Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

"Τά ἂνω φρονεῖν τά ἂνω ζητεῖν, ὃπου ὁ Χριστός. ΠΑΤΉΡ ΕΥΣΕΒΊΟΥ ΒΙΤΤΗ.

 "Τά ἂνω φρονεῖν τά ἂνω ζητεῖν, ὃπου ὁ Χριστός.
Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τό παθος τῆς φιλαργυρίας ἀπαιτεῖ μιά πολύ ἰσχυρότερη ἀπό αὐτό δύναμη καί ἓλξη γιά νά ξεκολλήση ὁ νοῦς ἀπό τά ὑλικά καί γιά νά ὑπερνικήση τήν ἐξουσία πού ἀσκεῖ ἐπάνω του.Ὁ ἃγιος Μάξιμος μᾶς ὑποδεικνύει ὡς ἰσχυρό ἀντίρροπο ἐπιθυμίας - πραγμάτων τή σχέση ἐπιθυμία - Θεός, ὡς μόνη ἱκανή νά καταλύση ὁριστικά τήν προηγούμενη. Τή σχέση αὐτή τήν ὀνομάζει ὁ ἃγιος γνῶσιν Θεοῦ καί γνῶσιν τῶν θείων.Τόσο ὁ ἃγιος Μάξιμος ὃσο καί ὃλοι οἱ ἃγιοι Πατέρες μιλώντας γιά γνώση Θεοῦ ἐννοοῦν τήν προσωπική σχέση, τήν οἰκειότητα καί τόν στενό ἀγαπητικό σύνδεσμο τῆς ψυχῆς μέ τόν Θεό, πού τόν γνωρίζει ἓτσι ἐμπειρικά καί βιωματικά ὃπως μέσα στό χῶρο τῆς ἀγάπης ἓνα πρόσωπο κάποιο ἂλλο πρόσωπο, ἀλλά κατά τρόπον πού ξεπερνάει κάθε ἀνθρώπινη σχέση καί πού μόνο ὃποιος τή δοκίμασε μπορεῖ νά τήν ἀντιληφθῆ. Αὐτή ἡ σχέση δέν περιγράφεται μέ λέξεις καί δέν μπορεῖ νά άνακοινωθῆ ὃπως κάποια ἂλλη γνώση.


 Ἱερομ. Εὐσεβίου, "ΗΔΟΝΗΣ - ΟΔΥΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: