Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

TANBUR-ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ( Priest Dionysios Tabakis)

 
Ἀπολυτίκιον τῆς Ἀναλήψεως
Ἦχος δ'
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.


Περιοχή συνημμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: