Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Μαρτυρία Γέροντος Ευφροσύνου Κουτλουμουσιανού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ 22/09/2019Μαρτυρία Γέροντος Ευφροσύνου ΚουτλουμουσιανούΔιά τήν Γερόντισσαν Αναστασίαν μάς ώμίλησε καί δια τής άπό 26ηςΌκτωβρίου 2010 επιστολής του ό σεβαστός Μοναχός Εύφρόσυνος, Γέρων τού ιστορικού Κουτλουμουσιανού κελλίου τού Τιμίου Προδρόμου παρά τάς Καρυάς τού άγιωνύμου  Όρους  Άθω.Ό Γέρων Εύφρόσυνος έκάρη μοναχός είς την Ίεράν Μονήν Ύπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας Κερκύρας δι’ ό καί συχνάκις ύπογράφει ώς «Πλατυτερινός». Τρεις φοράς έπεσκέφθη τήν Κυράν καί μας κατέθεσε τά εξής:
«...'Οταν φθάσαμε στό μοναστήρι, δέν γνώριζα την Γερόντισσα καί παρ όλες τις περιγραφές πού μου είχαν κάνει, δέν φαντάστηκα ότι ή γυναίκα πού μάς είχε υποδεχθεί ήταν ή Γερόντισσα. Ήταν ξυπόλητη καί ρακένδυτη, σάν ζητιάνα έμοιαζε. Στήν ερώτησή μου «πού είναι ή Γερόντισσα;» μού είπε ότι «εγώ είμαι», τής έβαλα μετάνοια καί τής φίλησα τό χέρι. Μου είπε: «Σάς περίμενα από χθές!». Πράγματι τό πρόγραμμα ήταν νά πάμε τήν προηγούμενη ήμέρα άλλά βρήκαμε κάποιο εμπόδιο...


Φαινόταν ταπεινή καί μέσα στή φτώχεια της είχε κάτι το ωραίο, τό κατά Θεόν ελκυστικό, δέν σέ απωθούσε ή μορφή της. Πήγαμε στήν Έκκλησία καί μετά μέ πήγε στό κελλί της πού ήταν απ’ ο,τι ενθυμούμαι σέ ένα κελλάρι μέ βαρέλια λαδιού χωρίς θέρμανση. Τό κρεβατάκι της ήταν απλό χωρίς στρώμα καί είχε δίπλα στό πέτρινο μαξιλάρι της δύο-τρία βιβλία, τήν «Κλίμακα» καί άλλα δύο. «Εδώ κοιμάμαι» μού είπε «σόμπα δέν άνάβω, προσεύχομαι όσο μπορώ, διαβάζω καί μετά κοιμάμαι. Φάρμακα δέν παίρνω, όταν αρρωστήσω φυλάγομαι στό κελλί μου μέχρι νά περάση τό κρύωμα».
Όλα αυτά ή μακαρία Γερόντισσα μού τά έδειξε γιατί ήμουν άρχάριος μοναχός καί χρειαζόμουν πνευματική τόνωση. «Μιλάτε πολύ μέ τόν άλλο μοναχό» μού είπε. 


Όντως με τόν άλλο μοναχό μιλούσαμε πολύ γιατί είμασταν όλη μέρα μόνοι μας στό ήσυχαστήριο τής Περίθειας πού άνήκει στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας, τή μετάνοιά μου. «Νά κάνετε προσπάθεια νά μήν μιλάτε καί νά λέτε τήν ευχή. Ετσι θα βοηθηθής πνευματικά. Τήν μία ήμέρα νά μιλά ό ένας με τούς προσκυνητές καί ό άλλος νά σιωπά, τήν άλλη ό άλλος μέχρι νά συνηθίσετε στήν σιωπή καί νά άγαπήσετε την προσευχή. Κρέας στό ήσυχαστήριο νά μήν τρώτε."Οσπρια νά τρώτε πού δίνουν δύναμη γιά τά διακονήματα καί υγεία στόν οργανισμό». Τήν επόμενη φορά πού έπισκεφθήκαμε Το μοναστήρι ή Γερόντισσα άπουσίαζε, όμως ή αδελφή Νεκταρία έκανε ανάγνωση άπό τίς Κατηχήσεις τού Αγίου Θεοδώρου τού Στουδίτου στον κατάμεστο άπό γυναίκες ναό τής Μονής. Ή άτμόσφαιρα ήταν κατανυκτική και αφού προσκυνήσαμε, φύγαμε ωφελημένοι.


Άλλοτε κάποιοι γνωστοί μου μού έστειλαν στό ήσυχαστήριο έναν φίλο μου άπό τά παλιά νά με έπηρεάση να έγκαταλείψω τήν καλογερική χάριν σπουδών.Εκείνος έπιασε έναν άδελφό καί τόν επηρέασε. Καί οι δυό μαζί μού μίλησαν καί μέ κούρασαν ψυχικά. Ό Γέροντάς μου άπουσίαζε γιά νά εξομολογηθώ καί τότε δήλωσα ότι επιθυμώ νά δω τήν Γερόντισσα γιά νά μέ συμβουλεύση. Μέ οδηγό τόν φίλο μου τήν άλλη μέρα τήν έπισκέφθηκα καί πρίν προλάβω να τής πω τί μέ απασχολούσε, μού είπε: «Πρόσεχε παιδί μου, αυτός που σε έφερε εδώ είναι κηφήνας.
Μακριά απ’ αυτόν.

Κάθησε στό μοναστήρι σου μέχρι νά έρθει ό Γέροντάς σου.
’Άν κανείς άγωνισθεί φιλότιμα καί καθαρίσει τόν εαυτό τον άπό τά πάθη τον, τότε μπορεί νά ώφελήσει καί τους άλλους». Ό λόγος της είχε ροή καί ήταν μεστός πνευματικών παραινέσεων. Τό Πνεύμα τού Θεού πού χαρίτωνε τα λεγόμενά της μέ στήριξε, μέ παρηγόρησε καί έτσι παρέμεινα στό μοναστήρι μου. ’Άς έχουμε τήν εύχή της...».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΑΣΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: