Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Ευχή εις τους Θείους Αρχαγγέλους.


Ω Θειότατοι άγγελοι του Υψίστου και φύλακες άγρυπνοι της ταπεινής μου ψυχής, και πώς μπορώ εγώ αξίως να ευχαριστήσω την προς εμέ φιλανθρωπία του ποιητού μου, όστις από την πρώτη ώρα της γεννήσεως μου, και της ζωής μου, θέλησε να με χαρίσει δια χειραγωγό και αντιλήπτορας τους τοιούτους αγγέλους; ή πώς να ανταμείψω τας άμετρους σας δωρεάς όπου με κάματε, αφού με περιλάβατε δια να με φυλάτε εν πάσαις ταις οδοίς μου,, κατά την προσταγή του κοινού μας Δεσπότου, εις την οδό δηλαδή των θεϊκών εντολών, εις την οδό όλων μου των πράξεων, και την οδό ακόμη της πρόσκαιρου ζωής μου, βαστώντας με πάντοτε εις τας χείρας σας, όπου είναι ή διάνοια σας και ή θέλησις, διά να μη προσκόπτωσιν εις τον λίθον των αίτιων οι πόδες των σαρκικών επιθυμιών μου;

Εγώ βέβαια κλαίω και έδυνώμαι, διότι ποτέ μου δεν άπέδωκα, ούτε προς τον πλάστη μου την πρέπουσα ευχαριστία, ούτε προς σας, την χρωστούμενη ανταμοιβή' μάλιστα, αντί να φαίνομαι ευχάριστος, παροργίζω καθ' εκάστη, και παροξύνω και τον θεό μου, και εσάς, με τα πονηρά και αισχρά μου έργα.

 Είμαι όμως εύελπις, πώς θέλεις νικήσει και ταύτη μου την δεινή αχαριστία και από μίσος, όπου ήμουν, με μεταβάλετε εις υίον της χάριτος και κληρονόμο θεού. Εν τοσούτο σας παρακαλώ, ώ προστάτες μου θεομίμητοι, φυλάξετε με από τας παγίδας του διαβόλου, από τα σκάνδαλα του κόσμου, και από τας άτακτους Ορέξεις της σαρκός.
Καθοδηγήσατε με εις πάν έργον αγαθόν, έως ότου να με παραστήσετε σεσωσμένον τω θρόνω του δικαίου Κριτού, διά να ακούσω και εγώ μαζί με τους εκλεκτούς εκείνο το χαρμόσυνο Δεύτε οι ευλογημένοι και μετά ταύτα να αξιωθώ της των ουρανών βασιλείας, διά να συνδοξάζω τον εν τρισί προσώποις ένα θεό, μετά πασών των επουρανίων δυνάμεων και πνευμάτων, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δι' ευχών των αγίων πατέρων ημών,  Κύριε Ιησού Χριστέ ο θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.


ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ.
ΕΤΟΣ 1972. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: