Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Ο ΤΡΟΠΟΣ, μὲ τὸν ὁποῖο μεταχειρίζονται τὴ Πατρίδα μας οἱ διεθνεῖς δανεισταὶ καὶ τοκογλύφοι μὲ ἐπικεφαλῆς τὴ Γερμανία,ἔφερε τὶς ἡμέρες αὐτὲς στὴ μνήμη μας τὴ γνωστὴ ἐκείνη παραβολὴ τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἕνας βασιλεὺς θέλησε νὰ κάνῃ λογαριασμὸ μὲ τοὺς δούλους του. Καὶ ὅταν ἄρχισε νὰ κάνῃ λογαριασμό, τοῦ ἔφεραν ἕνα ὀφειλέτη δέκα χιλιάδων ταλάντων (ποσοῦ ἀστρονομικοῦ)...

Καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ ἐξοφλήσῃ, διέταξε ὁ κύριός του νὰ πωληθῇ αὐτὸς καὶ ἡ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιὰ καὶ ὅλα ὅσα εἶχε, καὶ νὰ ἐξοφληθῇ τὸ χρέος.
Τότε ἔπεσε ὁ δοῦλος καὶ τὸν προσκυνοῦσε λέγοντας· «Κύριε, κάνε ὑπομονὴ γιὰ μένα, καὶ ὅλα θὰ σοῦ τὰ ἐξοφλήσω». ῾Ο κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου αἰσθάνθηκε τότε εὐσπλαγχνία καὶ τὸν ἄφησε ἐλεύθερο, ἀλλὰ καὶ τοῦ χάρισε τὸ δάνειο. ᾿Αλλ᾿ ὅταν βγῆκε ἔξω ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, βρῆκε ἕνα ἀπὸ τοὺς συνδούλους του, ὁ ὁποῖος τοῦ ὤφειλε ἑκατὸ δηνάρια (μικρὸ συγκριτικὰ ποσό). Καὶ τὸν ἔπιασε καὶ τὸν ἔπνιγε λέγοντας· «᾿Εξόφλησέ μου ὅ,τι ὀφείλεις». ῎Επεσε τότε ὁ σύνδουλός του στὰ πόδια του καὶ τὸν παρακαλοῦσε λέγοντας· «Κάνε ὑπομονὴ γιὰ μένα, καὶ θὰ σ᾿ ἐξοφλήσω». Αὐτὸς ὅμως δὲν ἤθελε, ἀλλὰ πῆγε καὶ τὸν ἔρριξε στὴ φυλακή, ἕως ὅτου ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος. 

῞Οταν δὲ οἱ σύνδουλοί του εἶδαν τὰ συμβάντα, ἀγανάκτησαν πάρα πολύ, καὶ πῆγαν καὶ ἀνέφεραν στὸν κύριό τους ὅλα ὅσα συνέβησαν. Τότε τὸν κάλεσε ὁ κύριός του καὶ τοῦ λέγει· «Δοῦλε κακέ, ὅλο ἐκεῖνο τὸ χρέος σοῦ τὸ χάρισα, ἐπειδὴ μὲ παρεκάλεσες. Δὲν ἔπρεπε καὶ σὺ νὰ λυπηθῇς καὶ νὰ κάνῃς ἔλεος στὸ σύνδουλό σου, ὅπως καὶ ἐγὼ λυπήθηκα καὶ ἔκανα ἔλεος σὲ σένα;». Ὀργίσθηκε δὲ ὁ κύριός του καὶ τὸν παρέδωσε στοὺς δεσμοφύλακες, ἕως ὅτου τοῦ ἐξοφλήσῃ ὅλο τὸ χρέος. Κατὰ παρόμοιο τρόπο, προειδοποίησε ὁ Χριστός, θὰ συμπεριφερθῇ καὶ ὁ ἐπουράνιος Πατέρας του σὲ ὅσους ἀνθρώπους δὲν συγχωρήσουν ἀπὸ τὶς καρδιές τους τὰ παραπτώματα τῶν συνανθρώπων τους.

Ἀνώνυμοι οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς παραβολῆς, ἐπώνυμοι ὅμως οἱ πρωταγωνιστὲς τῶν πανομοιοτύπων γεγονότων, ποὺ διαδραματίζονται στὶς ἡμέρες μας. ῾Η κραταιὰ σήμερα Γερμανία, ὅπως ὑπενθυμίζει μὲ ἄρθρα καὶ συνεντεύξεις σὲ πολλὰ ΜΜΕ ὁ Γερμανὸς (!) ἱστορικὸς καὶ οἰκονομολόγος, καθηγητὴς στὴ Σχολὴ Οἰκονομικῶν τοῦ Λονδίνου, ῎Αλμπρεχτ Ρίτσλ, ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος χρεωφειλέτης τοῦ 20οῦ αἰῶνος. «Τὴ σημερινὴ οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία της καὶ τὴ θέση της ὡς διδασκάλου τῆς Εὐρώπης τὴ χρωστάει στὶς Η.Π.Α., οἱ ὁποῖες μετὰ τὸν Α´ καὶ τὸν Β´ παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν ἀπὸ τὸ δικαίωμά τους γιὰ τεράστια χρηματικὰ ποσά. Αὐτὸ δὲν τὸ θυμᾶται ὅμως κανείς». 


Σύμφωνα μὲ τὸν διάσημο καθηγητή, ἐὰν ὑποθέταμε, ὅτι ὑπῆρχε μία παγκόσμια λίστα γιὰ κορυφαίους τῆς χρεωκοπίας, ἡ θέσι τῆς Γερμανίας θὰ ἦταν «αὐτοκρατορική», σὲ σχέσι δὲ μὲ τὴν οἰκονομική της ἐπιφάνεια «ἡ Γερμανία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλὸς τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ πιθανὸν τῆς νεώτερης οἰκονομικῆς ἱστορίας» ἐφόσον, ὅπως ἐξηγεῖ λεπτομερῶς, χρεωκόπησε ἢ ἀναγκάστηκε νὰ κάνῃ στάσι πληρωμῶν τοὐλάχιστον τρεῖς φορές! Τὰ πολλὰ «κουρέματα» τῶν χρεῶν της καθὼς καὶ ἡ μὴ διεκδίκησι πολεμικῶν ἀποζημιώσεων ἐκ μέρους πολλῶν κρατῶν, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ῾Ελλάδος, ἀνακούφισαν τὴ Γερμανία καὶ τὴ βοήθησαν νὰ κρατήσῃ τὴν οἰκονομική της λάμψι, ἐνῷ, κατὰ τὸν δίκαιο καὶ ἀμερόληπτο Γερμανὸ καθηγητή, «οἱ ὑπόλοιποι εὐρωπαῖοι δούλευαν σὰν τὰ σκυλιὰ γιὰ νὰ ὀρθοποδήσουν ἀπὸ τὶς καταστροφὲς τοῦ πολέμου καὶ τὴ Γερμανικὴ κατοχή»!
Ἀπὸ τότε, ποὺ χάρισαν οἱ Η.Π.Α. τὰ χρέη στὸν ὑπερχρεωμένο ὀφειλέτη τους, ἄλλα δὲ κράτη παραιτήθηκαν τῶν ἀποζημιώσεων, ποὺ ἐδικαιοῦντο ἀπ᾿ αὐτόν, πέρασαν πολλὲς δεκαετίες. 


Σήμερα, χάρι σ᾿ἐκείνη τὴ μεγαλοκαρδία καὶ γενναιοδωρία τῶν πιστωτῶν της ἡ Γερμανία εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸν κολοφῶνα τῆς οἰκονομικῆς δόξας της. Δυστυχῶς ὅμως λησμόνησε τὶς εὐεργεσίες τοῦ παρελθόντος πρὸς αὐτὴν καὶ ἀπὸ θέσι πλέον ἰσχύος ἔχει πιάσει τοὺς ἀδυνάτους «συνδούλους» καὶ «ἑταίρους» της καὶ κυρίως τὴν ῾Ελλάδα ἀπὸ τὸ λαιμὸ καὶ ἀπειλεῖ νὰ τοὺς πνίξῃ, ἐὰν δὲν ἐξοφλήσουν τὰ χρέη τους πρὸς αὐτή. ῾Οποία ἀχαριστία καὶ σκληροκαρδία! ᾿Αστρονομικὰ τὰ ποσά, ποὺ ὤφειλε ἡ Γερμανία στὶς Η.Π.Α καὶ σὲ ἄλλα κράτη, καὶ ὅμως τῆς χαρίστηκαν. 

Μικρὸ καὶ ἀσήμαντο συγκριτικὰ τὸ ποσό, ποὺ τῆς ὀφείλει ἡ ῾Ελλάδα σήμερα, καὶ ὅμως ἡ κραταιὰ καὶ πανίσχυρη «σύμμαχός» μας ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ εἰσπράξῃ ἐπιβάλλοντας στὴν Πατρίδα μας μιὰ νέα, οἰκονομικὴ αὐτὴ τὴ φορά, κατοχὴ καὶ κατα- δικάζοντας τὸν ταπεινωμένο καὶ ἐξουθενωμένο ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ λαό μας νὰ ζῇ πλέον μέσα στὴ φτώχεια, τὴ στέρησι καὶ τὴν ἐξαθλίωσι.


῞Οπως στὴν παραβολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ σήμερα πολλοὶ «σύνδουλοι» βλέποντας τὴ σκληρότητα, μὲ τὴν ὁποία συμπεριφέρεται ἡ Γερμανία πρὸς τὴν ῾Ελλάδα, ἀγανακτοῦν καὶ διαμαρτύρονται. Τὴ βλέπουν ὡς μία πυρκαϊά, ποὺ κατακαίει τὸ σπίτι τοῦ γείτονά τους, καὶ ἐὰν ἀδρανήσουν, θὰ ἐπεκταθῇ καὶ θὰ κάνῃ στάχτη καὶ τὰ δικά τους. Καὶ γι᾿ αὐτὸ διαδηλώνουν κατὰ χιλιάδες στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες τῶν χωρῶν τους, ἐκφράζοντας τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὸν χειμαζόμενο ἑλληνικὸ λαό, «ποὺ θυσιάζεται στὸ βωμὸ τοῦ χρήματος», καὶ ἔχοντας ὡς σύνθημα τοῦ φιλελληνικοῦ αὐτοῦ κινήματός τους, «Εἴμαστε ὅλοι ῞Ελληνες»!

Οἱ σύνδουλοι βεβαίως τῆς παραβολῆς μετέβησαν στὸν βασιλέα καὶ κατήγγειλαν τὴ βάναυση συμπεριφορὰ τοῦ κακοῦ δούλου πρὸς τὸν σύνδουλό του. Καὶ ὁ βασιλεὺς τιμώρησε τὸν κακὸ δοῦλο γιὰ τὴν κακία καὶ σκληρότητά του. Ποιός ὅμως σήμερα θὰ σώσῃ τὴν ῾Ελλάδα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ὑποδούλωσι στοὺς δανειστές της; Ποιός θὰ τιμωρήσῃ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ ἀναλγήτους τοκογλύφους, τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐκμεταλλευτές τῶν ἐθνῶν, ποὺ ἐκβιάζουν τοὺς ἀδυνάτους καὶ ροφοῦν τὸ αἷμα καὶ τὸν ἱδρῶτα τῶν λαῶν ὡς ἀναψυκτικό; ῾Η ὑπερδύναμι, ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα Η.Π.Α.;


 Μήπως ὅμως καὶ αὐτὴ εἶναι ἀθώα καὶ δικαία; Μήπως καὶ αὐτὴ δὲν ἐκμεταλλεύεται τοὺς «συνδούλους» της; Στὸ ἔδαφός της δὲν ἑδρεύουν τὸ Δ.Ν.Τ., οἱ πανίσχυροι οἶκοι ἀξιολόγησης, ἀλλὰ καὶ παγκόσμιοι χρηματοπιστωτικοὶ κολοσσοί; ῎Αλλωστε καὶ αὐτὴ εἶναι «πνιγμένη» στὰ χρέη, διότι, ἂν καὶ εἶναι ὁ μεγαλύτερος δανειστὴς τοῦ κόσμου, εἶναι συγχρόνως καὶ ὁ μεγαλύτερος ὀφειλέτης μὲ συνολικὸ σήμερα δημόσιο χρέος 15, 4 τρισεκατομμύρια δολλάρια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναζητῇ σανίδα σωτηρίας γιὰ τὸν ἑαυτό της.

Ποιός λοιπὸν θὰ μᾶς σώσῃ; ᾿Εκεῖ ποὺ φθάσαμε μόνον ὁ Θεός. Ναί, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, ὁ Θεός, ὁ μόνος γνήσιος φίλος καὶ «ἑταῖρος» μας. Μὲ μιὰ προϋπόθεσι ὅμως· Νὰ μετανοήσωμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ ἐπιστρέψωμε κοντά του. ῾Ο Θεὸς βλέπει τὶς ἀδικίες, ποὺ γίνονται εἰς βάρος μας, τὴν πλεονεξία τῶν ἰσχυρῶν, τὴν ἀπληστία τῶν διεθνῶν τοκογλύφων καὶ αἰσχρῶν κερδοσκόπων, τοὺς ἐκβιασμούς, τὶς ἀπειλές, τὰ ἄνομα συμφέροντα, τὶς συνωμοσίες καὶ προδοσίες.


Ἄς μὴ τὸν βλέπουν καὶ ἂς μὴ τὸν ὑπολογίζουν οἱ δανειστές μας. Τοὺς βλέπει Αὐτός. «Δανειστοῦ καὶ χρεωφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων, ἐπισκοπὴν ἀμφοτέρων ποιεῖται ὁ Κύριος», λέγει ὁ σοφὸς Σολομῶν (Παρ. 29, 13). Τὸν δανειστὴ καὶ τὸν χρεωφειλέτη, ὅταν συναντῶνται γιὰ νὰ λογαριαστοῦν, ἐπιβλέπει καὶ τοὺς δύο ὁ Κύριος, ἀποδοκιμάζων καὶ τιμωρῶν κάθε ἀδικία καὶ τοκογλυφία. Κατὰ παραχώρησι, ἑπομένως, τοῦ Θεοῦ θὰ συμβοῦν συντόμως φοβερὰ γεγονότα. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ ἡ διεθνὴς κατάστασι (παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίσι, ἀπεργίες, κινητοποιήσεις, λαϊκὲς ἐξεγέρσεις, ἀναρχία, ἀναξιότητα ἡγετῶν) δείχνουν, ὅτι ζοῦμε παραμονὲς παγκοσμίου πολέμου, ὁ ὁποῖος, ἐὰν ἐκραγῇ, μὲ τὰ ὅπλα, ποὺ ὑπάρχουν σήμερα, καὶ σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες τῆς Γραφῆς καὶ τῶν ἁγίων, θὰ προκαλέσῃ πρωτοφανῆ καταστροφή.


 «῎Εσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει», προφητεύει ὁ προφήτης Ἠσαΐας (24,2). Θὰ εἶναι τόση ἡ καταστροφή, ὥστε θὰ ἰσοπεδωθοῦν ὅλες οἱ κοινωνικὲς τάξεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ διαφέρουν ἀφεντικὰ ἀπὸ ὑπηρέτες, δανειζόμενοι ἀπὸ δανειστὲς καὶ πιστωτὲς ἀπὸ ὀφειλέτες. Ποιός τότε θὰ ἐνθυμῆται τὰ χρέη τῆς῾Ελλάδος; «Θὰ σᾶς ρίξουν πάρα πολύ· θὰ σᾶς ζητήσουν νὰ τὸν πάρουν πίσω, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουν», προφήτευσε ὁ Πατροκοσμᾶς πρὸ 250 περίπου ἐτῶν, φωτογραφίζοντας, κατὰ πολλούς, μὲ τὴν πνευματική του μηχανή, τὸ κάθε ἄλλο παρὰ αἴσιο τέλος, ποὺ θὰ ἔχῃ ὁ ὑπέρογκος αὐτὸς δανεισμὸς τῆς ῾Ελλάδος γιὰ τοὺς δανειστές της.

«Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο, ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν» (προφανῶς νὰ τὸν εἰσπράξουν), προεῖπε ἐπίσης ὁ ἅγιος, καὶ πολλοὶ σπεύδουν νὰ ὑποστηρίξουν, ὅτι ἀναφέρεται στὴ ἄνευ προηγουμένου φορολογικὴ λαίλαπα, ποὺ πλήττει σήμερα σφοδρῶς τὸν ἑλληνικὸ λαό! ῞Οπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς τὴν προαίσθησι ἢ μᾶλλον βεβαιότητα, ὅτι ὁ ἅγιος ὄντως ἀναφέρεται στὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας. Τὸ μέλλον βεβαίως θὰ τὸ ἀποδείξῃ.

῍Ας ἔχωμε ἑπομένως ὅλοι οἱ ῞Ελληνες πίστι, ἐλπίδα καὶ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό, ὅτι θὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας καὶ δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψῃ. «Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾿ ἡμῶν;» (Ρωμ. 8, 31).

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 23/3/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: