Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

“Η ΜΟ­ΝΗ ΣΤΟΥ­ΔΙΟΥ, Ά­γιοι και Λό­γιοι Στου­δί­τες Μο­να­χοί”
Κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό τις εκ­δό­σεις “ΤΑ­ΩΣ” το νέ­ο βι­βλί­ο του Θε­ο­λό­γου Δρ. Θ. - Συγ­γρα­φέ­ως και Άρ­χο­ντος Ιε­ρο­μνή­μο­νος του Χ.Μ.Ε. κ. Πα­να­γιώ­του Μαρ­τί­νη με θέ­μα: “Η ΜΟ­ΝΗ ΣΤΟΥ­ΔΙΟΥ, Ά­γιοι και Λό­γιοι Στου­δί­τες Μο­να­χοί”

Δεν υπάρχουν σχόλια: