Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

ΘΗΚΑΡΑ ΜΟΝΆΧΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΈΣ 14 ΑΙΩΝΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΌ!ΕΥΧΕΣΕἰς τὸν Ἑσπερινὸν

Εἶτα τὴν Εὐχὴν ταύτην

Καὶ δεόμεθά σου τῆς ὑπὲρ νοῦν ἀγαθότητος· πρόσδεξαι ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἀχρείων δούλων σου τὰς κατὰ
δύναμιν δοξολογίας τε καὶ αἰνέσεις καὶ εὐλογήσεις, τὰς εὐχαριστίας, τὰς δεήσεις· καὶ δώρησαι ἡμῖν τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων ἡμῶν.
Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου· ἀποδίωξον ἀφ᾽ ἡμῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον.
Εἰρήνευσον τὴν ζωὴν ἡμῶν· ῥῦσαι ἡμᾶς τοῦ σκοτασμού τῶν ὀλεθρίων παθῶν.
Ἀπέλασον ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζόφον τῆς ὀρέξεως τῶν θανατηφόρων ἡδονῶν.
Ἴασαι τὰ ἄδηλα τραύματα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἃ σὺ μόνος καρδιογνῶστα ἐπίστασαι.
Καὶ στερέωσον τὸν νοῦν ἡμῶν εἰς τὸ ποιεῖν τὸ σὸν ἅγιον θέλημα.
Ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ
σῇ χάριτι.
Καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς τυχεῖν τῆς οὐρανίου βασιλείας σου.
Πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων, ὅτι εὐλογητὸς εἰ εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν.


Καὶ ἔτι ἀκορέστῳ πόθῳ τοῦ αἰνεῖν σε τὸν μόνον ἀγαθὸν Δεσπότην καὶ δημιουργὸν ἡμῶν, καὶ μετὰ τοῦ προφήτου Δαυΐδ ἀνυμνοῦμεν σε λέγοντες·
Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: