Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός έξ ούρανών άπαντήσατε, Χριστός έπί γής ύψώθητε, άσατε τώ Κυρίω πάσα ή γή, καί έν εύφροσύνη άνυμνήσατε λαοί ότι δεδόξασται.


ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ


Ό διωγμένος άπό τόν Άδάμ άδελφός έρχεται στό φτωχικό μας σπήλαιο, φέρνοντας τήν θεϊκήν εύδοκίαν καί τήν άγάπην του.

Ό πατέρας, μέ άντιπρόσωπο τόν Ύιόν του άποκαθιστά τήν κοινωνίαν τής άγάπης—ένα γεγονός σημαντικότερο άπό όλα τά άλλα γεγονότα τού σύμπαντος κόσμου.

Ἀς δεχτούμεν τόν έπισκέπτην εύγνωμόνως, άς χαρούμεν τήν συγκατάβασιν καί εύχαριστήσομεν αύτόν πού μάς φέρνει τήν είδησιν ότι όντως ό πατέρας μάς άγαπά.

Τί τούτου σπουδαιότερον;

Τί τούτου μεγαλύτερον;


Συγχωρήσωμεν άλλήλους διότι μόνον μέ τέτοιαν καρδιάν μπορούμεν νά ύποδεχτούμεν τόν μεγάλον έπισκέπτην πού θά είναι αίωνίως πλέον μαζί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: