Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Ας βαδίσωμεν μαζί με Αυτόν και ας σταυρωθώμεν μαζί Του


Ενώ ό Κύριος βάδιζε προς το Πάθος, το όποιον θα ύφίστατο με την θέλησίν Του, έλεγε καθ' όδόν εις τούς αποστόλους: Ιδού άναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ό Υιός του άνθρωπου θα παραδοθή (εις εκείνους πού θα τον θανατώσουν), όπως έχει γραφή περί αυτού (εις τας προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης). Εμπρός λοιπόν και ημείς, αφού καθαρίσωμεν τας; διάνοιας μας (από πάσαν κακήν σκέψιν), ας βαδίσωμεν μαζί με Αυτόν και ας σταυρωθώμεν μαζί Του και χάριν Αυτού ας νεκρώσωμεν τον εαυτόν μας ως προς τας ήδονάς του βίου, δια να ζήσωμεν αιωνίως μαζί με Αυτόν και να Τον άκούσωμεν να λέγη (μετά την Άνάστασίν Του): Δεν αναβαίνω πλέον εις την έπίγειον Ιερουσαλήμ δια να υποστώ θυσίαν, άλλ' αναβαίνω εις τον ουράνιον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας και ανυψώνω μαζί μου και σας εις την Άνω Ιερουσαλήμ, ή οποία ευρίσκεται εν τη Βασιλεία των ουρανών.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: