Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΑΙΣΙΑ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.ΗΧΟΣ Δ. ΤΑΧΥ ΠΡΟΚΑΤΑΛΑΒΕ.

Ο χρόνων επέκεινα, και των αιώνων Θεός, την δέησιν πρόσδεξαι, τη συμπληρώσει Χριστέ, του έτους δεόμεθα, θείαν ισχύν δε δίδου, εν ειρήνη τελεσαι, άμα και ευσέβεια το αρχόμενον έτος, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον.
Ηχος γ. Η Παρθένος σήμερον.

Εις το τέλος φθάσαντες, του χρόνου μόνε Οικτίρμον, την σήν ατελεύτητον, υμνούμεν χάριν απ’απαύστως πάντες γάρ, έκ πάσης βλάβης θάττον ερρύσω, δίδου δε, και τα ελέη σου δυσωπούμεν, τώ ενιαυτώ τω νέω, τοις προσκυνούσι την δυναστείαν σου.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ.

Τη του χρόνου λήξει Χριστέ Σωτήρ, διάρρηξον Λόγε, των αμέτρων αμαρτιών, ημών το δελτίον, και χάριτος αγίας, ημών τάς διανοίας πλήρωσον Κύριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: