Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Περί της αναγκαίας αποφασιστικότητας δύο χωρία:

 Περί της αναγκαίας αποφασιστικότητας δύο χωρία:


οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾿ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.


εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.Μετάφραση Τρεμπέλα:

Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: Κανένας πού ἔβαλε τό χέρι του πάνω στό ἀλέτρι καί βλέπει πρός τά πίσω κι ὄχι πρός τό μέρος πού πρόκειται νά ὀργώσει δέν εἶναι κα­­τάλληλος γιά γεωργός. Ἔτσι κι ἐκεῖνος πού κλήθηκε στή διακονία τοῦ Κυρίου πρέπει νά βλέπει πάντοτε μπρο­στά στό πνευματικό του ἔργο καί νά ξεχάσει ὁλο­κλη­­ρωτικά τά ἐγκόσμια καί τά ὑλικά. Διότι διαφορετικά δέν θά μπορέσει νά κρατήσει στερεά γιά τόν ἑαυτό του τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά ἐργαστεῖ ἀποτελεσματικά γιά τή διάδοσή της καί στούς ἄλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: