Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Περί της θείας πίστης στον Χριστό

Ό Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστης λέει: «εστί δε πίστις έλπιζομένων ύπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων» Εβρ. ια' 1). Ό δε Κλήμης ό Άλεξανδρεύς τονίζει: «Ή πίστη είναι ένα έμφυτο εσωτερικό αγαθό και, χωρίς να αναζητά τον Θεό, ομολογεί ότι Αυτός υπάρχει και τον δοξάζει επειδή υπάρχει». Ό ίδιος ορίζει την πίστη και με άλλο τρόπο: «Πίστη είναι ή σύντομη γνώση των αναγκαίων». Αλλά και ό Μέγας Βασίλειος ορίζει την πίστη ως έξης: «Πίστη είναι ή με τη χάρη του Θεού χωρίς αμφιβολία αποδοχή αυτών πού έχουν κηρυχθεί και αφορούν την περί Θεού αλήθεια». Ό Χρυσόστομος μάλιστα ορίζει την πίστη με τα ακόλουθα: «Πίστη είναι ή αδίστακτη και πλήρης ελπίδα για όσα ό Θεός έχει υποσχεθεί σε μας και ή πεποίθηση ότι θα μάς ακούσει σε αυτά πού του ζητούμε». Πίστη αληθινή και καθαρή είναι αυτή πού έχει αποκαλυφθεί στον κόσμο, από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Κάποιος Πατέρας της Εκκλησίας λέει: «Ως μόνη πίστη πού είναι αληθινή και καθαρή ορίζουμε αυτή πού αναφέρεται στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τη μόνη θεότητα και κυριότητα, εκείνη πού δημιούργησε όλα τα ορατά και τα αόρατα και είναι βασίλισσα όλης της κτίσης, και της ορατής και της αόρατης». Ό Χρυσόστομος λέει ξανά: «Πίστις από Πατρός μεν άρχεται, επί Υιόν δε έρχεται εις δε το Πνεύμα πληρούται. Πίστεως ρίζα ζώσα ό Πατήρ κλάδος αμάραντος ό Υιός καρπός αθάνατος το Πνεύμα το Άγιον».

ΒΙΒΛΙΟΓ. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: