Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥΣοι δίδω την καρδία μου και Συ δός μοι την πίστιν. ’Άνευ πίστεως δεν υπάρχουν ένθερμοι προσευχαί, Παναγία.


Το δε προσεύχεσθαι είναι ανάγκη της ψυχής μου, Παρθένε.


Σε παρακαλώ όχι ν’ απομακρύνεις τα εμπόδια τα όποια εγείρονται επί της οδού μου, άλλα δίδου μοι δύναμιν και βοήθει μοι να τα ύπερβαίνω...
Βασίλισσα των Αγγέλων, Παντάνασσα Θεοτόκε, Πανύμνητε Παναγία, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μήτηρ Θεού, δέξαι, ναι, έπάκουσον...


Ή μόνη εύχαρίστησις της ψυχής μου την όποιαν έπορέγομαι και έπιζητώ είναι ή ήσυχος συνείδησις ή καθαρότης της καρδίας ή ειρήνη της ψυχής, την όποιαν τρέφει ή γλυκεία αγάπη και ό αγνός φόβος του Θεού.


 Όταν φθάση το τέλος της ζωής μου, δός μοι, Παναγία,
άφόβως ν’ ατενίσω προς το παρελθόν μου και ή τοιαύτη άναπόλησις να μη μοι προξενή την τύψιν της συνειδήσεως.


Χάριτι και φιλανθρωπία του Υιού Σου και Θεού ημών,
ίνα σωθείς ευχαρίστως Σε δοξάζω και Σε ανυμνώ,


Ύπερευλογημένη και δεδοξασμένη εις αιώνας αιώνων.


Ό ταπεινός και ελάχιστος Άρχιμ. Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: