Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΜΟΝΑΧΗΣ ΞΕΝΗΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑ.


ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  ΜΟΝΑΧΗΣ ΞΕΝΗΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑ.


Ω όνομα γλυκύτατον, ή τέρψις της ψυχής μου, ή μόνη ευφροσύνη μου και άγαλλίασίς μου.

’Όνομα ύπερήφανον, ύπερευλογημένον,
γλυκύ και ύπερπόθητον, ύπερδεδοξασμένον,
πού την καρδίαν των πιστών ευφραίνεις και δροσίζεις
και τας ψυχάς των ευσεβών λαμπρύνεις και φωτίζεις.

Ποιαν χαράν αισθάνεται ή δόλια μου καρδία,
όταν ακούσω και ειπούν χαίρε αγνή Μαρία;

Όστις ελπίζει επί σε, και σε επικαλείται, από κινδύνους σώζεται, θάνατον δεν φοβείται.

Προσπίπτω ή ταλαίπωρος, ζητούσα το έλεος σου, να μεσιτεύσης δι’ εμέ, Μαρία, στον Υιόν σου.

Να ίδή την καταδίκην μου, ν’ άκούση της φωνής μου, και έπιχύση βάλσαμον έλέους τη ψυχή μου.

Να έλθ’ ή χάρις του Θεού να με παρηγόρηση και την άθλίαν μου ψυχήν να την διαφώτιση.

Πάσα ή κτίσις διά σου άγάλλεται και χαίρει, και διά τούτο έκαστος το χαίρε σοι προσφέρει.

Χαίρε, Μαρία, δέσποινα, Αγγέλων υπέρτερα, των ουρανίων στρατιών ύπερενδοξοτέρα.

Χαίρε, Μαρία, των πιστών ελπίς και σωτηρία,

Χαίρε, Μαρία πάναγνε, τού Θεού ή μήτηρ γεγονυία. Χαίρε, Μαρία, ή ελπίς της ταπεινής ψυχής μου, το έαρ το γλυκύτατον της σκοτεινής ζωής μου.

Χαίρε, Μαρία, ή ζωή τών τεθανατωμένων,

Χαίρε θερμή αντίληψης τών καταπονούμενων,

Χαίρε, Μαρία, τών τυφλών ή θεία βακτηρία, τών θλιβομένων ή χαρά και ή παραμυθία.

Ό κυβερνήτης τών πτωχών, εμού ή προσδοκία- Χαίρε, Μαρία, ορφανών λιμήν και προστασία.

Χαίρε, Παρθένε Μαριάμ, ή δόξα τών δικαίων,

Χαίρε, άγιων ή κρηπις και κάλλος ιερέων- Ή εκ πασών τών γενεών μόνη έκλελεγμένη,

Χαίρε, Μαρία άσπιλε, ύπερευλογημένη.

Χαίρε, Μαρία πάγκαλε, έν γυναιξίν ωραία,

Χαίρε, ότι έκύησας Χριστόν τον βασιλέα.

Χαίρε, Μαρία, διά σού το παν χαράς πληρούται, πάς άνθρωπος ευφραίνεται, πάσα ψυχή ζωούται.

Χαίρε, Μαρία, διά σού εΰρομεν σωτηρίαν, και διά σού λαμβάνομεν οι πάντες ευλογίαν.

Χαίρε, Μαρία, ή αυγή της μυστικής ημέρας- Χαίρε, ότι άνύψωσας Χριστιανών το κέρας.

Χαίρε, ή πύλη τού Θεού, έπτάφωτος λυχνία, χρυσούν θυμιατήριον, άνύμφευτε Μαρία.
Ευπρέπεια και καλλονή υπάρχεις τών άγιων.

Χαίρε, νύμφη άνύμφευτε, χαίρε ζωής ταμείον.

Χαίρε, λυχνία πάγχρυσε, λαμπάς τηλαυγεστάτη. 

Χαίρε, Θεογεννήτρια, παστάς ωραιότατη,

Χαίρε, Μαρία του Παντός ή θεία ευφροσύνη, Οσίων εγκαλλώπισμα, λαμπρότης και ειρήνη.

Χαίρε, Μαρία, ή πηγή των θείων χαρισμάτων, το άσμα το γλυκύτατον των άνω στρατευμάτων.

Μαρία, άπεψόγαμε, ή τον Θεόν τεκούσα, σε ίκετεύομεν άγνή, μη παύσης δυσωπούσα...

ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: