Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.Μην καταντώμεν τό «Διαδίκτυο» σέ «Δια(βόλου)-δίκτυο»


Μην καταντώμεν τό «Διαδίκτυο» σέ «Δια(βόλου)-δίκτυο»


ΤΕΛΟΣ, {εάν ύπάρχη τέλος εις την οδυνηρόν ταύτην, καί μόνον ένδεικτικώς άναφερομένην, άπαρίθμησιν των αμαρτωλών συμπεριφορών του σημερινού άνθρώπου, ό όποιος επιλέγει να ζή όχι την κατά Χριστόν ζωήν, άλλ’ άντιθέτως, την από του Θεού Αποστασία, (δημιουργώντας συχνάκις καί «ιδικόν του εύαγγέλιον», «κομμένο καί ραμμένο» εις τά δικά του εγωκεντρικά καί φιλήδονα μέτρα, τό όποιον, δικό του «εύαγγέλιον», δηλώνει πώς τάχα τό πιστεύει καί τό άκολουθεί)}. ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ να αναφέρθημεν καί εις την ψυχοκτόνων καί λίαν ψυχοβλαβή επίδρασαν, αφ’ ενός μέν τών συγχρόνων (συχνάκις σατανικώς έμπνεομένων) ακουσμάτων, άφ’ έτέρου δε της άνεξελέγκτου όράσεως της τηλεοράσεως, αλλά καί έτέρων έφαμάρτων, έως καί τών αισχροτάτων θεαμάτων, πού παρέχει άφειδώς (ακόμη καί προς μικρά αθώα άγγελάκια-παιδάκια), ή σύγχρονος (καί συνεχώς άναβαθμιζομένη) ήλεκτρονική τεχνολογία, καί μάλιστα, του εν πολλοίς καί συνηθέστατα εν καταχρήσει, εν παραχρήσει καί άρα εν αμαρτωλή χρήσει χρησιμοποιουμένου «διαδικτύου».
Ασφαλέστατα δύναται να καθίσταται χρήσιμο τό διαδίκτυο, όταν όμως χρησιμοποιείται επωφελώς καί όχι διά πονηρούς καί άμαρτωλούς σκοπούς.


Αυτό τό «δίκτυον» όμως ουχί σπανίως, εκπίπτει, καταπίπτει καί καταλήγει (λόγω της έφαμάρτου καί επικινδύνου άφ’ ημών εθελουσίας επιλογής καί χρήσεως) εις... «δια-(βόλου)-δίκτυον».Καί αυτό τό κατάντημα, τό έπαναλαμβάνομεν καί τό τονίζομεν, συμβαίνει άσφαλώς λόγω τών δικών μας έμπαθών καί άμαρτωλών έπιλογών!
Δέν πταίει ή τεχνολογία αύτή καθ’ έαυτή, άλλά, λόγω της άμαρτωλής έκ μέρους μας καταχρήσεως αύτής, καθίσταται αυτή, ευκόλως, φορέας της άνηθικότητος, πού δυνατόν να όδηγήση τελικώς τόν άνθρωπον είς πάσαν αμαρτίαν, έως καί εις αύτήν άκόμη τήν «άθεΐαν»!
Πόσοι αισχροί λογισμοί καί φαντασιώσεις, πόσαι αναίσχυντοι πράξεις, πόσαι έπικίνδυνοι «γνωριμίαν», πόσαι διολισθήσεις, πόσαι πορνεΐαι καί μοιχεΐαι, συμβαίνουν κατά νουν, κατά διάνοιαν καί τελικώς καί εις τήν πράξιν, άρχής συχνάκις γενομένης από τήν έπίδρασιν των ως άνω θεαμάτων καί ακουσμάτων!


Πόση απώλεια πολυτίμου χρόνου της ζωής μας, πού μάς χαρίστηκε (αυτός ό χρόνος) από τον Δημιουργόν μας διά σωστήν, σωστικήν καί άγίαν άξιοποίησίν του! Καί όμως, πολλοί από εμάς, ώς ταλαίπωροι σκλάβοι, ύποδουλωνόμεθα άνεξελέγκτως σε ψυχοφθόραν «έξάρτησιν», σε σπατάλη χρόνου καί ψυχικών δυνάμεων, σε δελεαστικήν μέν, άλλ’ όμως καταστροφικήν κατάχρησι της τεχνολογίας!
Ακούονται δυστυχώς πολλά κακά διαπραττόμενα διά του διαδικτύου, τό όποιον, λόγω τών δικών μας εμπαθών επιλογών, από χρήσιμον όργανον -άς μάς έπιτραπή να τό δηλώσωμεν προειδοποιητικούς, άλλά καί λίαν αγαπητικώς- ότι τό καταντούμε να άποβαίνη σε «δια(βόλον) δίκτυον»!


Πάντοτε δυστυχώς οί άνθρωποι διαπράττομεν τάς αμαρτίας. Άλλ’ όμως διά του «διαδικτύου» είναι δυνατόν αύταί να καθίστανται, τόσον ποσοτικώς ύπέρτεραι, όσον καί ποιοτικώς άναισχυντότεραι.

Άλλά καί ή έξαλλος μουσική καί τά αισχρά θεάματα, όπως άποδεικνύεται είς τήν πράξιν καί τεκμηριώνεται είς είδικάς μελετάς τών καλώς έπαϊόντων, δυνατόν να δαιμονοποιοΰν τον άνθρωπον, να άποχαυνώνουν
 καί να διαφθείρουν τάς ψυχάς, ιδιαιτέρως μάλιστα τον νουν, τήν διάνυαν καί την καρδίαν της προσφιλεστάτης μας νεολαίας, ή όποια θά οφείλε να αγωνίζεται, ώστε να καθίσταται, αυτή ή νεολαία μας, ή αγία Προσδοκία του ορθοδόξου Γένους μας, καί όχι μόνον...!


Τά άσεμνα θεάματα, άκούσματα καί άλλα συναφή ερεθίσματα, έχουν καταστή σήμερον τρομερά πληγή είς τούς χριστιανούς. Όπως ή πικρά πείρα απέδειξε, αλλά καί διαρκώς αποδεικνύει, είναι πράγματι μεγάλος πειρασμός! Μέσω τοιούτων θεαμάτων καί ακουσμάτων διαφημίζεται πλειστάκις, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, ή αμαρτία. Προπαγανδίζεται μία ψευδής πραγματικότης {«εικονική πραγματικότης» όπως άκοΰμε να χαρακτηρίζεται), πού δυνατόν να παραπλανά τον κόσμο καί οδηγεί τον άνθρωπον καί κατ’ έπέκτασιν την κοινωνίαν τών ανθρώπων είς κατήφορον άπωλείας!


Όλοι τό ομολογούν, τόσον μικροί όσον καί μεγάλοι! Έν τούτοις όμως, ωσάν από μαγνήτην, όλοι σχεδόν έλκονται από τά χρονοβόρα καί ψυχοφθόρα προϊόντα της συγχρόνου άνεξελέγκτως έξελισσομένης τεχνολογίας. Καί δυστυχώς, συχνάκις, χρησιμοποιούνται όχι πρός ωφέλεια, ως θά όφειλαν, αλλά δυστυχώς πρός ψυχική διαφθορά καί παραζάλη.


Πόσα ανδρόγυνα διαπληκτίζονται, παρεξηγοΰνται, παρασύρονται καί οδηγούνται καί μέχρι τά διαζύγια! Πόσες φορές ό διάβολος εισέρχεται στίς οικίες μας, αλλά καί στίς καρδιές μας, ως «άγγελος φωτός» (Β' Κορ. ια', 14), μέσω της λανθασμένης καί έφαμάρτου χρησιμοποιήσεως της τεχνολογίας! Πόσα παιδιά καθημερινώς παρασύρονται καί διαφθείρονται, πόσοι νέοι καί νεάνιδες δελεάζονται καί παραζαλίζονται, πόσος πολυτιμότατος καί χρησιμότατος χρόνος από την ζωή μας έπικινδύνως κατασπαταλάται καί άδίκως έκδαπανάται καί δή, δυστυχέστατα μέν, ασφαλέστατα δέ, ανεπιστρεπτί!


Σήμερον, κατά τούς εσχάτους τούτους καιρούς, καταντήσαμεν να δημιουργούμε εξωφρενικούς καί πρωτοφανείς ορούς καί νεοφανείσας έννοιας, πού δέν ξανακούστηκαν επί της γης! Όπως π.χ. την «ηλεκτρονική πορνεία», καί πολλά άλλα συναφή, πού ημείς αδυνατούμε παντελώς να κατανοήσωμεν!


Ας μή λησμονοΰμεν ότι, μετά από την πτώσιν καί την έξοδον των Πρωτοπλάστων εκ του Παραδείσου, όλοι μας ρέπομεν εύκολώτατα πρός τον «εύχάριστο κατήφορο», παρά πρός τον κουραστικό μέν, αλλά σωτήριο, πνευματικό καί ένδοξο άνήφορο, πού συνιστά την «στενή καί τεθλιμμένη οδόν» (Ματθ. ζ', 14), την Όδόν των Αγίων!


Ετσι, εάν ύποθετικώς όμιλούντες, δυνάμεθα να εϊπωμεν ως παράδειγμα, ότι ή σύγχρονος τεχνολογία εμπεριέχει πχ. ένενήκοντα εννέα (99) χρήσιμα πράγματα καί έστω ένα (1) καί μοναδικό, άλλ’ όμως έπικίνδυνο, (δηλαδή παραπλανητικό, φιλήδονο, καί καταστροφικό) «αντικείμενο», δυστυχώς ή μεγάλη πλειοψηφία τών «χρηστών», δυσκόλως επιδεικνύει εκείνο τό ήθικό σθένος, εκείνην την πνευματική σοφία καί την προσήκουσαν ωριμότητα, ώστε να προστρέξη άποκλειστικώς καί μόνον εις τό χρήσιμο καί τό ωφέλιμο. Αλλά, τουναντίον, θά άνατρέξη ευκόλως καί ταχέως εις τό ήδονικό καί έφάμαρτο, έστω καί εάν είναι τούτο τελικώς τόσον άηδιαστικό καί τόσον κατα¬στροφικό!
Όπως ακριβώς καί οι Πρωτόπλαστοι άνθρωποι, αν καί εύρισκόμενοι μέσα εις μέγα πλήθος ωφελίμων καί ωραιότατων δένδρων του Παραδείσου, παρεγνώρισα, ύποτίμησα καί παρημέλισα τά πολλά καί χρήσιμα, καί προσέτρεξαν μετά σπουδής στο ένα (1) καί θανατηφόρο!

Τον ίδιον ακριβώς παραλογισμό διαπράττομεν καί σήμερον, αν καί γνωρίζωμεν μετά βεβαιότητος τάς καταστροφικός συνέπειας! ’Άρα θά είμεθα εις χειροτέραν θέσιν παρά οι πρωτόπλαστοι εκείνοι πρόγονοί μας, άναπολόγητοι ένώπιον του Δημιουργού μας καί Κριτοΰ, έάν δέν μετανοήσωμεν.

Καί, άκολούθως, κατρακυλούμεθα κλιμακωτώς από τό ένα κακόν εις τό έτερον, χειρότερον του προηγουμένου!


Ώρας ολοκλήρους δέν βαρύνεται ό σύγχρονος άνθρωπος να κατασπαταλά τον πολυτιμότατον χρόνον της ζωής του, πού μάς φεύγει μετά φρενήρους ρυθμοΰ, προβάλλων συχνάκις χιλίας «προφάσεις έν άμαρτίαις», βλέπων καθηλωμένος εκείνα τά παραπλανητικά «διαδικτυακά», όπου ή διαφθορά, ακόμα καί ή διαστροφή, εις κάθε της μορφήν, προβάλλεται, υποβάλλεται καί υπερβάλλεται ως ό τάχα νέος καί ό δήθεν ακίνδυνος, «εναλλακτικός», «μεταμοντέρνος» τρόπος ζωής!

Αποροφούνται πολλοί άδελφοί μας, σπαταλώντες τάς ψυχοσωματικός των δυνάμεις, ύποβαλλόμενοι πλειστάκις εις έθελούσιον «πλύσιν εγκεφάλου», βλέποντες άχρηστα καί αχρείαστα αλλά καί πολλάκις αχρεία θεάματα, πού δηλητηριάζουν θανασίμως τάς ψυχές μας!
Εις την πραγματικότητα αποτελούν, όλα αυτά, τον ύπουλο καί σίγουρο δρόμο ενός άδιαμφισβητήτου ψυχοσωματικού θανάτου!
Απαρτίζουν πλειστάκις μίαν ψυχοφθόρον έξάρτησιν, ισοδύναμον, αν όχι καί χειροτέραν, εις μερικάς των περιπτώσεων, καί αύτών τούτων των έξαρτησιογόνων ουσιών!


Αληθώς τό λέγομεν καί τό όμολογοΰμεν, ότι, εξ όσων φθάνουν εις την άντίληψίν μας, εξ οσων άκοϋμεν καί αίσθανόμεθα, ή ροπή πρός τό κακό ξυπνά καί ξεπηδά έν πολλοΐς, επιτείνεται καί έπαυξάνεται, καταντά «δευτέρα φύσις» μέσα από τή προσκόλλησι στά αισχρά θεάματα!
Ανατρέπουν ολα αύτά τά θεάματα καί αυτήν άκόμη την παιδικήν αθωότητα καί την μεταστρέφουν πρός την κατεύθυνσι των «παθών της άτιμίας».


Τά αισχρά θεάματα κατά κανόνα «γεννούν», επαυξάνουν, γιγαντώνουν τά «πάθη» καί τά κάνουν να φαντάζουν ώσάν τάχα «έκ γενετής», ενώ εις την πραγματικότητα ουδόλως είναι «έκ γενετής», ούτε καί δήθεν «κληρονομικά», αλλά τά δημιουργεί καί τά αναδεικνύει ή ιδική μας λίαν λανθασμένη χρήσις του δώρου της Ελευθερίας, πού μάς χάρισε ό Δημιουργός μας!


Τολμώμεν να αποφανθούμε ότι στις μέρες μας πλείστα τών τάχα «εκ γενετής» παθών, άνεδύθησαν καί καλλιεργήθησαν μέ έναυσμα απαράδεκτα ερεθίσματα καί μάλιστα εκ του «διαδικτύου»!!!


Λέγει προφητικώς ό σοφός Εκκλησιαστής: «Ούκ έμπλησθήσεται οφθαλμός του όράν, καί ου πληρωθήσεται ούς από ακροάσεως» (Έκκλ. Α', 8). Δηλαδή, δεν θα χορτάση τό μάτι να βλέπη, ούτε τό αυτί να άκούη. Καί τούτο ακριβώς συμβαίνει στο έπακρο δυστυχώς κατά τάς ήμέρας μας καί άπεργάζεται την καταστροφήν μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: