Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

Λουκάς Μπεθάνης ο ασκητής και η προφητεία του.


Αδελφοί Χριστιανοί, ακούσατε και θαυμάσατε την αρετή και την ευσέβεια των υπόδουλων πατέρων μας, οι όποιοι αν και δεν γνώριζαν την ελληνική διάλεκτο, αλλά την αλβανική, αξιώθηκαν διά τής απλότητας των του προορατικού χαρίσματος.

Εις τα παράλια των Βιλλίων τής Αττικής, και συγκεκριμένως εις την τοποθεσία «Ψάθα», υπάρχει μια ερειπωμένη Μονή σεμνυνόμενη έπ' ονόματι του Ιερού Χρυσοστόμου. Εις τα πέριξ αυτής τής Μονής υπάρχουν σπήλαια. Εις εν εξ αυτών των σπηλαίων ασκήτευε εις άγιώτατος άνθρωπος, ονομαζόμενος Λουκάς Μπεθάνης. Αυτός αξιώθηκε του προορατικού χαρίσματος, και έλεγε σε όσους πήγαιναν εκεί και τον πλησίαζαν.

« Προσέχετε τους ξένους, διότι θα έλθουν να σας πάρουν τας περιουσίας σας και σεις θα τα δίδετε με χαρτιά» και άλλα πολλά έλεγε τα οποία δεν ενθυμούμεθα.

Αναχώρησε ό ασκητής εκ τούτου του βίου και μετέστη εις την ουράνιο Βασιλεία. Τα λείψανα του έδειξαν σημεία άγιότητος, άλλα για πολύν καιρόν έμειναν εις την αφάνεια ένεκα του διωγμού όπου έκαμε ό μονομάχος Όθων, ό οποίος δεν άφηνε τους πατέρας ημών ούτε να πλησιάζουν τους ασκητής τους ησυχάζοντας εις τα διάφορα σπήλαια της Αττικής. Ό πανάγαθος Θεός όμως δόξασε τον ασκητή Λουκά κατ' αυτόν τον τρόπον.

Εις τα μέρη τής Πελοποννήσου έπασχε άνθρωπος από φοβερό δαιμόνιο, το όποιον φώναζε, ότι δεν εξέρχεται, εάν δεν έλθουν τα λείψανα του Λουκά Μπεθάνη από την Ψάθα Βιλλίων. Μόλις δε μετέφεραν τα άγια λείψανα του Λουκά εις τον τόπον εκείνον, το δαιμόνιον φώναζε:

«Τί θέλεις εδώ Λουκά; Εγώ δεν σε πειράζω».

Και ευθύς, καθώς ό ασθενής προσκυνά τα άγια λείψανα, το δαιμόνιον εξήλθε.

Σήμερον εις ένα Μοναστήρι εφησυχάζει μία Μοναχή απόγονος του αγίου αυτού ασκητού Λουκά. Όταν εις το Μοναστήρι πήγαν ένα δαιμονιζόμενο, το δαιμόνιο φώναζε μεγάλη την φωνή:

«Καλογριά, πολλές φορές ενήργησε ό διάβολος με τα όργανά του να σε διώξουν απλότητας' εδώ, αλλά δεν ήδυνήθη, διότι ό πρόγονος σου Λουκάς Μπεθάνης δεν τον αφήνει να ενεργήσει εναντίον σου...».

Τώρα όσοι εξομολογούνται εις εμέ, γνωρίζω ότι οσάκις επικαλούνται μετά πίστεως το όνομα αυτού του οσίου Ασκητού, ό πανάγαθος Θεός διά πρεσβειών του τους δίδει ευθύς ότι ζητήσουν. Εγώ ως Πνευματικός είμαι υποχρεωμένος, αφού ήκουσα αυτά τα μεγάλα θαυμάσια εκ του βίου του, να τα διηγηθώ, διά να γίνουν γνωστά εις όλους, και να καταλάβει ή νέα γενεά τί πατέρες έχουμε, και ποία παρρησία έχουν τώρα αυτοί εις τον θρόνον του Θεού, καθώς λέγει ό άγιος ευαγγελιστής Ιωάννης ό Θεολόγος στην Αποκάλυψη του.

ΒΙΒΛ. ΓΕΡΟΝΤΙΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ. ΤΟΜΟΣ Α ΙΕΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: