Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΘΕΟ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Oύ γάρ ζητώ τά ύμων άλλ' ύμάς (Β' Κορινθ. 12:14)


Τα λόγια αυτά, πού μόνον από διάπυρη αποστολική, αγάπη θά μπορούσαν να ειπωθούν προς τον πλησίον, εκφράζουν την ουσία της σχέσης τού χριστιανού προς το Θεό και τού Θεού προς το χριστιανό. Ή Αγάπη τού Θεού θά μπορούσε να λέει τά έξης: «Έσύ, χριστιανέ, νηστεύεις γιά χάρη Μου• γιά χάρη Μου μοιράζεις ελεημοσύνες• γιά χάρη Μου άναπέμπεις έγκάρδιες προσευχές- γιά χάρη Μου κτίζεις εκκλησίες καί επιτελείς τόσα καλά έργα. Όλα τούτα είναι καλά κι εύάρεστα σ’ Εμένα, άλλά Έσύ είσαι πιο πολύτιμος γιά Εμένα άπ' όλα τούτα. Στο τέλος, δεν ζητώ τίποτα άπ’ αύτά• ζητώ εσένα, μόνον εσένα».


Ή Αγάπη τού χριστιανού θά μπορούσε να λέει τά έξης: «Κύριε, Σύ μού έδωσες την ύγεία καί αύτό είναι καλό. Σύ δίνεις το φώς• Σύ επιτρέπεις να βρέξει ό ούρανός• Σύ άνανεώνεις τον άέρα μέ τις θύελλες καί αύτό είναι καλό. Σύ δίνεις τον πλούτο, τη, σοφία, τη μακροβιότητα, τούς απογόνους καί πολλά άλλα αγαθά, τά οποία Σύ άθρόως παρέχεις στο τραπέζι αυτής της ζωής. Όλα τούτα  είναι καλά και καλά λίαν. Δέχομαι όλα τούτα μέ  ευγνωμοσύνη. Αλλά τελικά αυτά δεν είναι παρά ιη κράσπεδο τού ίματίου Σου. Τελικά, δεν ζητώ τίποτα άπ’ αυτά, παρά Εσένα Κύριε - μονάχα Εσένα ζητώ».


Αδελφοί μου, αυτό πού είναι ορατό με τά φυσικά μάτια δεν είναι ό Θεός αυτό πού είναι ορατό με τά φυσικά μάτια δέν είναι ό άνθρωπος. Αυτό πού βλέπουμε με τά φυσικά μάτια, σέ όλη την φύση, είναι μόνον κάτι άπό το Θεό• αυτό πού βλέπουμε με τά φυσικά μάτια στο σαρκίο μας,  είναι μόνον κάτι άπό τον άνθρωπο. Αδελφοί, ό Θεός είναι Αγάπη, ή όποια χαμηλώνει τον ουρανό στην  γη. Αδελφοί, ό άνθρωπος είναι ή Αγάπη πού υψώνει τη, γη, στον ουρανό.
Φιλάνθρωπε Κύριε, Δημιουργέ και Παντοκράτωρ, έλα και σκήνωσε μέσα μας έτι και έτι με τι Ζωοποιό Σου Πνεύμα, γιά να έχουμε ζωή γιά  να είμαστε ζωντανοί στην αθάνατη Βασιλεία.


Ω, Κύριε, εραστή της ανθρωπότητας! Ότι Σο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τού αιώνας. Αμήν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: