Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Γέρων Σάββας Αχιλλέως.


 Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί σας παραθέτουμε τὴν ἁγιογραφία τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἠμων Σάββα Ἀχιλλέως του δαιμονοδιώκτη, τὴν ὁποία ἁγιογράφησε ἡ κ. Μαρία Τζαβάρα. Ἡ ἁγιογραφία αὐτὴ φτιάχτηκε μετὰ τὸ θαῦμα τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἁγίου Πατρός, σὲ ἕνα ἀδελφό μας, τοῦ ὁποίου ὑπόδειξε ὅτι θέλει νὰ τὸν ἁγιογραφήσουν ὅπως τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Μαρίνας ἡ ὁποία κρατάει τὸν διάβολο ἀπὸ τὰ κέρατα.


Ἀγαπητοί μου εἶναι μεγάλη εὐλογία νὰ ἔχουμε τὸν Ἅγιο αὐτὸ Πατέρα στὴ χορεία τῶν σύγχρονων ἁγίων σήμερα, καθὼς θὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους μας, ἐνώπιόν του Θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ μᾶς βοηθᾶ σὲ ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς σὲ μία ἐποχὴ ὅπου βαλλόμαστε πανταχόθεν ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις τοῦ σκότους  «Εφ. 6,12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: