Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα μέ πήρε τηλέφωνο μιά γυναίκα καί μου είπε τί αίσθάνθηκε, όταν πήγε νά κοινωνήση. Μου είπε τό λογισμό της. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.Σήμερα μέ πήρε τηλέφωνο μιά γυναίκα καί μου είπε τί αίσθάνθηκε, όταν πήγε νά κοινωνήση. Μου είπε τό λογισμό της. «Ταλάνισα τόν έαυτό μου, Γερόντισσα, είδα ότι ήμουν τόσο γυμνή, τόσο άνάξια, καί είπα, πώς θά πάρω τό θειο Σου Σώμα, Μακρόθυμε, πώς θάρθής μέσα στήν καρδιά μου;». Πήγε σάν τόν Άσωτο υιό. Ή μεγάλη ταπείνωσι πού είχε έκείνη τήν ώρα πού έβαλε ό ίερεύς τήν Αγία Λαβίδα στο στόμα της, τήν αξίωσε καί αίσθάνθηκε ότι πήγε ή Θεία Κοινωνία κατ’ ευθείαν στήν καρδιά της. Δέν κατάπιε, όπως εμείς τό Σώμα καί τό Αίμα, αλλά αίσθάνθηκε ότι βρήκε μία θέσι στήν καρδιά της καί τοποθετήθηκε εκεί πέρα ό Χριστός. Καί τής ήρθε μιά γλυκύτητα, μιά χαρά, τόσα δάκρυα, ούτε ήθελε νά γευθή τίποτε! Άπό τή Μεγάλη Πέμπτη είναι έτσι. Καί συνέχισε: «Δέν μπορώ νά τό ξεχάσω αύτό τό πράγμα, σάν νά άνοιξε ένα πηγαδάκι στήν καρδιά μου καί μπήκε μέσα ό Χριστός». Μου έκανε έντύπωσι καί τής είπα: «Αύτό τό έπέτρεψε ό Θεός, να ιδής τό μεγαλείο Του καί πώς καταδέχτηκε νάρθή να καθήση στην καρδιά σου, να Τον άγαπήσης άκόμη πιο πολύ καί νά άγωνισθής για τήν αγάπη Του». Πόσο άγώνα καί πόση προσοχή χρειάζεται νά έχη ό άνθρωπος! Τήν ώρα τής Θείας Μεταλήψεως πρέπει νά συγκεντρώνη κανείς τον εαυτό του. Ποιόν παίρνει εκείνη τήν ώρα! Ποιόν γεύεται έκείνη τήν ώρα! Ό άνθρωπος εκείνη τή στιγμή πρέπει νά λέη: «Πώς θά πλησιάσω τό έλεος τού Θεού; Τήν άπειρη εύσπλαγχνία Του;».


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.   ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ  ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: