Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Σώζει τόν φονέα άπό την αιώνιον κόλασιν.ΑΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ 22/09/2019

Σώζει  τόν φονέα άπό την αιώνιον κόλασιν

Άνθρωπός τις εις τά μέρη τής Ηπείρου διέπραξεν έγκλημα. Διέφυγε τής ποινικής διώξεως καί δέν έτιμωρήθη.
Όμως ύπέφερε από τάς τύψεις συνειδήσεως πλέον των είκοσι ετών. 

Τού άνέφεραν διά τήν Μονήν τής Κυράς όπου καί έφθασε Κυριακήν άπόγευμα. Εις τόν αύλειον χώρον τής Μονής εύρίσκοντο εξήκοντα άτομα προσκυνηταί καί δύο ιερείς. «Που είναι ή Κυρά;» έρώτησεν. «Εις τον ναόν» τού άπήντησαν. Είσήλθε καί έξήλθε άμέσως. «Δεν ψάχνω γιά εικόνα» τούς είπε, «ψάχνω τήν κυρά καλόγρηα».


Ή Γερόντισσα έπαρουσιάσθη καί μαζί είσήλθον εις τον ναόν όπου ενώπιον τής είκόνος τού Χριστού τής ώμολόγησε τό άνοσιούργημα τό όποιον ειχεν διαπράξει πρό είκοσι ετών.Εκείνη τόν ένουθέτησε καταλλήλως καί άξημέρωτα έφυγαν μέ τό λεωφορειον διά τήν Μονήν τής Πλατυτέρας διά νά έξομολογηθή. «Μέ έσωσες, είσαι ό σωτήρας μου» τής είπε καθώς «συγκεχωρημένος καί λελυμένος» έξήλθεν τού εξομολογητηρίου...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΑΣΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: