Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Πώς στήν ετοιμοθάνατη φανερώθηκε άπ’ τον άλλο κόσμο τό πότε θα πεθάνει.ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Πώς στήν ετοιμοθάνατη φανερώθηκε άπ’ τον άλλο κόσμο τό πότε θα πεθάνει.Μάς διηγείται ή γερόντισσα Λένκα Γκι. γιά τό θάνατο τής άδελφής της Λιούμπιτσας. Όταν ή Λιούμπιτσα ήταν βαριά άρρωστη, οί συγγενείς της αγρυπνούσαν γύρω της μέρα νύχτα. Κουρασμένοι όπως ήταν απ’ τήν άγρυπνία κάλεσαν τή Λένκα νά περάσει μία νύχτα κοντά στήν άρρωστη. Κάθε στιγμή άνέμεναν τό θάνατο τής Λιούμπιτσα. Εκείνη τή νύχτα μέ τή Λένκα στήν άρρωστη ήταν καί ή Τσάγια ή άδελφή τής Λιούμπιτσα. Ή Λιούμπιτσα άρχισε νά λέει: «Νά ό αδελφός μου Μίκα» (άλλά ό Μίκα ό άξιωματικός είχε σκοτωθεί τόν καιρό τού θανάτου τού Βασιλιά Αλέξανδρου Όμπρένοβιτς). «Δώσε μου, Μίκα, νερό νά πιω!» Οί γυναίκες δέν έβλεπαν κανέναν, άλλα μετά άπ’ εκείνα λόγια είδαν πώς ή Λιούμπιτσα πρόσφερε τό στόμα γιά νά πιει νερό.
 Μετά άπ’ αυτό ή Λιούμπιτσα άρχισε νά μιλά με τή μακαρίτισσα τή μητέρα της. Καί ζήτησε από εκείνη νερό νά πιει, κατόπιν έκανε σά νά έπινε μέ τό στόμα όμοια μέ άνθρωπο πού έχει πιει αρκετό νερό. Μετά άπ’ αυτό ή άρρωστη μέ προσοχή άκουγε τί τής έλεγε ή μητέρα της. Καί ξαφνικά φώναξε: «’Άχ, πολύ είναι αυτό, μάνα μου, πολύ! Μά ολόκληρο μήνα; Αυτό είναι πάρα πολύς καιρός καί πολύ!». Τότε γύρισε τό κεφάλι στήν άλλη πλευρά καί σιώπησε. Όταν ή Τοάγια καί ή Λένκα τή ρώτησαν μέ ποιόν καί τί λέει, ή άρρωστη άπάντησε: «Είναι ή μητέρα μου πού μιλούσε μαζί μου. Μού είπε, ότι πρέπει νά βασανίζομαι έτσι γιά έναν άκόμα ολόκληρο μήνα. Φανταστείτε, άχ, άκόμα ολόκληρο μήνα!» Αυτό έγινε παραμονή τής γιορτής τού Αρχαγγέλου. Ακριβώς τήν ημέρα τού Αγίου Νικόλαου, δηλαδή μετά άπό ένα μήνα, ή Λιούμπιτσα παρέδωσε στό Θεό τήν ψυχή της.


 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: