Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Μοναχός Δαμασκηνός Αγιορείτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΝ .

Α'. Βιογραφικό - Οδοιπορικό της Θεοτόκου Μαρίας


• Ή Παναγία συλλαμβάνεται, ως καρπός προσευχής, από τούς άγιους Ιωακείμ και Άννα, τούς γονείς της, υπέρ τούς νόμους της φύσεως (διότι, ή μητέρα της ήταν στείρα και γηραιά, όταν συνέλαβε). Ή Σύλληψις της Παναγίας εις την κοιλίαν της αγίας Αννης εορτάζεται την 9ην Δεκεμβρίου.
• Ή Παναγία γεννάται, εις τα Ιεροσόλυμα, το έτος 16 π.Χ. Το Γενέθλιον της Παναγίας έορτάζομε την 8ην Σεπτεμβρίου.
•  Εις ηλικία τριών ετών, οι γονείς της την αφιερώνουν εις τον Θεό, και την παραδίδουν εις τα χέρια του προφήτη Ζαχαρία, αρχιερέα, τότε, του ναού του Σολομώντος, και πατρός, μετέπειτα, του Τιμίου Προδρόμου, ό όποιος την εισάγει, θεία νεύσει, εις τα Άγια των Αγίων του ναού του Σολομώντος. Ή είσοδος της Παναγίας εις τα Άγια των Άγιων εορτάζεται την 21ην Νοεμβρίου.
• Εκεί, ή Παναγία, παρέμεινε έγκλειστη δώδεκα χρόνια, έως ότου έγινε ηλικίας 15 ετών. Καθ' όλο αυτό το διάστημα, τρέφετε, καθημερινώς, με ουράνιο άρτο, διά χειρός του αρχαγγέλου Γαβριήλ, έζη υπέρ τούς νόμους της φύσεως, και ήτο αφιερωμένη εις άδιάλειπτον νοερά προσευχή.
•  Εις ηλικία 15 ετών, την εξάγει, θεία νεύσει, ό προφήτης Ζαχαρίας, από τον ναό του Σολομώντος, και την μνηστεύει, παραδίδοντας την προς προστασία, με τον δίκαιο Ιωσήφ, του όποιου ή νόμιμη σύζυγος είχε αποθάνει, και με την οποίαν είχε αποκτήσει υιούς και θυγατέρας. Ό Ιωσήφ, παραλαμβάνει την Παναγία και την εγκαθιστά εις τον οίκον του εις την Ναζαρέτ.

•   Εκεί, μετά 4 μήνες από την άφιξη της, και 6 μήνες από την Σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου εις την γηραλέα μήτρα της Ελισάβετ, λαμβάνει χώραν ό Ευαγγελισμός Της, από τον αρχάγγελο Γαβριήλ . Ό Ευαγγελισμός της Παναγίας εορτάζεται την 25ην Μαρτίου.
•  Ταυτόχρονα, μετά την συγκατάθεση της εις το μήνυμα του Αρχαγγέλου, λαμβάνει χώραν και ή άσπορος και άφραστος Σύλληψις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ Πνεύματος  Αγίου, εις την κοιλίαν της Παναγίας .
•   Αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό της, ή Παναγία μεταβαίνει εις την πνευματική της μητέρα, την Ελισάβετ, την μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, ή όποια κατοικούσε εις την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, και παραμένει μαζί της τρεις μήνες, μέχρις ότου ή Ελισάβετ γεννήσει τον Τίμιο Πρόδρομο (τότε ή Ελισάβετ ήτο έγκυος 6 μηνών) .
•  Όταν ή Παναγία ήτο έγκυος 9 μηνών στον Χριστόν, μεταβαίνει, με τον μνήστορα Ιωσήφ, εις την
Βηθλεέμ, για την απογραφή του πληθυσμού .
•   Εκεί, εις την Βηθλεέμ, γεννά ή Παναγία τον Χριστόν, μέσα εις την φάτνη, άφθόρως και χωρίς λοχείαν, υπέρ τούς νόμους της φύσεως . Ή Γέννησις του Χριστού εορτάζεται την 25ην Δεκεμβρίου. Εκεί, έρχονται και προσκυνούν τον Χριστόν οι ποιμένες των προβάτων.

•  Μακριά, τώρα, εις την Περσία, μόλις εγεννήθη ό Χριστός, εφάνη ένας παράξενα κινούμενος αστέρας εις τον ουρανό. Παρατηρήσαντες αυτόν, οι μάγοι, ξεκίνησαν και τον ήκολούθησαν μέχρι την Ιουδαία, τα Ιεροσόλυμα. Το ταξίδι αυτό, διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.
•   Εν τω μεταξύ, μετά την Γέννησιν του Χριστού, παρέμειναν, ή Παναγία με τον Χριστό και τον Ιωσήφ, εις την Βηθλεέμ, μέχρις ότου συνεπληρώθησαν οι νομικές ημέρες του καθαρισμού.
•  'Οκτώ ημέρες μετά την Γέννησιν, λαμβάνει χώραν, εις την Βηθλεέμ, ή Περιτομή του Χριστού. Τότε, έλαβε ό Χριστός το όνομα «Ιησούς» (δηλ. «Σωτήρ»)". Ή Περιτομή του Χριστού εορτάζεται την 1ην Ιανουαρίου.
•           Σαράντα ημέρες μετά την Γέννησιν του Χριστού, μεταβαίνουν, ό Ιωσήφ με την Παναγία και τον Χριστό, εις τα Ιεροσόλυμα, για την Υπαπαντή". Ή Υπαπαντή του Χριστού εορτάζεται την 2αν Φεβρουαρίου.
•  Μετά την Υπαπαντή, οδηγεί, ό Ιωσήφ, την Παναγία με τον Χριστό, εις τον οίκον του, εις την Ναζαρέτ.
•  Μετά παρέλευσιν δύο ετών, μεταβαίνουν, ως είχε συνήθειαν ό Ιωσήφ, εις τα Ιεροσόλυμα, για την εορτή του νομικού Πάσχα .
• Μετά, ή, πριν την εορτή του Πάσχα, μεταβαίνουν εις την Βηθλεέμ, για λίγες ημέρες, όπου δια-μένουν εις κάποιαν οικία.
•  Όταν οι μάγοι έφθασαν εις τα Ιεροσόλυμα, ρώτησαν που εύρίσκετο ό Χριστός . Ό Ηρώδης τους αποστέλλει εις την Βηθλεέμ .
•  Εκεί, εις την Βηθλεέμ, ό αστέρας τούς οδηγεί ακριβώς εις την οικία, όπου ευρίσκοντο ή Παναγία με τον Χριστόν, τον Όποιον οι μάγοι προσκυνούν, ως Θεόν και Βασιλέα, μέσα εις την οικίαν αυτήν .
• Όταν οι μάγοι αναχώρησαν, αναχωρούν, ό Ιωσήφ με την Παναγία και τον Χριστόν, για την Αίγυπτο, την νύκτα της ιδίας ημέρας".
• Μετά μερικές ημέρες, ό Ηρώδης αποστέλλει στρατιώτες εις την Βηθλεέμ και τα πέριξ, και σφάζει τα νήπια".
•  Ό Ιωσήφ με την Παναγία και τον Χριστό, παρέμειναν εις την Αίγυπτο, έως ότου πέθανε ό Ηρώδης. Εκεί, έμειναν τρία έτη, εις την Ήλιούπολιν της Μέμφιδος.
•  Μετά, επέστρεψαν εις την Ναζαρέτ, όπου παρέμειναν, μόνιμα, μέχρις ότου ό Χριστός έγινε τριάκοντα ετών ηλικίας.
•  Κατά το διάστημα αυτό, ήρχοντο κατ' έτος εις τα Ιεροσόλυμα, για την εορτή του Πάσχα.
•  Μετά την Βάπτισιν του Χριστού υπό του Τιμίου Προδρόμου, ή Παναγία ήκολούθει τον Χριστόν, μαζί με τούς Αποστόλους και τις Μυροφόρες, και Τον διακονούσε μέχρι και την Σταύρωσιν και την Ταφήν Του .
•   Μετά την Σταύρωσιν του Χριστού, παρέλαβε την Παναγία ό απόστολος Ιωάννης, ό Θεολόγος και Ευαγγελιστής, εις τον οίκον του, εις την Ιερουσαλήμ , μετά την άνάθεσιν της προστασίας Της εις αυτόν, υπό του Χριστού . Αυτός ό οίκος, ήταν ή μόνιμη κατοικία της, μέχρι την μακάρια Της Κοίμηση.
•  Μετά την Άνάστασιν του Χριστού, πρώτη ή Παναγία, μαζί με την Μαρία την Μαγδαληνή, είδε τον άναστάντα Χριστόν , και ήσπάσθη τους πόδας Αυτού.

• Κατά την Άνάληψιν του Χριστού, ή Παναγία εύρίσκετο μαζί με τους Αποστόλους, εις το όρος των Έλαιών.
•  Κατά την Πεντηκοστήν, πάλιν, ή Παναγία, εύρίσκετο μαζί με τούς Αποστόλους, τούς δώδεκα και τούς έβδομήκοντα.
• Ή παράδοσις της Εκκλησίας αναφέρει, ότι ή Παναγία μετέβη εις την Κύπρον ως και εις το Αγιον Ορος, κατά την επίγεια ζωή της.
• Ή Παναγία εκοιμήθη εις ηλικία 59 ετών. Ετάφη εις τον κήπο της Γεθσημανή, εις Ιεροσόλυμα, από όπου ανέστη τριήμερος, και αμέσως άνελήφθη εις τούς ουρανούς, με το σώμα της, όπως και ό Χριστός.

Ό Ιωσήφ ό Μνήστωρ ήτο πρώτος εξάδελφος της Θεοτόκου Μαρίας. Ή Ελισάβετ, ή μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, ήτο πρώτη εξαδέλφη της Θεοτόκου Μαρίας. Ό Τίμιος Πρόδρομος ήτο δεύτερος εξάδελφος του Ιησού Χριστού, κατά το ανθρώπινο, με τον όποιον είχε εξ μήνες διαφορά ηλικίας. Ό Ιωάννης ό Θεολόγος ένομίζετο ανεψιός του Κυρίου, επειδή ό Κύριος ένομίζετο υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος και αδελφός της κόρης του Ιωσήφ του Μνήστορος, της Σαλωμης, ή όποια ήτο ή μητέρα του άγιου Ιωάννου του Θεολόγου.


Ή άγια Ελισάβετ, όταν γέννησε τον Τίμιον Πρόδρομον, ήτο τουλάχιστον 90 ετών. Ή Θεοτόκος Μαρία, όταν γέννησε τον Χριστόν, ήτο 16 ετών. Άρα, ή άγια Ελισάβετ ήτο μεγαλύτερη της Θεοτόκου κατά τουλάχιστον 74 έτη. Αυτό σημαίνει, ότι ή άγια Άννα, κατά το γήρας αυτής, επίσης, γέννησε την Θεοτόκο, υπέρ τούς νόμους της φύσεως.
Και τούτο, διότι, αφού ή άγια Ελισάβετ ήτο ανεψιά της άγιας Αννης, και ήτο τουλάχιστον 74 ετών ηλικίας όταν έγεννήθη ή Θεοτόκος, έπεται, ότι, μάλλον, και ή άγια Άννα, ή θεία της, ήτο και αυτή πολύ μεγάλης ηλικίας, όταν γέννησε την Θεοτόκο. (Ή άγια Άννα πρέπει να ήτο τουλάχιστον 60 ετών ηλικίας, όταν γέννησε την Θεοτόκο).
Δηλαδή και ή Θεοτόκος, και ό Τίμιος Πρόδρομος, έγεννήθησαν από στείρες και γηραλέες μήτρες, υπέρ τούς νόμους της φύσεως, όντες καρποί προσευχής και ευδοκίας του Θεού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ. ΕΤΟΣ ΙΓ. ΤΕΥΧΟΣ 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: