Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Σάς είχα πει παλαιότερα γιά μία ψυχούλα πού είχε λογισμούς καί έκανε συγκαταθέσεις. Μιά μέρα καθώς πήγαινε στο στάβλο, είδε δαιμόνια εκεί, πού τήν φώναζαν μέ τό όνομά της. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
 Ιανουάριος 1991

 Ό δαίμονας φοβάται τό όνομα τού Γέροντος καί τής Γερόντισσας. Σάς είχα πει παλαιότερα γιά μία ψυχούλα πού είχε λογισμούς καί έκανε συγκαταθέσεις. Μιά μέρα καθώς πήγαινε στο στάβλο, είδε δαιμόνια εκεί, πού τήν φώναζαν μέ τό όνομά της. Τότε φοβήθηκε καί άρχισε νά φωνάζη: «Γερόντισσα, Γερόντισσα!». Τά δαιμόνια άμέσως σκόρπισαν, λέγοντας: «Ξέρεις τί θά σέ κάνουμε τό βράδυ;». Όταν έπεσε νά κοιμηθή τό βράδυ, είδε τον δαίμονα ολοζώντανο νά τής λέη: «Ξέρεις τί θά κάναμε; Θά σέ σηκώναμε στον άέρα' άλλά τί νά σέ κάνω; Φώναξες τό όνομα τής Γερόντισσας!». Ήταν πολύ φοβερό! Ό Γέροντας, ή Γερόντισσα έχουν τήν Χάρι τού Θεού. Όταν δέν πούμε τον λογισμό μας σ’ αυτούς, θά μάς πολεμήση πολύ ό δαίμονας, θά μάς βγάλη άπό τήν θύρα τής Παναγίας (τής Μονής) καί τελειώνει ή ύπόθεσις. Γιατί νά μή λέμε τόν λογισμό μας; Νά τον λέμε καθαρά. «Γερόντισσα, μέ πολεμάει αύτός ό πειρασμός- βοήθησέ με, ένίσχυσέ με». Ή Γερόντισσα θά άγρυπνήση, θά προσευχηθή, θά κάνη ότι μπορεί για νά μάς βοηθήση. Γι’ αυτό έβαλε ό Θεός τούς Προεστώτες μέσα στο Κοινόβιο, τούς Γέροντες, τις Γερόντισσες, γιά νά ένισχύη και νά βοηθάη ή Χάρις τού Θεού τούς ύποτακτικούς. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο Γέροντα, στη Γερόντισσα, ό διάβολος μάς βάζει να πάμε σε άλλο άνθρωπο ν’ ανοίξουμε τήν καρδιά μας, να πούμε εκείνο πού μάς πολεμάει, εκείνο πού μάς φταίει, πράγμα πού δεν έχει εύλογία. Και έτσι δέν ύπάρχει ένίσχυσι άπό τον Θεό. 


Ένώ ή Γερόντισσα θά πάρη τό «κανόνι», δηλαδή θά πάρη τό κομποσχοίνι, και θ’ άρχίση να πετροβολή τον πειρασμό μέ τήν προσευχή, με τή νηστεία, με τήν άγρυπνία, μέ οτιδήποτε. Άδιαλείπτως θά προσεύχεται, γιά να βοηθήση τήν αδελφή εκείνη τή στιγμή. Γι’ αυτό λοιπόν να εξετάζουμε πόσοι άπό τούς λογισμούς πολεμήθηκαν, καταποντίσθηκαν και πόσοι παρέμειναν χωρίς να τούς πούμε στούς Προεστώτες. Όταν δέν τούς λέμε, εμείς ζημιωνόμαστε. Ό διάβολος φοβάται, χαλάει τον κόσμο, τρέμει να μή πούμε τούς λογισμούς μας στή Γερόντισσα και μάς προτρέπει να κάνουμε κρυφές καί άνευλόγητες πράξεις, πού ζημιώνουν τήν σωτηρία μας. - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ  ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: