Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΨΑΛΜΙΚΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ " Άνθρωπος, ωσεί χόρτος αι ήμέραι αυτού' ωσεί άνθος του αγρού, ούτος έξανθησει ότι πνεύμα διήλθεν εν αύτώ, και ούχ υπάρξει και ούκ έπιγνώσεται ετι τον τόπον αυτού."


Άνθρωπος, ωσεί χόρτος αι ήμέραι αυτού' ωσεί άνθος του αγρού, ούτος έξανθησει ότι πνεύμα διήλθεν εν αύτώ, και ούχ υπάρξει και ούκ έπιγνώσεται ετι τον τόπον αυτού.


Ένα χορτάρι είναι ό άνθρωπος, πού ανθεί και μαραίνεται- ζει και πεθαίνει. Ωστόσο, ό Ησαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος πού θα μείνει αμάραντο: Και έξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ίεσσαι, και άνθος εκ της ρίζης άναβήσεται. 

Και αναπαύεται επ` αυτόν πνεύμα τον Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβείας (Ήσ. 11,1-2). Το άνθος αυτό ή παράδοσή μας το βλέπει σε μία γυναίκα. Αυτή ή γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ό χόρτος δεν μαραίνεται, βλαστάνει άνθος έκ της ρίζης Ίεσσαί, έρχεται ή Μαρία, εκπρόσωπος όλων μας, το άμάραντον άνθος, το ρόδον το αμάραντον.Πάσα σάρξ χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ώς άνθος χόρτου’ εξηράνθη ό χόρτος, και το άνθος εξέπεσε, το δε ρήμα τού Θεού ημών μένει εις τον αιώνα ( Ήσ. 40,6-8). Ότι και να πετύχει ό άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, άλλα θα μαραθεί. Μόνον εάν έγκεντρισθεί στο σώμα του Χριστού, μόνον τότε θα καταργηθεί ή ισχύς της φθοράς και του θανάτου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: