Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ >


1.Ξενοφῶντος, τῆς συμβίας αὐτοῦ Μαρίας καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν ᾿Αρκαδίου καὶ ᾿Ιωάννου (5ος-6ος αἰὠν)
2.Συμεῶνος ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ [ἢ Σινᾷ ἢ Παλαιστίνῃ] (ΡΔ) (Α) (Ρ).
3.᾿Ανανίου πρεσβυτέρου, Πέτρου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἑπτὰ μαρτύρων ἐν Φοινίκῃ (284-305) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
4.᾿Αμμωνᾶ ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ (4ος αἰών).
5.Γαβριὴλ μοναχοῦ (5ος αἰών).
6.Δύο μαρτύρων ἐν Φρυγίᾳ.
*
7.Κλήμεντος ἀσκητοῦ ἐν Σαγματείῳ ὄρει (Μονὴ Σαγματᾶ).
8.Θεοδώρου Στουδίτου καὶ ᾿Ιωσὴφ Θεσσαλονίκης ἀδελφῶν. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (845).
9.Παύλας Ρωμαίας χήρας (404).
10.᾿Ιωσὴφ ᾿Επισκόπου Θεσσαλονίκης, ἀδελφοῦ Θεοδώρου Στουδίτου (832) (Ρ).
11.Ξενοφῶντος, κτίτορος Μονῆς Ξενοφῶντος ῎Αθω (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
12.᾿Ιωσὴφ Νανιέσκου, Μητροπολίτου Σουεσάβας Ρουμανίας (1902) (ΡΔ).
13.Κλήμεντος ὄρους Στειρίου [ἴσως Σαγματίου]. (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου) (Ρ).
14.Κυρίλλου Μητροπολίτου Καζὰν νεοϊερομάρτυρος (1937).
15.᾿Αρκαδίου, τῆς Βυάσμα (Ρωσίας) (1592) (Α) (ΑΡ).
16.Μαρίας (Μάτιουσκα) τῆς Γκάτσινα νεομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1930).
17.Ξενοφῶντος ἱδρυτοῦ-ἡγουμένου ἐν Ρομπέϊκᾳ, (Νόβγκοροντ) (1262- 68) [εἰς (Α) 28/1].
18.Δαβὶδ Γ΄ τοῦ ᾿Ανακαινιστοῦ Βασιλέως Γεωργίας (1125) (ΡΔ) (Α) (Ρ).

19.Κόνωνος, ᾿Επισκόπου καὶ κτίτορος Μονῆς νήσου Isle of Max (648) (Κ).

Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: