Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Δ. Μη τις των μη δυναμένων προσελθέτω.
Όσοι πιστοί, κλίνωμεν γόνυ.
Δεηθώμεν του Θεού δια του Χριστού αυτού.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Πάντες συντόνως τον  Θεον δια του Χριστού αυτού παρακαλέσωμεν.
 Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ της ειρήνης και της ευσταθείας του κόσμου και των αγίων Εκκλησιών δεηθώμεν όπως ο των όλων Θεός άΐδιον και άναφαίρετον την εαυτού είρήνην ημίν παράσχοιτο, ίνα εν πληροφορία της κατ' εύσέβειαν αρετής διατελούντας ημάς συντήρηση.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ της αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της από περάτων έως περάτων δεηθώμεν όπως ό Κύριος άσειστον αυτήν και άκλυδώνιστον διαφύλαξη και διατήρηση μέχρι της συντέλειας του αιώνος τεθεμελιωμένην επί την πέτραν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Και υπέρ της ένθάδε αγίας παροικίας δεηθώμεν όπως καταξίωση ημάς ό των όλων Κύριος άνενδότως την έπουράνιον αυτού ελπίδα μεταδιώκειν και άδιάλειπτον αύτώ της δεήσεως άποδιδόναι την όφειλήν.
Λ. Κύριε, ελέησον.Δ. Υπέρ πάσης επισκοπής της υπό τον ούρανόν των όρθοτομούντων τόν λόγον της αληθείας δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Και υπέρ του επισκόπου ημών (δεινός) και των παροικιών αυτού δεηθώμεν όπως ό οίκτίρμων Θεός χαρίσηται αυτόν τη άγια αυτού Εκκλησία σώον, έντιμον, μακροημερεύοντα και τίμιων αύτώ το γήρας παράσχηται εν ευσέβεια και δικαιοσύνη.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Και υπέρ των πρεσβυτέρων ημών δεηθώμεν όπως ό Κύριος ρύσηται αυτούς από παντός άτοπου και πονηρού πράγματος και σώον και έντιμον το πρεσβυτέριον αύτοίς παράσχοι.
Λ. Κύριε, ελέησον. .
Δ. Υπέρ πάσης της εν Χριστώ διακονίας και υπηρεσίας δεηθώμεν όπως ό Κύριος άμεμπτον αύτοίς την διακονίαν παράσχηται.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ αναγνωστών, ψαλτών, παρθένων, χηρών τε και ορφανών δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των εν συζυγίαις και τεκνογονίαις δεηθώμεν όπως ό Κύριος τούς πάντας αυτούς έλεήση.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ ευνούχων όσίως πορευομένων δεηθώμεν.
 Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των εν εγκράτεια και ευλάβεια δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των καρποφορούντων εν τη αγία Εκκλησία και ποιούντων τοις πένησι τας έλεημοσύνας δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Και υπέρ των τας θυσίας και τας άπαρχάς προσφερόντων Κυρίω τω Θεώ ημών δεηθώμεν όπως ό πανάγαθος Θεός άμείψηται αυτούς ταις έπουρανίαις αυτού δωρεαίς και δω αύτοίς εν τω παρόντι έκατονταπλασίονα και εν τω μέλλοντι ζωήν αίώνιον και χαρίσηται αύτοίς αντί των πρόσκαιρων τα αιώνια, αντί των επιγείων τα επουράνια.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των νεοφώτιστων αδελφών ημών δεηθώμεν όπως ό Κύριος στηρίξη αυτούς και βεβαίωση.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των εν αρρώστια εξεταζομένων αδελφών ημών δεηθώμεν όπως ό Κύριος ρύσηται αυτούς πάσης νόσου και πάσης μαλακίας και σώους άποκαταστήση τη αγία αυτού Εκκλησία.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ πλεόντων και όδοιπορούντων δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των εν μετάλλοις και έξορίαις και φυλακαίς και δεσμοίς όντων διά το όνομα του Κυρίου δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των εν πίκρα δουλεία καταπονουμένων δεηθώμεν. Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. 'Υπέρ έχθρων και μισούντων ημάς δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Υπέρ των διωκόντων ημάς διά το όνομα του Κυρίου δεηθώμεν όπως ό Κύριος πραόνας τον θυμόν αυτών διασκέδαση την καθ' ημών όργήν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. 'Υπέρ των έξω όντων και πεπλανημένων δεηθώμεν όπως ό Κύριος αυτούς έπιστρέψη.
 Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Των νηπίων της Εκκλησίας μνημονεύσωμεν όπως ό Κύριος τελειώσας αυτά εν τω φόβω αυτού, εις μέτρον ηλικίας άγάγοι.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. 'Υπέρ αλλήλων δεηθώμεν όπως ό Κύριος διατήρηση ημάς και φυλάξη τη αυτού χάριτι εις τέλος και ρύσηται ημάς του πονηρού και πάντων των σκανδάλων των εργαζομένων την άνομίαν και σώση εις την βασιλείαν αυτού την έπουράνιον.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. 'Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανής δεηθώμεν.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Σώσον και άνάστησον ημάς, ό Θεός, τω έλέει σου.
Λ. Κύριε, ελέησον.
Δ. Έγειρώμεθα δεηθέντες εκτενώς, εαυτούς και αλλήλους τω ζώντι Θεώ διά του Χριστού αυτού παραθώμεθα.
Λ.  Σοί, Κύριε.

I.   Έπευχόμενος λέγει.


Κύριε παντοκράτορ, ύψιστε ο εν ύψηλοίς κάτοικων, άγιε εν άγίοις άναπαυόμενε, άναρχε μόναρχε, ό δια Χριστού κήρυγμα γνώσεως δούς ήμίν εις έπίγνωσιν της σης δόξης και του ονόματος σου, ου εφανέρωσεν ήμίν εις κατάληψιν αυτός και νυν έπιδε δι' αυτού επί το ποίμνιόν σου τούτο και λύτρωσαι αυτό πάσης αγνοίας και πονηράς πράξεως και δός φόβω φοβείσθε σε και αγάπη αγαπάν σε και στέλλεσθαι από προσώπου δόξης σου' ευμενής αύτοίς γενού και ίλεως και έπήκοος εν ταις προσευχαΐς αυτών και φύλαξον αυτούς άτρέπτους, άμέμπτους, άνεγκλήτους, ίνα ώσιν άγιοι σώματι και ψυχή, μη έχοντες σπίλο ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, άλλ' ίνα ώσιν άρτιοι και μηδείς εν αύτοίς ή κολοβός ή ατελής.
Αρωγέ, δυνατέ, άπροσωπόληπτε, γενού άντιλήπτωρ του λαού σου τούτου, ον έξελέξω εκ μυριάδων, ον έξηγόρασας τω τιμίω του Χριστού σου αίματι, προστάτης, επίκουρος, ταμίας, φύλαξ, τείχος έρυμνότατον, φραγμός ασφαλείας, ότι εκ της σης χειρός ουδείς άρπάσαι δύναται ουδέ γαρ εστί θεός ώσπερ σύ έτερος, ότι εν σοί ή υπομονή ημών.
 Άγίασον αυτούς εν τη άληθεία σου, ότι ό λόγος ό σος αλήθεια εστίν. Άπροσχάριστε, άπαραλόγιστε, ρύσαι αυτούς πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, παντός παραπτώματος, πάσης έπηρείας και άπατης, από φόβου εχθρού, από
 βέλους πετομένου ημέρας, από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, και καταξίωσον αυτούς της αιωνίου ζωής της εν τω Χριστώ σου, τω Υιώ σου τω μονογενει, τω Θεώ και Σωτήρι ημών, (έκφώνως) δι' ου σοι δόξα και σέβας εν άγίω Πνεύματι, νυν και άεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Λ. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: