Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.
Θεέ και Κύριε του ελέους, επάκουσόν μου εν ώρα θλίψεως και λύσόν μου τα δεσμά της αμαρτίας, δια να σηκώσω τας μιαράς μου χείρας προς σε τον εύσπλαχνο ικετευτικός, όπως με άπαλλάξης των παθών μου, οδηγών με πάντοτε προς το θείον σου θέλημα. 

Ναι, αγαθέ και φιλάνθρωπε Δέσποτα, ελπίζω να τύχω της δεήσεως, χάρις εις την ανεξάντλητο Αγάπη σου προς πάντας τούς αμαρτωλούς, ων πρώτος ειμί εγώ. Σύ, όστις δεν με έπλασες χάριν της παραφροσύνης μου διά τον φοβερό και άχαριν Άδην, δός μου σύνεσιν και αγάπη προς πάντας τους ανθρώπους, και επιστροφή εκ της πολυκέφαλου αμαρτίας. Δεν επιθυμώ πλέον να ζω την ζωή του Άσωτου της παραβολής σου. Δός, ίνα και εγώ, όπως εκείνος, έλθω εις έμαυτόν, διότι το άπειρον έλεος σου ένευσεν εις την αμαρτωλή του ψυχή την επιστροφή προς σε τον εύσπλαχνο πατέρα, συ δε, αν και μακράν είδες αυτόν, έσπευσας προς αυτόν, ενηγκαλίσθης και εφίλησας αυτόν, δεικνύων το πέλαγος της απείρου αγάπης σου.  Άλλ' εύσπλαχνε Θεέ, σε παρακαλώ, έναγκάλισον και εμέ, όπως εκείνον, αν και υπάρχω χειρότερος αυτού, μη με βδελυχθής. Δός και εις εμέ τον δακτύλιον, όστις είναι το δείγμα της αγάπης σου, της αγίας σου πίστεως και της προς με ευεργεσίας σου.

Τον μόσχον τον άμωμον, τον άγαπητόν σου Υιόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν τον θυσίασες επί του φρικτού Γολγοθά διά του φοβερού μαρτυρίου του Σταύρου. Πριν η έλθω εγώ, σύ ουράνιε Πάτερ, έθυσας αυτόν, άλλ' εγώ ανάξιος ων της τοιαύτης τροφής, τρώγω το άχραντο αυτού Σώμα και πίνω το θείον αυτού Αίμα.

Δός, ευεργέτα των ψυχών ημών, τας άνω χάριτας, διότι ό εδικός σου εναγκαλισμός θα με καταστήση άχώριστον από σου. Δός ίνα λέγω, όπως εκείνος ο άμοιρος των καλών έργων, το ήμαρτον εις τον ουρανό, ήμαρτον εις τας έντολάς σου, να γνωρίζω εις το έξης ότι εγώ είμαι ανάξιος να συζώ μετά των πέριξ εμού ανθρώπων, οίτινες ύπάρχουσιν εκλεκτοί και άγιοι. Μη εγκαταλείπεις με πλέον ουδέποτε, διά να μη με εύρη ό τρομερός αντάρτης, ο αιμοχαρής κύων, ό άγριος λύκος, ή θανατηφόρος τίγρης, ό καταραμένος σατανάς μακράν από σου και με κατασπάραξη. Δός την των πταισμάτων μου άφεσιν και χάρισόν μοι την αίώνιον ζωή, ότι σύ ει ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δι' ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ό Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ.
ΕΤΟΣ 1972. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: