Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Ὁ π. Ἀθανάσιος ὁ Ἰβηρίτης ἔλεγε:Ὁ π. Ἀθανάσιος ὁ Ἰβηρίτης ἔλεγε: «Ὁ ἄνθρωπος ἐπανέρχεται στήν πρώτη ἀξία μέ τό αἷμα του
Χριστοῦ, ἀλλά ἀφέθηκε καί στόν ἄνθρωπο γιά τήν
ἐπανόρθωσί του λίγος κόπος, οὕτως ὥστε νά
μετέχη καί αὐτός στη δική του σωτηρία. Δέν θέλει
ὁ Θεός νά τόν προσβάλη. Τόν καλεῖ σέ συνεργασία.
Κάτι περισσότερο ἀκόμη. Ὁ Θεός θέλει νά μή φανῆ
ὅτι Αὐτός μᾶς ἔσωσε, ἀλλά ὅτι ἐμεῖς μέ τόν κόπο μας κερδίσαμε τόν Παράδεισο» Δεν υπάρχουν σχόλια: