Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

«Έλθετω ή βασιλεία σου». ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
«Έλθετω ή βασιλεία σου».

«Ή βασιλεία τού Θεού είναι μέσα σας». Τί θαυμαστή αλληλουχία στήν Κυριακή Προσευχή! Μ’ αυτήν παριστάνεται ή αλληλουχία, ή κλιμάκωση, τό άγιο σύστημα της πνευματικής προόδου. Μετά τό αίτημα γιά την παροχή της θεογνωσίας, ό υιοθετημένος από τόν Θεό άνθρωπος ζητάει, μέ υπόδειξη τού Κυρίου, να έρθει στήν ψυχή του ή βασιλεία τού Θεού. Αυτή τή βασιλεία πρέπει να τή ζητάμε μέ προσευχή ταπεινή άλλά καί μέ πίστη δυνατή. ’Αν είμαστε αληθινά πιστοί, οπωσδήποτε θα τή λάβουμε. Μάς τό έχει υποσχεθεί ό Λόγος τού Θεού: «Εκείνος πού έχει εγκολπωθεί τίς εντολές μου καί τίς εκτελεί, αυτός μέ αγαπά» καί σ’ αυτόν αγιάζεται τό όνομα μου- «κι αυτός πού μέ αγαπά, θ’ αγαπηθεί από τόν Πατέρα μου». «Όποιος μέ αγαπά, θα τηρήσει τόν λόγο μου» καί θ’ αγιαστεί σ’ αυτόν τό όνομα μου. Καί ό Πατέρας μου θα τόν αγαπήσει, καί θα έρθουμε σ’
αυτόν καί θα κατοικήσουμε μαζί του».«Έλθέτω ή βασιλεία σου»! Τί θαυμαστό αίτημα! Καί τί θαυμαστή επιθυμία εκφράζεται με τό αίτημα αυτό! Ή θερμή προσευχή εμπνέεται από υπερφυσική επιθυμία Καί ή προσευχή αυτή εκπληρώνεται. Ναι, εκπληρώνεται! Τό αποδεικνύουν συγκεκριμένα γεγονότα καί αναμφισβήτητες εμπειρίες. Σε τί άλλο μπορούν ν’ αποδοθούν τά μεγάλα θαύματα καί σημεία πού επιτέλεσαν οι άγιοι, παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε καί ενεργούσε ό Θεός; Σε τί άλλο μπορεί ν’ αποδοθεί ή ικανότητα της προφητείας, της αποκαλύψεως τών κρυμμένων στα βάθη τού νου καί της καρδιάς τών ανθρώπων σκέψεων καί προθέσεων, ικανότητα πού είχαν οι άγιοι, παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε καί με τό στόμα τους μιλούσε ό Θεός, ό οποίος βλέπει τό μέλλον όπως τό παρόν καί γιά τόν όποιο δεν υπάρχουν μυστικά; Τό βεβαίωσαν οι ίδιοι οι άγιοι.Ό απόστολος Παύλος έγραφε στους Γαλάτες: «Δεν ζω πια εγώ, άλλά ζει μέσα μου ό Χριστός». Καί στους Κορινθίους: «Ζητάτε απόδειξη τού Χριστού, ό όποιος μιλάει μέσα από μένα». Όταν οι απόστολοι Πέτρος καί Ιωάννης θεράπευσαν στήν πύλη τού Ναού τών Ιεροσολύμων τόν εκ γενετής χωλό, πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι. Τότε ό απόστολος Πέτρος τούς είπε: «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι αυτό καί γιατί μάς κοιτάτε έτσι, σάν να ήταν μέ δική μας δύναμη ή μέ δική μας ευσέβεια πού τόν κάναμε αυτόν έδώ να περπατά; Ό Θεός τού Αβραάμ, τού Ισαάκ καί τού Ιακώβ, ό Θεός τών προπατόρων μας, έδειξε τή δόξα τού δούλου Του Ιησού».
Στο βιβλίο τών Πράξεων ιών Αποστόλων διαβάζουμε γιά ένα εκπληκτικό γεγονός: Οι χριστιανοί τών Ιεροσολύμων, εκπληρώνοντας τή σχετική παραίνεση τού Κυρίου, πουλούσαν τίς περιουσίες τους καί έφερναν τό αντίτιμο στους αποστόλους, οι όποιοι άπ’ αυτό έδιναν ο τόν κάθε πιστό ανάλογα μέ τίς ανάγκες του. Έτσι, δεν υπήρχε κανείς ανάμεσα τους πού να στερείται τά απαραίτητα. Κάποιος χριστιανός, λοιπόν, ό Ανανίας, καί ή γυναίκα του, ή Σαπφείρα, πούλησαν ένα κτήμα τούς, άλλά κράτησαν ένα μέρος από τό αντίτιμο γιά τόν εαυτό τους. Τό υπόλοιπο τό έφερε ό Ανανίας καί τό έθεσε στη διάθεση τών αποστόλων σάν τό συνολικό τάχα ποσό, νομίζοντας ότι θα ξεγελούσε τούς πνευμονοφόρους μαθητές τού Κυρίου. Τότε ό άγιος Πέτρος τού είπε : «Ανανία, γιατί άφησες τόν σατανά να κυριέψει την καρδιά σου; Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα καί κράτησες γιά τόν εαυτό σου ένα μέρος από τό αντίτιμο τού κτήματος; Όσο ήταν απούλητο, δεν ήταν δικό σου; Καί όταν πουλήθηκε, πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις τό αντίτιμο; Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό τό  πράγμα; Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, άλλά στον θεό». Ακούγοντας ό Ανανίας τά λόγια αυτά, έπεσε κάτω καί ξεψύχησε. Την ιδία τύχη είχε καί ή Σαπφείρα, όταν ήρθε λίγο αργότερα καί είπε τό ίδιο ψέμα, αμαρτάνοντας, όπως καί ό άνδρας της, στο Άγιο Πνεύμα, πού ενοικούσε στούς αποστόλους.Ή Εκκλησιαστική Ιστορία έχει διασώσει άπ’ όλους τούς αιώνες τού Χριστιανισμού εμπειρίες άγίων μέ ενέργειες υπερφυσικές, ενέργειες οικείες όχι στήν ανθρώπινη φύση άλλά στον Θεό, πού είχε ενοικήσει στούς ανθρώπους αυτούς. Ό όσιος Μακάριος ό Μέγας λέει: «Σ’ εκείνους πού επιφοίτησε ή χάρη τού θείου Πνεύματος, κατοικώντας στα βάθη του νου τους, ό Κύριος γίνεται σάν ψυχή... Ή ενέργεια καί ή δύναμη τού φωτεινού Πνεύματος κατοικούν μέσα στον άνθρωπο πού έχει αγιαστεί».Όποιος αισθάνεται μέσα του τή βασιλεία τού Θεού, γίνεται ξένος προς τόν κόσμο, τόν εχθρικό προς τόν Θεό κόσμο. Όποιος αισθάνεται μέσα του τή βασιλεία τού Θεού, επιθυμεί, από αληθινή αγάπη προς τούς συνανθρώπους του, να αποκαλυφθεί καί σ’ αυτούς ή βασιλεία τού Θεού' επιθυμεί άμεμπτα να έρθει ή ορατή βασιλεία τού Θεού καί ν’ αφανίσει την αμαρτία από τή γή, εδραιώνοντας την κυριαρχία της αλήθειας καί της δικαιοσύνης. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόταν ό άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος, όταν κατά την έκστασή του αποκρίθηκε στον Κύριο, πού τού υποσχέθηκε ότι θα έρθει σύντομα γιά την τελική Κρίση τού κόσμου: «Ναι, έλα, Κύριε Ιησού». Όλα, γιατί ή γή είναι γεμάτη ανομία χρειάζεται κάθαρση καί ανακαίνιση. Γιά τό αντίθετο παρακαλεί εκείνος πού δεν είναι επαρκώς έτοιμος, εκείνος πού βλέπει τόν ναό της ψυχής του να είναι ακόμα θλιβερά έρημος, δίχως τόν Θεό ένοικο παρακαλεί να τού δοθεί πίστωση χρόνου, γιά να ολοκληρώσει τόν πνευματικό του αγώνα, όπως εκείνος ό αμπελουργός της ευαγγελικής παραβολής, ό όποιος είπε στον ιδιοκτήτη τού αμπελιού, όταν εκείνος τόν πρόσταζε να κόψει μιαν άκαρπη συκιά: «Κύριε, άφησέ την καί τούτη τή χρονιά,γιά να τή σκάψω γύρω-γύρω», άπαλλάσσοντάς την από τά πάθη πού την έξασθενίζουν, «καί να της βάλω κοπριά», την ταπείνωση καί τή μετάνοια.

 ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β

Δεν υπάρχουν σχόλια: