτερικά ὡς ἕναν ἁπλό ἄνθρωπο. Στήν καθημερινή του ζωή, δηλαδή ἦταν μαζί μας στήν Λειτουργία, ἦταν μαζί μας στήν καθημερινή προσευχή, ἦταν μαζί μας στήν τράπεζα, συμπεριφερόταν ἄνετα πρός ὅλους μέ μία ἁπλότητα, ἐξωτερική ἁπλότητα. Εἶχε ὅμως ἕνα ἐσωτερικό μεγαλεῖο τό ὁποῖο γιά νά μπορέση κανείς νά τό καταλάβη θά ἔπρεπε νά σπάση τήν ἐξωτερική ἁπλότητα, νά προσπεράση μερικά πράγματα τά ὁποῖα ἐνδεχομένως τόν σκανδάλιζαν. Καί ἦταν τόσο ἁπλός ἐξωτερικά στήν συμπεριφορά του πού ἔλεγες: «Αὐτός εἶναι ὁ Γέροντας Σωφρόνιος;».

Ὅ,τι ἔχω αἰσθανθῆ μέ τήν συνάντησή μου μέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο τό ἔχω γράψει. Φυσικά θά ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά τά ὁποῖα θά μποροῦσε κανείς νά γράψη. Ὑπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα καί συναισθήματα, καρδιακά συναισθήματα, τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά γραφοῦν σέ ἕνα χαρτί. Τό μαρτύριο ἑνός συγγραφέα καί ἑνός καλλιτέχνη εἶναι, ὅταν αὐτά πού ξέρει δέν μπορεῖ ὅλα νά τά καταγράψη. Ὁπότε, αὐτά τά ὁποῖα ἔγραψα ἦταν μία πλευρά τῆς ζωῆς τοῦ Γέροντα Σωφρονίου, ὅπως ἐγώ τήν εἶδα. 

Ἐάν ρωτήσετε μοναχούς οἱ ὁποῖοι εἶναι στήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Ἔσσεξ, θά σᾶς ποῦν καί τήν δική τους ἐμπειρία. Ἐάν ρωτήσετε ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι συνάντησαν τόν Γέροντα Σωφρόνιο, θά σᾶς ποῦν καί τήν δική τους ἐμπειρία. Κάθε ἕνας ἀπό τούς χιλιάδες καί τά ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων πού συνάντησαν τόν Γέροντα Σωφρόνιο θά μποροῦσαν νά γράψουν χιλιάδες βιβλία.Ἦταν ἕνας πυρηνικός ἀντιδραστήρας, ὅπως εἶπα προηγουμένως, ἀπό τόν ὁποῖο ἔπαιρνε κανένας ὅ,τι χρειαζόταν γιά τήν δική του ζωή. Καί ἔτσι μπορῶ νά πῶ ὅτι ἔγραψα αὐτό τό βιβλίο, περίπου 500 σελίδες, ἀλλά δέν μπορῶ ποτέ νά καταγράψω σέ ἕνα βιβλίο καί σέ ἄλλα βιβλία ἐκεῖνα τά ὁποῖα αἰσθάνθηκα μέ τήν συνάντηση μαζί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: