Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΖΑΓΚΟΡΣΚ

Διατί μέ έγκατέλειψες άνθρωπε;  Διατί άποστράφηκες άπό τόν άγαπήσαντά σε;  Διατί ένώθηκε πάλιν μέ τόν έχθρόν μου;  Θυμήσου πώς κατέβηκα διά σένα άπό τούς ούρανούς.  Θυμήσου πώς έγινα σάρκα διά σένα.  Θυμήσου πώς γεννήθηκα διά σένα άπό τήν Παρθένον.  Θυμήσου πώς έγινα διά σένα βρέφος.  Θυμήσου πώς ταπεινώθηκα διά σένα. Θυμήσου πώς έφτώχυνα διά σένα.  Θυμήσου πώς έζησα διά σένα έπί τής γής. Θυμήσου πώς ύπέμεινα διά σένα διωγμούς.  Θυμήσου πώς άποδέχτηκα διά σένα τές κακολογίες, τές ύβρεις, τές άτιμώσεις, τές πληγές, τούς έμπτυσμούς, τούς κολαφισμούς, τές κοροϊδίες καί τές καταδίκες.  Θυμήσου πώς διά σένα μετά άνόμων έλογίσθην. Θυμήσου πώς διά σένα έλαβα τόν άτιμωτικόν θάνατον. Θυμήσου πώς διά σένα ένταφιάστηκα.  Κατέβηκα άπό τούς ούρανούς διά νά σέ άνεβάσω στούς ούρανούς.  Ταπεινώθηκα διά νά σέ ύψώσω.  Έπτώχευσα διά νά σέ πλουτίσω. Άτιμάστηκα διά νά σέ δοξάσω.  Πληγώθηκα διά νά σέ ζωντανέψω.

Έσύ έκαμες τήν άμαρτίαν καί Έγώ πήρα αύτήν τήν άμαρτίαν έπάνω μου.  Έσύ  φταϊς καί Έγώ έκτελέστηκα.  Έσύ είσαι όφελέτης καί Έγώ έπλήρωσα τό χρέος .  Έσύ καταδικάστηκες σέ θάνατον καί Έγώ πέθανα διά νά σού δώσω ζωήν.   Μέ προσέλκυσε νά τό κάνω ή άγάπη μου καί ή εύσπλαγχία μου.  Δέν  μπόρεσα νά άντέξω νά ύποφέρης εύρισκόμενος σέ τόσην δυστυχίαν.  Καί έσύ περιφρονείς αύτήν τήν άγάπην μου. Άντί άγάπης μού άνταποδίδεις τό μίσος.  Άντί Έμένα άγαπάς τήν άμαρτίαν.  Άντί νά μέ ύπηρετής λειτουργείς τά πάθη σου. Άλλά τί βρήκες σέ Μένα πού θά έπρεπε νά άποφύγης;  Διατί δέν θέλεις νά έλθης σ’ Μένα;  Άναζητάς καλό διά τόν έαυτόν σου;  Κάθε καλό τό έχω Έγώ.  Άναζητάς τήν μακαριότητα;  Κάθε μακαριότητα τήν έχω Έγώ.  Άναζητάς τήν όμορφιά;  Τί ύπάρχει πειό όμορφο άπό Μένα;  Άναζητάς τήν εύγένειαν;  Ποιός είναι πειό εύγενής άπό τόν Ύιόν τού Θεού και τήν Παρθένον;  Άναζητάς αύτό πού είναι ύψηλόν;  Τί είναι πειό ύψηλό άπό τό Βασίλειον τών Ούρανών; Άναζητάς τήν δόξαν;  Ποιός είναι πειό ένδοξος άπό Μένα; Άναζητάς τόν πλούτον; Όλα τά πλούτη βρίσκονται σέ Μένα.  Άναζητάς τήν σοφίαν;  Έγώ είμαι ή Σοφία τού Θεού.  Άναζητάς τήν φιλίαν;  Ποιός είναι φιλικότερος άπό Μένα πού έδωσα τήν ψυχήν μου διά όλους σας;  Άναζητάς τήν βοήθειαν;  Ποιός μπορεί νά σέ βοηθήση έκτός άπό Μένα; 

 ‘Aναζητάς τόν ίατρόν; Ποιός μπορεί νά σέ θεραπεύση έκτός άπό Μένα;  Άναζητάς τήν άγαλλίασιν;  Ποιός θά σού τήν δώση έκτός άπό Μένα;  Άναζητάς τήν παρηγοριάν μέσα στές θλίψεις σου;  Ποιός θά σέ παρηγορήση έκτός άπό Μένα;  Άναζητάς τήν ήσυχίαν;  Σ’ έμένα θά βρής τήν ήσυχίαν διά τήν ψυχήν σου.  Άναζητάς τήν είρήνην;  Έγώ είμαι ή είρήνη τής ψυχής.  Άναζητάς τήν ζωήν; Έγώ έχω πηγήν ζωής. Άναζητάς τό φώς; Έγώ είμαι τό Φώς τού κόσμου.  Άναζητάς τήν άλήθειαν;  Έγώ είμαι ή Άλήθεια.  Άναζητάς τήν όδόν;  Έγώ είμαι ή όδός.  Άναζητάς τόν όδηγόν στόν Ούρανόν;  Έγώ είμαι ό πιστός όδηγός.  Λοιπόν, διατί δέν θέλεις νά έλθης σέ Μένα;  Δέν τολμάς νά μέ πλησιάσης;  Ποιός, άλήθεια είναι πειό εύπρόσδεκτος άπό Μένα;  Φοβάσαι νά μέ παρακαλέις; Πότε, άλήθεια, άρνήθηκα νά πραγματοποιήσω κάτι όταν Μέ παρακάλεσες μέ πίστιν;  Δέν σού έπιτρέπουν οί άμαρτίες σου; Όμώς Έγώ πέθανα διά τούς άμαρτωλούς.  Στενοχωριέσαι διά τό πλήθος τών άμαρτιών σου; Άλλά ή εύσπλαγχία μου είναι πειό μεγάλη.  «Δεύτε πρός Με πάντες οί κοπιώτες καί πεφορτισμένοι, καγώ άναπαύσω ύμάς.» (Μτ. 11:28).

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ—ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ άπό τήν οίκογένειαν πατρός Κωνσταντίνου Δ. Σιμώνη, τή 11η Άπριλίου, 2014, Waterford, CT, USA, cjsimones300@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: