Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Θά σάς πώ γιά τήν άδελφή Θεοδώρα.ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ


Θά σάς πώ γιά τήν άδελφή Θεοδώρα. ’Έλεγε: Τέλος αγαθό νά έχω καί τότε νά λάβω τό Σχήμα- αμα δέν έρθη ή άλλοίωσις, δέν λαβαίνω τό Μέγα καί αγγελικό Σχήμα». Μόλις χειροτονήθηκε, χάρηκε πολύ κι έλεγε: «Τί ωραία ρούχα είναι αυτά, πού να τά έβαλα πιο μπροστά νά τά χαρώ! Τώρα είμαι άσθενής καί δέν μπορώ νά αισθανθώ τό μεγαλείο τού θεού καί τού Σχήματος». Τί ωραίο είναι τό Μέγα καί Αγγελικό Σχήμα! Νυφούλα γίνεσαι, άγγελος πού πετάει άπ’ εύθείας στόν ουρανό καί συμπληρώνει τό τάγμα τών Αγγέλων.Θυμάστε, πού σάς έλεγα γιά μιά Μαρία, ένα κοριτσάκι πού δέν πρόλαβε νά τό διαβάση ό παλιός μας πνευματικός; Τήν είδε μιά ψυχή στόν ύπνο της νά τρέχη καί τήν ρώτησε: «Γιατί, Μαρία, τρέχεις;». Εκείνη άπάντησε: «Τρέχω, ήθελα λίγο νά φτάσω τό τάγμα τών Αγγέλων, αλλά δέν μπόρεσα νά τό φτάσω». Ήταν στή θέσι τών Αγγέλων, αλλά δέν μπορούσε νά μπή στο τάγμα, νά έκτελέση κι αύτή εκείνο πού έπρεπε νά έκτελέση. Γι’ αυτό νά έχετε προσοχή, νά λάβετε τό Μέγα καί Αγγελικό Σχήμα, γιατί έχει πολλή Χάρι. Δίνει ό Θεός ένα μεγαλείο, καί όποιος τό λάβη καί τό έργασθή γνήσια, θά άπολαύση καί τά μεγαλεία τού Θεού.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.   ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ  ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: